Een nieuw Europees programma ter bevordering van burgerparticipatie en gelijke kansen

Het nieuwe programma "Burgers, gelijkheid, rechten en waarden" wordt door de Europese Unie gelanceerd. Het is een bundeling van de voormalige programma's "Rechten, gelijkheid en burgerschap" en "Europa voor de burger".

De algemene doelstelling van het programma is de bescherming en de bevordering van de rechten en de waarden die verankerd zijn in de Verdragen, het Handvest van de grondrechten van de EU en de toepasselijke internationale mensenrechtenverdragen. Om dit te bereiken ondersteunt het programma de organisaties uit het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden die actief zijn op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, waarbij democratische en burgerparticipatie worden aangemoedigd.

Het programma ondersteunt in het bijzonder volgende specifieke doelstellingen, die overeenkomen met de activiteiten van de onderdelen :
  • De bescherming en de bevordering van de waarden van de Unie (Onderdeel « Waarden van de Unie »)
  • De bevordering van rechten, non-discriminatie en gelijkheid, met inbegrip van de gelijkheid van vrouwen en mannen (Onderdeel « Gelijkheid, rechten en gendergelijkheid »)
  • De bevordering van de betrokkenheid van de burgers en hun participatie in het democratisch leven van de Unie en van uitwisselingen tussen burgers van verschillende lidstaten, alsook het beter bekend maken van hun gemeenschappelijke Europese geschiedenis (Onderdeel « Betrokkenheid en participatie van de burgers »)
  • Dde voorkoming en de bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen (Onderdeel « Daphne »).
Het werkprogramma voor 2021-2022 voorziet een financiële steun voor volgende activiteiten : opleidingen, workshops en conferenties, wederzijds leren en samenwerken, capaciteitsopbouw, netwerken tussen steden, mediacampagnes en bewustmakings- en verspreidingsactiviteiten.

De meest relevante oproepen tot het indienen van projecten voor lokale overheden kunnen worden geraadpleegd op onze DB subsidies (selecteer "Subsidiërende overheid" > "Europese Unie").
« Terug
Publicatiedatum
01-06-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links