1. Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Brulocalis verwerkt uw gegevens in overeenstemming met Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Brulocalis hanteert het volgende privacybeleid.

Over dit beleid

Dit Beleid geeft essentiële informatie weer met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Het Beleid is van toepassing op alle diensten van Brulocalis. Wij kunnen soms nieuwe diensten of aanvullende aanbiedingen ontwikkelen en voorstellen. Als deze nieuwe diensten of aanvullende aanbiedingen leiden tot een verandering in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan zullen wij u nadere informatie en bijkomende voorwaarden of beleidslijnen verstrekken. Tenzij anders vermeld, zal onderhavig Beleid van toepassing zijn op alle nieuwe diensten of bijkomende aanbiedingen.

Doel van dit beleid

In dit beleid willen wij u uitleggen welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden we ze verzamelen en gebruiken, en met wie we ze delen;

 • Toelichten hoe wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om u een zo goed mogelijke dienstverlening te geven
 • Uw rechten en keuzes bepalen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, en uitleggen hoe wij uw privacy beschermen.
   

Wij hopen dat u dankzij dit Beleid beter zal begrijpen wat wij doen om uw privacy en privéleven te beschermen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Brulocalis, met maatschappelijke zetel in de Koningsstraat nr 168 te 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij in haar bezit heeft.

Over welke personen gaat het?

Brulocalis verwerkt gegevens over elke persoon van wie de gegevens nuttig zouden zijn voor opdrachten die onder haar legitiem belang vallen, zoals aangegeven in haar maatschappelijk doel. Het gaat onder andere om:

 • haar leden
 • haar beheersorganen
 • deelnemers aan de door haar georganiseerde evenementen
 • abonnees op haar publicaties en nieuwsbrieven
 • haar partners
 • haar klanten
 • haar leveranciers
 • leden van haar werkgroepen of commissies
 • politieke of administratieve functies van de verschillende overheidsniveaus in België, in Europa of in de rest van de wereld


Welke gegevens bewaren we?

 1. De gegevens die u ons verstrekt

  Het gaat voornamelijk om gegevens van onze leden en partners, of gegevens die u ons heeft doorgegeven wanneer u, bijvoorbeeld, zich abonneert op onze publicaties of een publicatie bestelt, zich inschrijft voor onze evenementen, lid bent van onze werkgroepen, of deelneemt aan onze tevredenheidsenquêtes, en die het ons mogelijk maken u te identificeren.
   
 2. Publieke gegevens van onze mandatarissen
   
 3. Gegevens die wij verzamelen via verschillende informatiebronnen, op het internet, in de databank Pinakes, via onze partners.
   
 4. Gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer u onze websites bezoekt of sommige van onze online diensten gebruikt.

  Bijvoorbeeld:
  - IP-adres
  - Informatie verzonden door cookies of andere nieuwe technologieën voor profile management.
   

Een cookie is een bestand dat door de server verstuurd wordt, en dat op de harde schijf van uw computer geïnstalleerd wordt. Als u geen cookies wenst te bewaren, kunt u ze weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Dit kan het surfen op onze website echter bemoeilijken.

Waarom bewaren we gegevens?

Brulocalis bewaart de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar opdrachten zoals aangegeven in haar statuten.

Zo verzamelt en verwerkt Brulocalis persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden: ofwel uw lidmaatschap van Brulocalis (met inbegrip van de Federatie van OCMW's), ofwel een contract, ofwel uw toestemming, ofwel het legitiem belang van Brulocalis (bv. verdediging, vertegenwoordiging, bijstand-advies, opleiding, informatie, …)

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende manier.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens (naam, voornaam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon/gsm, bankrekeningnummer, ...) wanneer u lid wordt van de Raad van Bestuur van Brulocalis, de Algemene Vergadering, het Bureau, de Federatie van Brusselse OCMW's van Brulocalis, een commissie of een interne WG van Brulocalis.

Indien van toepassing, wanneer dit wettelijk vereist is, vragen wij ook uw rijksregisternummer.

Gezien het publieke karakter van uw functie is uw politieke overtuiging bekend bij het grote publiek (en derhalve gaat het hier niet om gevoelige informatie).

