[Covid-19] Werking van de gemeenteorganen in noodsituaties (Update)

Verlenging van de maatregelen met 60 dagen vanaf 15 mei

Op donderdag 28 mei 2020 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen tot verlenging van de maatregelen van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/03 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 met 60 dagen vanaf 15 mei. Het besluit is in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2020 verschenen.

28 MEI 2020. — Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering n°2020/027 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID−19 (Inforum n° 336679)

Ter herinnering:  

Op 6 april 2020 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in tweede lezing een ontwerp van besluit aangenomen over de werking van de gemeentelijke organen in noodsituaties. 

Dit besluit bevat verschillende maatregelen tot wijziging van de regels met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen, met als doel deze zo goed als mogelijk aan te passen aan de huidige gezondheidscrisis. Deze maatregelen verschillen een beetje van de maatregelen die aanvankelijk in het ontwerp van besluit stonden. Dat ontwerp werd in eerste lezing aangenomen en ter advies voorgelegd aan de Raad van State en aan de Federatie van gemeentesecretarissen. 

De maatregelen in dit besluit zijn met retroactieve werking van toepassing vanaf 16 maart 2020 en zijn 60 dagen geldig.     

Samengevat:  

1.    De werking van de organen: delegatie van de raad aan het college onder 3 voorwaarden 


Het college van burgemeester en schepenen kan alle bevoegdheden van de gemeenteraad uitoefenen die in de Nieuwe gemeentewet zijn vastgelegd, onverminderd artikel 133, al. 2 en 134 van dezelfde wet, mits er aan drie voorwaarden is voldaan:  

  • Het college moet dit kunnen rechtvaardigen op grond van de urgentie die de huidige situatie met zich meebrengt; 

  • Alle beslissingen die het college in de plaats van de gemeenteraad neemt, moeten in hun geheel worden voorgelegd aan de toezichthoudende overheid volgens de gewone regels (volgens de regels die zijn vastgesteld door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht). Dit wil zeggen dat de beslissingen van het college, wanneer het zich in de plaats stelt van de gemeenteraad, onderworpen zijn aan het toezicht, zoals het zou zijn toegepast op een beslissing van de gemeenteraad); 

  • Deze beslissingen moeten wekelijks aan de gemeenteraad worden meegedeeld 

Na afloop van deze termijn van 60 dagen, moeten alle beslissingen die het college van burgemeester en schepenen in het kader van deze bevoegdheden neemt, op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad worden ingeschreven om ze door de gemeenteraad te laten goedkeuren. “Bij gebreke aan goedkeuring van de gemeenteraad, hebben de desbetreffende beslissingen van het college geen uitwerking meer”. 

2.    De mogelijkheid om de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen virtueel te laten vergaderen. 


Indien het niet mogelijk is om de raadsleden samen te brengen als gevolg van de gezondheidsmaatregelen van de bevoegde overheden, kunnen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen hun vergaderingen virtueel organiseren.  

Deze virtuele vergaderingen kunnen worden georganiseerd 

  • met behulp van de voorhanden zijnde telecommunicatietechnieken (bv. teleconferentie of videoconferentie) die het de deelnemers aan de vergadering mogelijk moet maken om met elkaar te overleggen. 
  • of door het uitwisselen van e-mails.  

Wanneer de vergadering van het college op virtuele wijze plaatsvindt, moeten “de uitnodiging alsook alle documenten met betrekking tot de agendapunten ten minste 24 uur vóór het voor de vergadering vastgestelde tijdstip elektronisch aan de betrokken leden worden meegedeeld”. 

De vergaderingen van de gemeenteraad blijven onderworpen aan de oproepingstermijnen voorzien in de Nieuwe gemeentewet.   

Wanneer de vergadering van de raad of van het college plaatsvindt op basis van een uitwisseling van e-mails, “is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor het telefonisch verifiëren van de authenticiteit van de uitgewisselde e-mails. Hij geeft in het proces-verbaal van de vergadering aan dat hij deze verificatie heeft uitgevoerd. Een dergelijke verificatie moet niet worden uitgevoerd wanneer de vergadering wordt gehouden via videoconferentie”.   

De beslissingen die worden genomen bij een virtuele vergadering van de raad of het college worden vastgelegd in het proces-verbaal, naar behoren ondertekend door de gemeentesecretaris. Het proces-verbaal vermeldt het kanaal via hetwelk de virtuele bijeenkomst plaatsvond. De stemmen van elk lid worden vermeld in het proces-verbaal, behalve wanneer de beslissing bij eenparigheid van stemmen is genomen. 

Ten slotte zullen alle besluiten die tijdens virtuele vergaderingen worden genomen, volgens de gewone regels aan de toezichthoudende overheid moeten worden voorgelegd (volgens de regels die zijn vastgesteld door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht). 

Voor meer informatie over de toekenning van bevoegdheden aan de 19 Brusselse gemeenten en het houden van virtuele vergaderingen: 

3. De rechten van de gemeenteraadsleden 


Het recht van de gemeenteraadsleden om mondelinge vragen te stellen (art. 84bis NGW), alsook het recht om het college te interpelleren (art. 84ter NGW) worden vervangen door het recht om schriftelijke vragen te stellen tijdens de periode van 60 dagen.   

Voor meer informatie over de rechten van gemeenteraadsleden:  

4.    Delegatie van de handtekening en mogelijkheid van elektronische ondertekening   

Artikel 109 van de NGW is gewijzigd voor een periode van 60 dagen te rekenen vanaf 16 maart teneinde voor bepaalde briefwisseling, die door de gemeenteraad of het college moeten worden ondertekend, een delegatie van de handtekening aan de gemeentesecretaris of aan een door hem aangewezen ambtenaar mogelijk te maken.  

Het ontwerp van besluit voorziet ook in de mogelijkheid om gebruik te maken van geauthenticeerde elektronische handtekeningen.  

Ter uwe informatie, Brussel Plaatselijke Besturen heeft over dit besluit een FAQ opgesteld.   

  

 

 

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
04-06-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links