[COVID-19] Omzendbrief betreffende de werkorganisatie in het kader van de geleidelijke exit - Door de Nationale Veiligheidsraad besloten maatregelen - Statutair en contractueel Personeel.

Op 6 mei 2020 heeft de minister van Plaatselijke Besturen een omzendbrief rondgestuurd naar de lokale besturen. Deze moet hen in de huidige context, waarbij er nog geen sprake is van een terugkeer naar de normale situatie, helpen bij de geleidelijke heropstart van hun activiteiten en hen helpen maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken. Deze omzendbrief volgt op die van 10 en 22 april 2020 over de werking van de diensten en over de aanbevolen richtlijnen voor het personeel in quarantaine.

In de omzendbrief worden vier punten aangehaald: de evolutie vanaf 4 mei 2020, de heropstart van de activiteiten bij de besturen, de controle van gereglementeerde parkeergelegenheden en het corona-ouderschapsverlof.

Kort samengevat:


1. Evolutie vanaf 4 mei 2020


Telewerk blijft de regel voor niet-essentiële opdrachten.

Als telewerk niet mogelijk is, moeten de lokale besturen de nodige maatregelen treffen opdat de regels inzake social distancing en hygiëne absoluut zouden worden nageleefd. Ze moeten daarvoor gepaste preventiemaatregelen nemen of minstens maatregelen treffen die dezelfde mate van bescherming bieden.

Gepaste preventieve maatregelen zijn: veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de generieke gids van de FOD Werkgelegenheid.  

Deze maatregelen kunnen worden aangevuld, mits zij ten minste hetzelfde beschermingsniveau bieden. Collectieve maatregelen hebben voorrang op individuele maatregelen. Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld om de werkroosters flexibeler te maken om het risico op verspreiding van COVID-19 te beperken.

Er wordt herinnerd aan het feit dat "bij de invoering van preventieve maatregelen de regels inzake het syndicaal overleg moeten worden nageleefd in samenwerking met de preventie- en veiligheidsdiensten op het werk. Er moet een algemeen kader worden bepaald op basis waarvan elk plaatselijk bestuur zich autonoom en volgens zijn bijzonderheden kan organiseren”.

Voor de heropstart van de activiteiten wordt er aangeraden te overleggen in het Basisoverlegcomité of in het CPBW.

Een volstrekt veilige werkhervatting “vergt ook dat vier voorwaarden zijn vervuld:
  1. er moet voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking zijn,
  2. de werkruimte moet zijn aangepast,
  3. er moet ontsmettingsgel of zeep beschikbaar zijn voor het wassen van de handen en
  4. de werkplekken moeten schoongemaakt en ontsmet zijn, met bijzondere aandacht voor de gedeelde werkplekken. 
Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan het personeel dat diensten verricht buiten de administratieve gebouwen, om na te gaan of de beschermingsmaatregelen toereikend zijn, zodat ze in voorkomend geval kunnen worden verbeterd of versterkt”.

2. De heropstart van de activiteiten bij de besturen


De minister herhaalt een reeks aanbevelingen. Hierbij moeten ze echter geval per geval bekeken worden, afhankelijk dus van de reële situatie waarin ieder lokaal bestuur zich bevindt.

De minister beveelt een heropstart aan vanaf 11 mei 2020 van alle diensten “die rechtstreeks in contact staan met het publiek, met naleving van de regels omtrent social distancing. Om een te grote toeloop te vermijden, blijft het nuttig de burgers pas na afspraak te ontvangen en voorkeur te geven aan het gebruik van online procedures”.

Het is belangrijk om altijd rekening te houden met deze vier elementen:
  • het contact tussen mensen beperken;
  • de afstandsregels naleven;
  • zorgen voor voldoende beschermingsmateriaal;
  • de juiste hygiënische ‘reflexen’ hebben, ook wel de ‘basisreflexen’ genoemd.

3. Controle van de gereglementeerde parkeergelegenheden


We kunnen in de omzendbrief lezen: "Controles van de gereglementeerde parkeergelegenheden moeten op een coherente wijze herbeginnen op het volledige grondgebied van het Gewest. Gemeenten die deze controletaak op de gereglementeerde parkeergelegenheden niet hebben overgedragen aan het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen bijgevolg de controle kunnen hervatten op dezelfde datum die werd vastgelegd voor parking.brussels, namelijk 18 mei 2020. Aan de betrokken gemeentebesturen wordt voorgesteld dat ze hun werknemers op de hoogte brengen van deze datum waarop de controles weer mogen aanvangen”.


4. Ouderschapsverlof in het kader van corona


De federale overheid heeft een Koninklijk besluit aangenomen waarmee een specifiek ouderschapsverlof wordt ingevoerd. Deze regeling geldt ook voor de lokale besturen. De minister moedigt de besturen aan om elke aanvraag voor dit bijzonder corona-ouderschapsverlof in te willigen, voor zover de specifieke toekenningsvoorwaarden vervuld zijn.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat deze aanbevelingen kunnen worden aangepast naarmate de situatie verder evolueert.


Voor meer info over de omzendbrieven van 10 en 22 april, gelieve onze nieuwsberichten te raadplegen:

Voor meer informatie over het corona-ouderschapsverlof:


Zie ook: inforum 336117
« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
13-05-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links