Wanneer u gebruik maakt van een door Brulocalis aangeboden dienst (zoals bijstand en advies, inschrijving voor nieuwsbrieven, inschrijving voor opleidingen, colloquia, workshops, opleidingsdagen, aankoop van onze publicaties, abonnement op onze publicaties, op onze netwerken, op de online aangeboden tools, gebruik van onze websites, enz. ), verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens zoals uw naam, uw voornaam, de eventuele overheidsinstantie waaronder u valt, uw functie, uw post- en/of e-mailadres, uw telefoon-, gsm- of faxnummer, uw domein, uw IP-adres, de bezochte pagina's, uw abonnementen op onze diensten, en alle andere gegevens die u zelf vrijwillig verstrekt, om het u mogelijk te maken onze diensten zo goed mogelijk te gebruiken.

Wanneer u aangeworven wordt bij Brulocalis in het kader van een arbeidsovereenkomst, verzamelt Brulocalis alle gegevens die nuttig zijn voor de goede uitvoering van deze overeenkomst (naam, voornaam, adres, bankrekeningnummer, telefoon-/gsm-nummer, rijksregisternummer, enz).

De doeleinden van de verwerking

Uw gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

Wanneer u zich inschrijft op de website van Brulocalis

Uw gegevens worden verzameld

 • Om toegang te verlenen tot de website   en tot de specifieke inhoud op deze website die alleen toegankelijk is voor leden;
 • Om interne databanken bij te werken;
 • Om het beroepsstatuut van de persoon na te gaan, om te weten waar de persoon werkt, en of Brulocalis hem/haar al dan niet toegang verleent tot de website;
 • Om de verschillende diensten van vertegenwoordiging, advies, reflectie, opleiding, informatie en publicatie over de onderwerpen die Brulocalis beheert, zo efficiënt mogelijk aan te bieden, te ontwikkelen en te verbeteren, op een manier die is aangepast aan hun eisen.
 • Om door te geven aan INFORUM om toegang tot het platform inforum.be mogelijk te maken.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief

 • Voor het periodieke versturen van een e-mail met een nieuwsbrief;
 • Om onze interne databanken bij te werken;

Bij het invullen van een contactformulier

 • Beantwoorden van vragen die via het contactformulier worden gesteld;
 • Voor de opvolging van vragen die via het contactformulier zijn gesteld;
 • Bijwerken van interne databanken voor statistische doeleinden, voor het jaarverslag van Brulocalis.
   

De gegevens zullen door Brulocalis, INFOCOM (webmaster) en de betrokken diensten worden gebruikt om de vraag te beantwoorden.

De persoonsgegevens in deze formulieren worden na afloop van de bewaartermijn automatisch gewist.

Wat betreft de vertegenwoordigers van de leden van Brulocalis in de verschillende organen

Het gaat met name om de Raad van Bestuur van Brulocalis, de Algemene Vergadering, het Bureau, de Federatie van Brusselse OCMW's van Brulocalis, een commissie of een interne WG van Brulocalis.

Brulocalis wil zo goed mogelijk met hen communiceren in het kader van het mandaat dat zij uitoefenen bij de vzw.

Wat betreft de niet-leden en het grote publiek

Brulocalis wil niet-leden en het grote publiek zo goed mogelijk informeren over plaatselijke besturen, lokale democratie in het algemeen, en zaken die van belang zijn voor de plaatselijke besturen.

Niet-leden kunnen desgevallend incidenteel beroep doen op de diensten op het vlak van overleg, informatie en opleiding.

Wat betreft kandidaten voor een functie binnen Brulocalis

Brulocalis wil over relevante informatie beschikken om kandidaten te selecteren in het kader van de aanwervingsprocedure in functie van het gezochte profiel van de werknemer (naam, voornaam, adres, telefoon, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, diploma, hogere opleiding en alle andere informatie die de kandidaat wenst te verstrekken).

Wat betreft werknemers van Brulocalis

Brulocalis wil de professionele relatie met haar personeel zo goed mogelijk beheren en al haar verplichtingen en rechten uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met haar personeel naar behoren nakomen.

Wat betreft de leden van hogere overheidsorganen (ministeriële kabinetten, administraties)

Brulocalis wil hen zo goed mogelijk informeren over de situatie en over de eisen van de plaatselijke besturen in het kader van hun vertegenwoordiging en verdediging van hun belangen.

De grondslagen van de verwerking

De grondslag voor de verwerking is: ofwel uw lidmaatschap van Brulocalis (met inbegrip van de Federatie van OCMW's van Brulocalis) met betrekking tot de hierboven uiteengezette doeleinden, ofwel een contract (op basis van een mandaat, van een overheidsopdracht, van een arbeidsovereenkomst, enz.), ofwel uw toestemming, ofwel het legitieme belang van de vzw.

Hoelang bewaren we de gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij ze nodig hebben om onze opdrachten uit te voeren.

