Algemene voorwaarden

U bevindt zich op de website van Brulocalis, alias de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Auteursrecht


Alle teksten, foto's, grafieken en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dat geldt eveneens voor de lay-out en de functionaliteit van de website. Teksten, grafieken en illustraties mogen worden afgedrukt voor privé-gebruik. De verspreiding ervan mag maar nadat u de toestemming hebt verkregen van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Citeren mag, op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. Citeren voor commerciële doeleinden, zelfs met bronvermelding, is niet toegestaan.

De toelating die de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft om te reproduceren, geldt enkel voor het materiaal waarvan de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf het auteursrecht heeft. Indien u materiaal wenst te reproduceren waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet de toelating bekomen worden bij de betrokken houder van het auteursrecht. Dat geldt eveneens voor materiaal waarop persoonlijkheidsrechten rusten.

De merken en logo's die gebruikt worden op deze website mogen niet worden gereproduceerd.
 

De software die deze website ondersteunt, is eveneens auteursrechtelijk beschermd.

Voor de gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website evenals de verspreiding ervan voor niet-commerciële doeleinden, moet u de toestemming vragen aan de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het opnemen van directe of indirecte links die automatisch doorverwijzen naar deze website staat gelijk met een verspreiding. U hebt hiervoor eveneens onze toestemming nodig.
 

Reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling, bewerking, gebruik of eender welke andere handeling voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Het is niet toegestaan om informatie van onze website op te slaan in een database. De enige uitzondering betreft de automatische cache.
 


PrivacybeleidOvereenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) voert Brulocalis het volgende privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking


De vzw Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alias Brulocalis, met sociale zetel Aarlenstraat 53/4 in 1040 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze bezit.

Om welke personen gaat het?


Brulocalis verwerkt gegevens met betrekking tot elke persoon wiens gegevens nuttig zouden zijn voor taken die verband houden met het legitiem belang van de vereniging, zoals dat voortvloeit uit haar sociaal doel. Het gaat onder meer om:
- leden
- bestuursorganen
- deelnemers aan evenementen die Brulocalis organiseert
- abonnees van publicaties en nieuwsbrieven
- partners
- klanten
- leveranciers
- leden van werkgroepen of commissies
- politieke of administratieve functies van verschillende overheidsniveaus van België, Europa of de wereld

Welke gegevens bewaren wij?


1) De gegevens die u ons geeft
Dit betreft voornamelijk gegevens van onze leden en partners, of gegevens die u ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert of onze publicaties bestelt, zich inschrijft voor onze evenementen, lid bent van onze werkgroepen, deelneemt aan onze tevredenheidsenquêtes en die op u betrekking hebben.
2) Publieke gegevens van de mandatarissen
3) De gegevens die wij verzamelen via verschillende informatiebronnen, op het web, in de gegevensbank Pinakes, via onze partners.
4) De gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer u onze websites bezoekt of gebruik maakt van bepaalde van onze online-diensten. Bijvoorbeeld:
- IP-adres
- Informatie verzonden via cookies of een andere technologie met betrekking tot profilering van nieuwe technologieën. Een cookie is een bestand dat door de server wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt geïnstalleerd. Als u geen cookies wenst op te slaan, kunt u de modaliteiten in uw browser wijzigen om ze te weigeren. Dat kan het voor u echter moeilijk maken om toegang te krijgen tot onze website.

Waarom bewaren wij de gegevens?


Brulocalis bewaart de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten, zoals bepaald in de statuten.
Zo verzamelt en verwerkt Brulocalis persoonsgegevens op de volgende rechtsgrond: ofwel uw lidmaatschap van Brulocalis (met inbegrip van de Federatie van Brusselse OCMW's), ofwel een contract, ofwel uw instemming, ofwel het legitieme belang van Brulocalis (o.a. belangenbehartiging, vertegenwoordiging, advies, vorming, informatie, ...).

Hoe lang bewaren wij de gegevens?


Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig voor de uitvoering van onze taken.
Bijvoorbeeld, zolang u lid bent van Brulocalis, verbonden aan een mandaat, een contract, een overeenkomst of samenwerkingsverband met Brulocalis, een betrekking in een Brusselse gemeente of OCMW of een andere instelling in categorieën die het voorwerp uitmaken van de activiteiten en belangen van Brulocalis, of als u abonnee blijft van onze newsletters.

Aan wie geven we ze door?


Brulocalis verbindt zich ertoe uw gegevens enkel aan haar partners mee te delen, in functie van haar opdrachten of legitiem belang.
Wij hebben ons ervan vergewist dat de onderaannemers met wie wij samenwerken, zich ertoe verbonden hebben de door de AVG opgelegde veiligheidsnormen na te leven.

Veiligheid en bewaring van de gegevens


Brulocalis neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van uw gegevens te waarborgen en ze te beschermen tegen diefstal, verlies of vervalsing. De technische maatregelen hebben betrekking op de veiligheid van onze gebouwen en ons computernetwerk.
De websites van Brulocalis omvatten pagina's met beperkte toegang. De gebruiker die zich registreert, krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen. Hij moet de vertrouwelijkheid van zijn paswoord vrijwaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn account, ongeacht of hij dit al dan niet daadwerkelijk of uitdrukkelijk heeft toegestaan.
Brulocalis neemt de bescherming en de beveiliging van uw persoonsgegevens ernstig. Hoewel wij redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die wij verzamelen, te beschermen, is geen enkel beveiligingsaspect ondoordringbaar.

Rechten van de betrokken persoon


In overeenstemming met de principes en regels van de AVG, rekening houdend met de daarin vermelde beperkingen, heeft u de volgende rechten op uw persoonsgegevens:
1) Recht op toegang, verbetering en verwijdering
U hebt het recht om de gegevens die op u betrekking hebben, te raadplegen en te verkrijgen en ze op schriftelijk verzoek te doen verbeteren.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze newsletters.
U hebt ook het recht om te vragen uw gegevens van onze servers te verwijderen.
2) Recht op inperking
U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te staken.
3) Recht van verzet
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens om persoonlijke redenen of voor prospectie¬doeleinden te weigeren.
4) Recht van overdraagbaarheid
U hebt het recht om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerd formaat te ontvangen en deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke.
5) Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit
6) Het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde beslissingname, met inbegrip van profilering, indien de beslissing juridische gevolgen voor u zou hebben.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens in het bezit van Brulocalis.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met privacy@brulocalis.brussels.

Exoneratie van aansprakelijkheid


De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besteedt de grootste zorg aan deze website en streeft naar betrouwbare, volledige en up-to-date informatie. Niettemin kunnen wij niet garanderen dat alle informatie te allen tijde actueel, juist of volledig is. Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig, op elk ogenblik en zonder voorafgaande mededeling de website aan te passen of te wijzigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade naar aanleiding van een bezoek aan onze website.
 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van informatie van derden waarnaar wordt verwezen of die wordt opgenomen op deze website.


Links naar andere website


Het is mogelijk dat deze website links bevat van websites van externe organisaties. De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet verantwoordelijk voor inhoud van die websites. De verwijzing betekent evenmin dat de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de organisatie van deze externe site samenwerkt, de inhoud ervan aanbeveelt of ermee akkoord gaat. In geen geval kan de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aansprakelijk gesteld voor deze externe links.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Het Belgische recht is van toepassing op deze website. Alle geschillen in verband met deze website behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links