[Covid-19] De continuïteit van de publieke dienstverlening en COVID 19

De continuïteit van de dienstverlening moet gewaarborgd blijven. Er moet echter wel rekening gehouden worden met een aantal maatregelen en aanpassingen.

Opgelet, deze nieuwsupdate is gebaseerd op gewestelijke instructies daterend van 19 maart 2020. We zullen de inhoud aanpassen in geval van wijzigingen in de situatie.

In het licht van de huidige situatie moet worden overwogen om de besluitvormende organen – de gemeenteraden, de raden voor Maatschappelijk Welzijn, colleges van burgemeester en schepenen, vaste bureaus of andere besluitvormende organen – niet meer fysiek bij elkaar te brengen.

Er bestaan verschillende juridische instrumenten die het mogelijk maken om gemeenteraden te laten vergaderen met een kleiner – of helemaal geen – publiek, of om zittingen uit te stellen.

1.    Mogelijkheid om bepaalde punten uit te stellen

De gemeenteraad is de hoofdverantwoordelijke van zijn agenda. De raad kan derhalve beslissen om bepaalde punten uit te stellen en zich beperken tot dringende of noodzakelijke punten.

2.    Gemeenteraad met een kleiner publiek of zonder publiek


Ten eerste kan de gemeenteraad krachtens artikel 93 van de NGW beslissen dat de zitting niet openbaar is onder twee voorwaarden:

  1. de gemeenteraad moet dit beslissen met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden ;

  2. deze beslissing moet worden genomen in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. De omzendbrief stelt dat « covid-19 en het risico dat het virus zich verspreidt, een reden van openbare orde is om over te gaan tot een besloten vergadering ».

Ten tweede is de voorzitter van de Gemeenteraad krachtens artikel 98 van de NGW verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde van de vergadering. Hij kan dus bijvoorbeeld opleggen om slechts een maximum aantal personen in het publiek toe te laten, of eisen dat personen een bepaalde afstand tot elkaar houden. (Gelieve onze Brulocafiche te raadplegen over de rol van de Voorzitter van de Gemeenteraad: https://brulocalis.be/nl/Publications/brulocafiches/ )

Wij geven voor de volledigheid ook nog mee dat de ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 over organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis-werking van de besluitvormende organen enkele manieren geeft om de risico’s op verspreiding van het virus tot een minimum te beperken, zoals: « vergaderingen organiseren in grotere ruimten om voldoende afstand tussen de raadsleden te behouden, voorzien in hygiënemaatregelen en ontsmettingsmiddel ».

Ten derde kan volgens de omzendbrief van 18 maart 2020, en krachtens artikel 134, §1, « de burgemeester bij politieverordening een beperking of algehele sluiting van de gemeentezitting opleggen ». Het is inderdaad « de bevoegdheid van de gemeente en de burgemeester om passende maatregelen te nemen ter voorkoming van epidemieën, zoals de ernstige dreiging van het COVID-19-virus (Artikel 135, §2, 133, 134 NGW) ».
 
De omzendbrief vermeldt ook nog dat de burgemeester slechts bij wijze van uitzondering kan beslissen dat de gemeenteraad doorgaat in gesloten vergadering. In een dergelijk geval is een video-uitzending voor de burgers een optie die de voorkeur verdient, alsook, ten minste, het opmaken van de volledige notulen van de zitting.


3.    Virtuele gemeenteraad

De burgemeester kan ook gebruik maken van artikel 134, §1 om een virtuele vergadering van de raad toe te staan, indien dit om gezondheidsredenen noodzakelijk is.

De omzendbrief van 18 maart 2020 bepaalt niettemin dat « een dergelijk besluit slechts bij wijze van uitzonderding kan genomen worden voor zover de vergadering noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken van de gemeente. Tijdens deze virtuele, besloten zitting kunnen enkel hoogdringende punten geagendeerd worden die geen verder uitstel verdragen ».

« Een soortgelijk besluit kan worden genomen met betrekking tot de noodzakelijke vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijke Welzijn of het vast bureau of van andere besluitvormende organen ».


Voor meer informatie verwijzen wij naar de ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 over organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis-werking van de besluitvormende organen (inforum 334766):


- /nl/covid-19-ministerieele-omzendbrief-organisatorische-maatregelen-in-het-kader-van-de-gezondheidscrisis-werking-van-de-besluitvormende-organen.html?cmp_id=7&news_id=6927&vID=342

Voor wat betreft het filmen van de gemeenteraad, verwijzen wij naar:

-    /nl/Publications/documents.html?doc_id=562


« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
23-03-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links