De duurtijd van de bewaarperiode is afhankelijk van de situatie.

Wij bewaren uw gegevens zolang:

 • u lid bent van Brulocalis;
 • u een politiek mandaat uitoefent;
 • u door middel van een contract gebonden bent aan Brulocalis;
 • u door middel van een conventie gebonden bent aan Brulocalis;
 • u door middel van een partnerschap gebonden bent aan Brulocalis;
 • u bent tewerkgesteld bij een Brusselse gemeente of een Brussels OCMW, of enige andere instelling die onder de activiteiten en belangen van Brulocalis valt;
 • u geabonneerd bent op onze nieuwsbrieven.
 • u toegang hebt tot het ledengedeelte van de website www.brulocalis.brussels

Na afloop van deze periode worden uw gegevens binnen de 6 maanden gewist.

Persoonsgegevens die in het kader van een contactformulier worden verstrekt, worden gedurende 18 maanden of voor de duur van het politieke mandaat bewaard, en worden na die periode gewist.

Bijwerken van gegevens

Elke 3 jaar stuurt Brulocalis een e-mail naar alle personen waarvan de gegevens door de vzw worden verwerkt, met het verzoek hun gegevens te verifiëren.

Aan wie geven wij de persoonsgegevens door?

De persoonsgegevens in ons bezit worden in geen geval verkocht of doorgegeven aan derden die ze voor commerciële doeleinden zouden gebruiken.

De gegevens worden intern verwerkt, of door onze zorgvuldig geselecteerde onderaannemers die volgens onze instructies handelen, en die de gegevens alle bescherming geven die ze verdienen.

Indien de dienstverlening aan de plaatselijke besturen dit vereist, kunnen bepaalde gegevens worden meegedeeld aan derden (bevoegde overheidsinstanties, derde instellingen die een dienst of nuttige informatie aan lokale overheden kunnen verstrekken, enz, …).

Sommige van uw gegevens op onze website kunnen toegankelijk zijn voor het grote publiek: het gaat om uw naam en voornaam, uw titels en hoedanigheden in het kader van uw openbaar politiek ambt (burgemeester, schepen, voorzitter van het OCMW, directeur-generaal, financieel directeur, voorzitter, gedelegeerd bestuurder, enz.) evenals het postadres en het algemene e-mailadres van uw instantie. Deze openbare gegevens kunnen ook gratis worden meegedeeld aan derden voor niet commerciële doeleinden.

Brulocalis verbindt zich ertoe uw gegevens enkel aan haar partners mee te delen, wanneer dit nodig is in het kader van haar opdrachten of haar legitiem belang.

Het kan zijn dat wij de persoonsgegevens van bepaalde mandatarissen of ambtenaren van de gemeente, bij het creëren van de toegang tot de website van Brulocalis, automatisch doorgegeven aan INFORUM zodat zij kunnen inloggen op www.inforum.be .

Wij kijken erop toe dat de onderaannemers waarmee wij werken, zich ertoe verbinden te voldoen aan beveiligingsnormen die door de GDPR worden opgelegd.

Beveiliging en bewaring van gegevens

Brulocalis neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van uw gegevens te waarborgen en ze te beschermen tegen diefstal, verlies of vervalsing. Technische maatregelen hebben betrekking tot de beveiliging van onze lokalen en ons IT-netwerk.

De websites van Brulocalis bevatten pagina’s die beperkt toegankelijk zijn. De gebruiker die zich inschrijft, zal een login en een wachtwoord ontvangen. De gebruiker moet zelf waken over de geheimhouding van het wachtwoord, en hij is verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn account, ongeacht of hij daartoe daadwerkelijk of uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven.

Brulocalis voorziet in een automatische verplichting om wachtwoorden te vernieuwen. Zodoende zal elke persoon die tracht in te loggen op zijn account, zijn wachtwoord moeten vernieuwen na een periode van 18 maanden. Er zal een e-mail worden gestuurd naar zijn e-mailadres.

Indien de persoon geen toegang meer heeft tot zijn mailbox omdat hij niet langer voor de betrokken administratie werkt, zal hij geen toegang meer hebben tot de website.

De bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Brulocalis. Hoewel wij adequate maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, is deze bescherming afhankelijk van de doeltreffendheid van deze maatregelen.

Verwerkingsregister

Brulocalis houdt een register bij voor de verwerking van persoonsgegevens waarover zij beschikt.

