Toeristisch logies en stedenbouw: Brulocalis creëert werkgroep om gemeenten te steunen

Eerste vergadering

Brulocalis tracht gedragsregels uit te werken om een kader te schetsen voor de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenten als zij moeten nagaan of projecten betreffende toeristische logies beantwoorden aan de stedenbouwkundige normen.

De eerste werkvergadering vindt plaats in de lokalen van Brulocalis op 24 april.

Sinds ongeveer een jaar zorgt een nieuwe gewestelijke reglementering voor een strakkere omkadering van de exploitatie van logiesverstrekkende bedrijven in Brussel. Deze reglementering is van toepassing op elk op regelmatige basis of occasioneel tegen betaling aan toeristen aangeboden logies voor minimaal 1 overnachting tot maximaal 90 dagen (toeristen zijn alle mensen die in het kader van hun privé- of beroepsactiviteiten minstens één nacht verblijven in een andere dan hun gebruikelijke omgeving zonder er hun woonplaats te vestigen).

Het principe is als volgt: elke (kandidaat-)exploitant dient zijn inrichting te laten registreren voordat hij ze kan beginnen uitbaten. Daartoe moet hij een voorafgaande aangifte doen bij de bevoegde ambtenaar. Die gaat na of de aanvrager voldoet aan de exploitatievoorwaarden en bezorgt hem een registratienummer en een logo om op het onroerend goed aan te brengen. De reglementering legt zowel de voorwaarden vast waaraan de exploitant moet voldoen, als de voorwaarden die verband houden met het toeristische logies zelf.

Het toeristische logies moet gevestigd zijn met naleving van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en de geldende stedenbouwkundige regels. De naleving van die normen wordt vastgesteld via een attest van de betrokken gemeente.

De gemeenten blijven volledig bevoegd om in concreto te beoordelen of de betrokken activiteit vereist dat het gebouw als 'hotelinrichting' bestemd wordt volgens de betekenis van het GBP, dan wel of de activiteit verenigbaar is met een bestemming als woning.

Wettelijke basis


« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
24-04-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links