Handhaving van de openbare orde op bouwplaatsen op de openbare weg: Brulocalis schrijft minister Elke Van den Brandt aan... en krijgt antwoord

In december 2020 heeft Brulocalis minister Elke Van den Brandt aangeschreven om gewag te maken van de moeilijkheden die de gemeenten ondervinden met de openbare ordehandhaving op hun grondgebied bij werken op de openbare weg.

De gemeenten hebben gewezen op het gebrek aan informatie over sommige bouwplaatsen op gewestwegen op gemeentelijk grondgebied die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn goedgekeurd. Ze kunnen evenwel mogelijk overlast bezorgen. 

Brulocalis had in maart 2019 al minister Pascal Smet gewezen op de grote verantwoordelijkheid die bij de gemeenten rust qua openbare ordehandhaving, met name op het vlak van de openbare rust en de veilige doorgang op de openbare weg. 

Om de gemeenten toe te laten hun taken en verplichtingen efficiënt te kunnen uitvoeren, heeft Brulocalis in december 2020 minister Elke Van den Brandt aangeschreven met de vraag de gemeenten systematisch op de hoogte te brengen van de bouwplaatsen op hun grondgebied. Brulocalis vraagt Brussel Mobiliteit meer transparantie aan de dag te leggen wanneer het een vergunning aflevert voor een bouwplaats op een gewestweg die mogelijk gevolgen met zich meebrengt voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente.  

Brulocalis heeft een betere samenwerking met de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen gevraagd en heeft gevraagd beter geïnformeerd te worden bij de uitoefening van haar taken. De Coördinatiecommissie moet bijvoorbeeld advies verlenen met mogelijk gevolgen voor de openbare orde in de gemeente. 

Wat betreft de werfuren, herhaalde Brulocalis wat in haar schrijven van 2019 stond, nl. dat een betere mobiliteit niet ten koste mag gaan van de rust van de inwoners. De 6-22u-schema's moeten immers de uitzondering blijven en vooraf geval per geval door de burgemeester bekeken worden. Hij is juridisch gezien de eerste die moet instaan voor de openbare orde op zijn grondgebied. 

Daarnaast vraagt Brulocalis ook bijzondere aandacht voor de handelaars en de omwonenden die eveneens nadelen kunnen ondervinden van wegenwerken. 

Ten slotte hebben de gemeenten ons verteld dat ze te weinig mensen en financiële middelen hebben om optimaal met het OSIRIS-platform te kunnen werken. Brulocalis heeft het Gewest gevraagd om snel werk te maken van een opleiding.

UPDATE: antwoord van minister Elke Van den Brandt 

We kregen op 14 januari 2021 een brief van minister Elke Van den Brandt met een reactie:

  • De minister verzekert dat de verantwoordelijkheid van de gemeenten, en in het bijzonder van hun burgemeesters, op het vlak van openbare veiligheid en rust een voortdurende zorg zijn van haar kabinet en administratie, onder meer bij bouwplaatsen op de openbare weg;
  • Met betrekking tot het OSIRIS-computersysteem, het uniek beheersysteem voor vergunningen en uitvoeringsaangifte van een bouwplaats, wordt er momenteel, onder voorbehoud van de nodige budgetten, een kennisgevingssysteem ontwikkeld dat degemeenten automatisch op de hoogte stelt van elke nieuwe vergunning/afgifte; 
  • De leden van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen zeggen dat de samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de commissie zeer vlot verloopt; 
  • Sinds de inwerkingtreding, op 17 juni 2020, van het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/034 “tot instelling van een uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg”, heeft elk van de negentien gemeenten de mogelijkheid om bij wijze van uitzondering een vertegenwoordiger bij de commissie aan te stellen, wat de mogelijkheden van directe samenwerking tussen gemeentelijke en gewestelijke vertegenwoordigers verbetert; 
  • Aangezien de vergaderingen van de commissie openbaar zijn, kan een gemeente zonder vertegenwoordiger in de commissie altijd vragen om uitgenodigd te worden wanneer een dossier de gemeenteaanbelangt
  • De mogelijkheid om binnen OSIRIS een functionaliteitte integreren waarbij dossiers waarvoor de gemeente vraagt te worden uitgenodigd voor de vergadering van de Commissie kunnen geselecteerd worden, wordt binnenkort onderzocht – onder voorbehoud van de nodige budgetten. 
  • Voor bouwplaatsen van het type 06.00-22.00 uur is in het reglement bepaald dat dat geval per geval kan bekeken worden en dat dit uitgebreide werkschema van toepassing is “sous réserve des limitationsquipeuventêtreprévues dans l'autorisationd'exécution de chantieroudans lesconditionsparticulièresd'exécution” (vrij vertaald: met inachtneming van de mogelijke beperkingen in de uitvoeringsvergunning van de bouwplaats of in de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden”; 
  • Ook al werd er een vergunning afgegeven, wanneer er op de werf overmatige overlast wordt vastgesteld, is de burgemeester uiteraard nog steeds bevoegd om een einde te maken aan de overlast; 
  • In de ordonnantie van 3 mei 2018 en het uitvoeringsbesluit van 4 april 2019 is bijzondere aandacht besteed aan handelaars en omwonenden. Enerzijds is er een compensatieregeling voor handelaren die nadelen ondervinden van de zwaarste bouwplaatsen en anderzijds werd de verplichting om de omwonenden te informeren versterkt; 
  • De directie Coördinatie van de Bouwplaatsen van Brussel Mobiliteit organiseert al lang gratis opleidingen, over elk facet van het OSIRIS informaticasysteem. Eind dit kwartaal is er een nieuwe opleiding voorzien in de vorm van e-learning. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site: www.BMtraining.be.

Meer informatie

« Terug

Auteur

Sacha LEFEVRE
Publicatiedatum
11-01-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links