Rechten van de betrokken persoon

Volgens de beginselen en regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inachtneming van de daarin gestelde beperkingen, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

1) Recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens

U hebt het recht de gegevens over u te bekijken, er een kopie van te krijgen en ze te laten corrigeren door middel van een schriftelijke aanvraag. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrieven.

U hebt ook het recht om te vragen om uw gegevens van onze servers te verwijderen.

2) Recht op beperking

U heeft het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk stop te zetten.

3) Recht van bezwaar

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens om persoonlijke redenen te weigeren.

4) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om een kopie in een gestructureerd formaat te ontvangen van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, en deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

5) Recht om een klacht in te dienen

 • Bij Brulocalis 
 • Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Brulocalis, kunt u contact opnemen met privacy@brulocalis.brussels.
 • Bij de gegevensbeschermingsautoriteit
 • Als u een klacht wilt indienen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens door Brulocalis, dan kan u dit doen bij de gegevensbeschermingsautoriteit met behulp van het formulier dat hier beschikbaar is.
   

Dit formulier kan worden verzonden

 • Via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hier) ;
 • Per post naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel
   

6) Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden, met inbegrip van profilering, in het geval dat het besluit een juridisch gevolg voor u zou hebben.

Om het u mogelijk te maken deze rechten gemakkelijk uit te oefenen en uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door Brulocalis te registreren, geven wij u toegang tot de instellingen op onze website www.brulocalis.brussels via uw « persoonlijke ruimte ». U kan in enkele muisklikken uw gegevens, uw wachtwoord en uw abonnementen op de verschillende nieuwsbrieven van Brulocalis wijzigen.

2. Cookiebeleid

In dit beleid gebruiken wij de term "cookies" om te verwijzen naar cookies en andere gelijkaardige technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de bezoekers van de website. Ze bevatten informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat de bezoeker deze informatie bij een volgend bezoek aan de website niet opnieuw hoeft in te geven. Sommige cookies maken een optimale grafische weergave mogelijk, andere zorgen ervoor dat een online toepassing correct functioneert.

Op de site is er een cookiemanager geïnstalleerd. Behalve essentiële cookies, dewelke automatisch worden geplaatst, moeten alle andere cookies door de gebruiker geaccepteerd worden alvorens ze geplaatst worden.

Wanneer u cookies deactiveert, moet u er rekening mee houden dat sommige grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde delen van de site niet kunt gebruiken.

De website van Brulocalis gebruikt drie soorten cookies.

Het eerste type cookie houdt uw instellingen bij, zoals uw schermgrootte en of uw computer javascript kan lezen. Dit is de reden waarom u de volgende keer even snel op de site kan surfen, zonder dat u de instellingen opnieuw hoeft te kiezen.

Sommige delen van de site zijn voorbehouden aan abonnees. Met het tweede type cookie kunnen de juiste toegangsrechten geactiveerd wanneer abonnees de website opnieuw bezoeken.

Het derde type cookie wordt verzonden door Google Analytics en wordt gebruikt om bij te houden op welke manier bezoekers de site gebruiken, en om rapporten over dit gebruik te verkrijgen. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers van Google in de VS. Google geeft deze informatie alleen door aan derden als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als derden deze gegevens verwerken in opdracht van Google.

Onverwachte/andere cookies

Rekening houdende met de manier waarop internet en websites werken, beschikken wij niet altijd over informatie over cookies die door derden op onze website zijn geplaatst. Dit geldt met name wanneer onze website bepaalde elementen bevat zoals teksten, documenten, afbeeldingen of kortfilms die op een website van een derde partij staan, maar op of via onze website worden verspreid. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen indien u een dergelijke cookie tegenkomt die niet is opgenomen op de lijst hierboven op onze website. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de website in kwestie van de derde partij om meer informatie te verkrijgen over de geïnstalleerde cookies, hun doel en duur, maar ook om te weten in hoeverre uw privacy gewaarborgd is.

Bijwerken van de Juridische Kennisgeving

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in dit document aan te brengen om aan de plaatselijke wetgeving te voldoen. Gelieve deze pagina sporadisch te raadplegen om kennis te nemen van eventuele nieuw toegevoegde informatie.

3. Intellectueel eigendom

Alle teksten, foto's, grafieken en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor de lay-out en de functionaliteit van de website. Teksten, afbeeldingen en illustraties mogen worden afgedrukt voor privégebruik. Verspreiding ervan is alleen toegestaan met toestemming van Brulocalis.

Citeren is toegestaan, mits wordt verwezen naar de authentieke bron. Citeren voor commerciële doeleinden, zelfs met bronvermelding, is niet toegestaan.

