Politieke actie

Telkens als de OCMW's en hun actiemiddelen – ook onrechtstreeks – in het gedrang komen, treedt de afdeling Maatschappelijk Welzijn op als spreekbuis voor de OCMW's en verdedigt ze hun standpunt. De afdeling zet zich in opdat er geen nieuwe lasten aan de OCMW's zouden worden opgelegd zonder dat ook de nodige middelen ter beschikking worden gesteld, en opdat de beslissingen die op alle niveaus worden getroffen de bestaansonzekerheid van de minstbedeelden niet zouden verhogen.


De afdeling Maatschappelijk Welzijn maakt een kritische analyse van wetsontwerpen en -voorstellen, decreten of ordonnanties die betrekking hebben op de werking en het actieterrein van de OCMW's. Zo nodig stelt het amendementen voor waardoor deze teksten in gunstiger zin worden aangepast voor de OCMW's of de hulpvragers.


Maar de afdeling Maatschappelijk Welzijn beperkt zich niet tot het reageren op ontwerpen en voorstellen. Regelmatig nemen ze zelf initiatieven en lokken ze gesprekken met de bevoegde ministers uit teneinde de plaatselijke besturen de middelen te waarborgen voor een dynamisch en preventief sociaal beleid.


Al die activiteiten van ondersteuning en verdediging van de Brusselse OCMW's worden geleid door het politiek orgaan van de afdeling: het Brussels Directiecomité.


Voor de federale materies plegen de drie regionale Directiecomités overleg om tot een gezamenlijk standpunt te komen vooraleer daarmee naar buiten te komen.


Het federaal comité van de OCMW's is het overlegorgaan waar de aangesloten Brusselse, Vlaamse en Waalse OCMW's via hun vertegenwoordigers overleg plegen rond andere dan gemeenschaps- of gewestmateries.


De representativiteit van de afdeling Maatschappelijk Welzijn en de samenstelling van het Brussels Directiecomité en het federaal comité van de OCMW's maken het mogelijk de belangen van alle OCMW's aan bod te laten komen. Daarbij gaat de nodige aandacht uit naar de nuanceringen en gevoelige punten naar gelang van de grootte of de ontwikkeling van hun activiteiten.

Laatste bijwerking

31.07.2007
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links