De eretitels van lokale mandatarissen – gesynthetiseerd en vereenvoudigd

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 22 september 2021 een besluit aangenomen tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van de eretitels aan de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden. Er zijn voortaan ook twee nieuwe titels: één voor de uittredende waarnemend burgemeester en één bij overlijden van de betrokkene.

Dit ontwerp beoogt de uitvoering van artikel 21, eerste lid van de Nieuwe gemeentewet. De regering wilde met het oog op een synthetisering en vereenvoudiging de procedure en de toekenningsvoorwaarden van de eretitels aan lokale mandatarissen in één enkele tekst onderbrengen.

Naast het hebben van een onberispelijk gedrag, moet de mandataris ook aan andere voorwaarden voldoen om een eretitel te kunnen krijgen.

Samengevat:

Een aftredend burgemeester kan de regering verzoeken hem de eretitel van ere-burgemeester te verlenen:

  • Wanneer hij zijn ambt gedurende ten minste 10 jaar heeft uitgeoefend OF
  • Wanneer hij zijn ambt gedurende ten minste 6 jaar heeft uitgeoefend, op voorwaarde dat hij voor zijn ambt, in dezelfde gemeente gedurende ten minste 6 jaar een schepenambt of 12 jaar een mandaat van gemeenteraadslid bekleed heeft

Een aftredend schepen kan de gemeenteraad verzoeken hem de eretitel van ere-schepen te verlenen:

  • Wanneer hij zijn ambt gedurende ten minste 10 jaar heeft uitgeoefend OF
  • Wanneer hij zijn ambt gedurende ten minste 6 zes jaar heeft uitgeoefend op voorwaarde dat hij voorafgaandelijk gedurende ten minste 12 jaar in dezelfde gemeente een mandaat van gemeenteraadslid heeft bekleed.

Naast de anciënniteit, kan de betrokken mandataris tevens aanspraak maken op de jaren waarin hij eventueel vooraf een mandaat van burgemeester of voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zou hebben uitgeoefend.

Een gemeenteraadslid kan door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van ere-gemeenteraadslid worden gemachtigd:

  • Wanneer hij gedurende ten minste 18 jaar in de gemeenteraad zitting heeft gehad

Er staan twee nieuwe zaken in het besluit:

  1. De mogelijkheid om aan de uittredende waarnemend burgemeester een eretitel toe te kennen op voorwaarde dat:
  • zijn ambt gedurende 10 jaar heeft uitgeoefend OF
  • gedurende ten minste 6 jaar een schepenambt of 12 jaar een mandaat van gemeenteraadslid bekleed heeft.

De aanvraag moet gedaan worden bij de regering.

Het gaat om de schepen die de verhinderde burgemeester vervangt krachtens artikel 14bis van de Nieuwe gemeentewet en niet de schepen die af en toe de titelvoerende burgemeester vervangt wanneer deze afwezig is, hetzij om medische redenen, vakantie, buitenlandse reizen, enz.

Dezelfde aanvraag kan, mits akkoord van de betrokkene, ingediend worden door de gemeenteraad.

  1. de mogelijkheid om bij overlijden van de betrokkene voor de rechtsopvolgers om bij de regering een aanvraag tot verlening van de titel in te dienen. De mogelijkheid wordt ook overgedragen aan de gemeenteraad met instemming van de rechtsopvolgers.

in geval van een fusie, aanhechting of aanpassing van de gemeentegrenzen, wordt wanneer het mandaat niet kon worden voortgezet in de nieuwe gemeente, een versoepeling van de basisregel voorzien.

Bijlagen

 

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
11-10-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links