De door Brulocalis gegeven toestemming voor reproductie geldt alleen voor materiaal waarvan zij het auteursrecht bezit. Als u materiaal wilt reproduceren waarvan het auteursrecht aan een derde toebehoort, dient u toestemming vragen aan de houder van het auteursrecht. Dit geldt ook voor materiaal waarop individuele rechten rusten.

De op deze site weergegeven handelsmerken en logo's mogen in geen geval worden gereproduceerd.

De software die de site ondersteunt is eveneens auteursrechtelijk beschermd.

Indien u deze site geheel of gedeeltelijk wenst te reproduceren of verspreiden voor niet-commerciële doeleinden, dient u hiervoor toestemming te krijgen van Brulocalis. Het toevoegen van rechtstreekse of onrechtstreekse links die automatisch naar deze website verwijzen, staat gelijk aan verspreiding, waarvoor eveneens toestemming van Brulocalis nodig is.

De reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling, transformatie, gebruik of enig ander gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Het is verboden informatie van deze website op te slaan in een database. De enige uitzondering hierop is de automatische cache.

4. Informatie op de website

Brulocalis besteedt veel zorg aan deze website en streeft ernaar om vertrouwelijke, volledige en actuele informatie te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie te allen tijde actueel, juist of volledig is.

Wij behouden ons dan ook het recht voor om de website eenzijdig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van een bezoek aan onze website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van informatie van derden waarnaar wij verwijzen of die is opgenomen op deze website.

De informatie die wij geven op of via deze website kan onjuistheden bevatten. Brulocalis is eveneens niet verantwoordelijkheid voor eventuele virussen die op deze website kunnen voorkomen, en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de op de website vertoonde informatie te allen tijde te wijzigen.

5. Links naar andere website

Het is mogelijk dat deze website links bevat naar externe websites. Brulocalis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De verwijzing betekent niet dat Brulocalis deelneemt aan het beheer van deze externe website, of de inhoud ervan goedkeurt of onderschrijft. Brulocalis kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor deze externe links.

6. Geschillen

Deze website wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze website zal worden behandeld voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Bijzonderheden:

Bericht inschrijving op de website

Brulocalis (in het Belgisch Staatsblad ingeschreven onder de naam: Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw) verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om het lid toegang te kunnen geven tot de website brulocalis.brussels en toegang te geven tot specifieke inhoud;
 • Om interne databanken bij te werken;
 • Om het beroepsstatuut van de persoon na te gaan, om te weten waar de persoon werkt, en of Brulocalis hem/haar al dan niet toegang verleent tot de website.
 • Om de verschillende diensten van vertegenwoordiging, advies, overleg, opleiding, informatie en publicatie over de onderwerpen die Brulocalis beheert, zo efficiënt mogelijk aan te bieden, te ontwikkelen en te verbeteren, op een manier die is aangepast aan hun eisen.
 • Om ze, wat betreft de gemeenschappelijke leden, te kunnen doorgeven aan Inforum met als doel toegang te creëren tot het platform inforum.be.
   

Voor meer informatie over het beheer en de procedures voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens en om uw rechten uit te oefenen, kunt u hier (link) ons privacybeleid bekijken.

Bericht inschrijving nieuwsbrief

Brulocalis (in het Belgisch Staatsblad ingeschreven onder de naam: Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw) verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om sporadisch een e-mail met de nieuwsbrief te sturen;
 • Om interne databanken bij te werken;

Voor meer informatie over het beheer en de procedures voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens en om uw rechten uit te oefenen, kunt u hier (link) ons privacybeleid bekijken.

Bericht inschrijving contactformulier

Brulocalis (in het Belgisch Staatsblad ingeschreven onder de naam: Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw) verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de vragen te beantwoorden die via het contactformulier zijn gesteld;
 • Voor de opvolging van vragen die via het contactformulier zijn gesteld;
 • Voor statistische doeleinden, voor het jaarverslag van Brulocalis.
   

De bewaartermijn van de gegevens in het contactformulier is 18 maanden, of afhankelijk van de duur van het mandaat of het gemeentelijk contract van het lid.

De persoonsgegevens op de formulieren worden aan het einde van de bewaartermijn automatisch gewist.

De gegevens worden door Brulocalis, dienst INFOCOM (webmaster) en de betrokken diensten gebruikt om de vraag te beantwoorden.

Voor meer informatie over het beheer en de procedures voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens en om uw rechten uit te oefenen, kunt u hier (link) ons privacybeleid bekijken.