Geen verbrandingsmotoren meer voor de overheid

Brulocalis heeft de Brusselse regering een advies bezorgd over het ontwerpbesluit dat het besluit rond het voorbeeldgedrag van de overheid inzake vervoer wijzigt

In het kader van:
- de transitie naar “zero emission mobility”;
- de wijziging van het besluit van 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone met nieuwe verbodsbepalingen teneinde te kunnen gaan naar nul uitstoot in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- en gevolggevend aan Richtlijn 2019/1161 van 20 juni tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG (Europese Richtlijn “Clean Vehicles” CVD) inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen met als doel de geleidelijke invoering van “minder vervuilende” voertuigen in het wagenpark van de overheid door middel van openbare aanbestedingen.
Het Gewest heeft voorzien om het besluit van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer te wijzigen.

De wijziging van dit besluit strekt er onder meer toe het verbod op de aankoop van auto’s en van diesel “Multi-Purpose Vehicles” (MPV’s), dat reeds sinds augustus 2014 van kracht is, uit te breiden tot een verbod op de ingebruikneming van dit type van voertuigen dat uitgerust is met een verbrandingsmotor en dit vanaf 1 januari 2025. Vanaf dan zullen alleen nog emissievrije auto's en MPV's (elektrische voertuigen met batterij of brandstofcel) door de overheid kunnen worden aangekocht of geleasd.

Op 25 oktober 2021 heeft het kabinet van Alain Maron, minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Participatieve Democratie, Welzijn en Gezondheid, in een logica om de partners te raadplegen, aan Brulocalis een advies gevraagd over het ontwerp van besluit.
In het kader van het advies over de wijziging van het besluit betreffende de Low Emission Zone had Brulocalis een vergadering belegd en over dit onderwerp bij de gemeenten advies ingewonnen. De gemeenten hadden toen meerdere opmerkingen over meer bepaald de invoering van schone voertuigen in hun wagenpark, evenals over het besluit betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden. Brulocalis liet zich dan ook o.m. door deze opmerkingen inspireren om volgend advies te formuleren.

Bij het lezen van het ontwerp van besluit kon Brulocalis enkele aandachtspunten naar voren brengen. We verwijzen ook naar het advies van Brulocalis over de wijziging van het besluit betreffende de LEZ.
Brulocalis verwelkomt in het algemeen de ambities van het Gewest op het vlak van luchtkwaliteit en steunt de nieuwe maatregelen.
- Alvorens de expliciete omschrijving van MPV’s uit te breiden, in het bijzonder tot kleine bestelwagens (N1 – klasse I en II) of te overwegen om voertuigen van categorie L in het toepassingsgebied van het besluit te brengen, wenst Brulocalis dat de regering de specifieke impact van deze wijzigingen op het gemeentelijk wagenpark onderzoekt.
- Met betrekking tot de verplichting waarbij een wagenpark van een overheid vanaf 2023 of 2025 (al naargelang het voertuig) nog enkel emissievrije voertuigen mag tellen, wijzen Brulocalis en de gemeenten erop dat er voor een verplichte openbare aanbesteding tot op vandaag op de markt vaak te weinig aanbod is aan emissievrije MPV’s. Bovendien kunnen de opgelegde eisen aan MPV’s en de wagenparken van de overheid leiden tot een vervroegde buitenbedrijfstelling van bepaalde voertuigen. Die hadden evenwel over een langere periode afgeschreven kunnen worden.
- Wat het gemeentelijk wagenpark betreft, stelt Brulocalis voor om een leasingplatform op te richten voor de lokale besturen voor MPV-bussen en -voertuigen, en vraagt om financiële steun te overwegen voor de vernieuwing van het wagenpark. Overleggen met de partners van de aankoopcentrales wordt aangemoedigd om ervoor te zorgen dat de LEZ-vereisten of het besluit over het voorbeeldgedrag van de overheid in hun catalogus kunnen worden opgenomen.
- We wijzen ook nog op de responsiviteit bij de gemeenten. Omdat een overheid gehouden wordt door overheidsopdrachten duurt het wat langer dan bij dan andere doelgroepen. Het is belangrijk om rekening te houden met deze langere responsiviteit bij de planning en de kalender.
Om al deze redenen moet er bij de verplichting voor de overheid om vanaf 2023/2025 alleen nog elektrische voertuigen aan te kopen voor het gemeentelijk wagenpark, een uitgewerkte financiële impactstudie komen. Zoals Brulocalis al had aangegeven met betrekking tot de implementatie van de LEZ.

Het optreden van Brulocalis


Deze opmerkingen werden op 26 november overgemaakt aan de minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Participatieve Democratie, Welzijn en Gezondheid.
« Terug
Publicatiedatum
10-01-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links