Brusselse OCMW's luiden de noodklok!

Persbericht van de Fereratie van Brusselse OCMW's De Brusselse OCMW's kampen met een alarmerend tekort aan maatschappelijk werkers en kunnen er geen aanwerven, ondanks het belang van de job en de vele voordelen die het werken in het OCMW met zich meebrengt. Er bestaat nu een reëel gevaar dat niet voldoende kan worden voorzien in de basisbehoeften van de meest kwetsbare bewoners van Brussel.

Ze zijn actief maar tevergeefs op zoek naar gemotiveerde maatschappelijk werkers. Niet alleen zijn er vrijwel geen kandidaten, maar wie zich aandient beschikt vaak niet over de nodige basiskennis om een taak op te nemen in de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Het aantal niet ingevulde vacatures loopt stilaan in de vele tientallen.
Sinds enkele jaren krijgen de OCMW's immers te maken met opeenvolgende sociale crisissen, en wordt hen telkens weer gevraagd nieuwe opdrachten te vervullen. De verschillende overheidsniveaus hebben weliswaar bijkomende financiële steun verleend aan de OCMW's, maar niet structureel. Dit lost het gebrek aan kandidaat-maatschappelijk werkers in de sector niet op en biedt evenmin uitzicht op een stabiele job.
Sommige bijzonderheden van het maatschappelijk werk in de OCMW's worden immers nauwelijks of niet behandeld in het curriculum. De OCMW-werking wordt in de lessen soms zelfs in negatieve zin voorgesteld.
"Jammer genoeg verkiezen maatschappelijk werkers andere organisaties dan het OCMW", zegt Khalid Zian, voorzitter van de Federatie van Brusselse OCMW's. "Jammer genoeg zien we dat het OCMW soms een slecht imago heeft. Nochtans helpen ze dagelijks kansarmen op een zeer concrete manier. De Brusselse OCMW's hebben tijdens de recente gezondheidscrisis of de energiecrisis die veel Brusselse gezinnen heeft getroffen, of, recenter nog, bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, tienduizenden mensen uit de armoede gehouden. Een job bij het OCMW is bij uitstek de job met de grootste maatschappelijke meerwaarde".
De Brusselse OCMW's kampen bij monde van hun voorzitters en secretarissen-generaal, derhalve met een structureel tekort aan maatschappelijk werkers die geschoold én bereid zijn om in de OCMW's te werken: "Ondanks het feit dat er het hele jaar door vaste jobs openstaan, zijn wij niet in staat om voldoende mensen aan te werven om deze in te vullen", aldus de Secretarissen-generaal. "Daarbijkomt nog een typisch Brusselse moeilijkheid: de kandidaten moeten slagen voor het Selor-examen dat hun kennis van het Frans en het Nederlands aantoont. In de praktijk wordt hier noodgedwongen soepel mee omgesprongen, maar niettemin kan deze vereiste voor sommige kandidaten een obstakel zijn. Ook stellen we vast dat er zich amper Nederlandstalige kandidaten aandienen, uit angst het Frans onvoldoende te beheersen. Dit is echter meestal niet terecht, omdat in de meeste gevallen voldoende basis aanwezig is om in de job te starten en vervolgens gaandeweg de taalbeheersing verder op te bouwen”.
Er zijn veel voordelen aan het werken in een OCMW:
• De OCMW's houden zich bezig met een brede en gevarieerde waaier van sociale kwesties, en maatschappelijk werkers die dat wensen kunnen zich specialiseren en doorgroeien naar verantwoordelijke functies. Er worden opleidingsbudgetten uitgetrokken om hen bij deze professionele ontwikkeling te ondersteunen.
• OCMW's bieden over het algemeen werkzekerheid (de overgrote meerderheid van de aanbiedingen is vast).
• De OCMW's bieden werktijden en vakanties die een evenwicht tussen privé- en beroepsleven mogelijk maken.
• De OCMW's passen concurrerende salarisschalen toe en voor de komende jaren is een herwaardering van de salarissen van het maatschappelijk personeel gepland.
• De OCMW's bieden verschillende voordelen, zoals maaltijdcheques en andere bonussen.
• OCMW's voorzien in vitale behoeften van de bevolking en beschikken over de financiële middelen om dat te doen.
• Teamwerk en samenwerking verrijken het sociale denken dat mogelijk blijft binnen de OCMW's.
Wij vragen de overheid om op zeer korte termijn de eerste stappen te zetten om het statuut van maatschappelijk werker te verbeteren:
• Verbetering van de opleiding (bredere integratie van OCMW-onderwerpen in het algemene curriculum van maatschappelijk werkers, opzetten van aanvullende kwalificerende opleiding).
• Verbetering van de beloning in functie van deze aanvullende opleiding (stimulans zoals tweetaligheidspremie).
• Aanwervingsgerelateerde uitgaven in aanmerking laten komen voor subsidies.
• Vermindering van de administrative werklast door administrative vereenvoudiging en digitalisering.
• In nauwe samenwerking met de Brusselse OCMW's werken aan het imago van het beroep van maatschappelijk assistent in een OCMW, om het beroep te valoriseren en het opnieuw die belangrijke maatschappelijke meerwaarde te geven die het beroep nooit had mogen kwijtspelen.

De Brusselse OCMW's vragen de autoriteiten zich dringend over deze kwestie te buigen, om te voorkomen dat we op een punt komen waarop de OCMW's niet meer kunnen ingaan op de basisbehoeften van onze meest kwetsbare burgers. Er is haast bij!
« Terug

Auteur

Georgy MANALIS
Publicatiedatum
22-06-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links