Hervorming van de GAS-boetes: Brulocalis geeft advies

Brulocalis werd gevraagd naar een advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Zij heeft haar schriftelijk advies op 5 mei 2022 bezorgd aan Annelies VERLINDEN, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.

In haar brief pleit Brulocalis voor het principe van budgettaire neutraliteit en voor het feit dat de lokale besturen niet in de plaats mogen komen van het gerecht dat, bij gebrek aan middelen, de facto bepaalde taken aan hen zou delegeren.

Daarna ging Brulocalis dieper in op het voorontwerp van wet en verwoordde een aantal opmerkingen over:
- een mogelijke samenloop tussen deze inbreuk en de reeds bestaande mogelijkheid in artikel 18, §3 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in de handel, op grond waarvan de burgemeester al een inrichting die in strijd is met een gemeentereglement, kan sluiten.

- de mogelijkheid om GAS-boetes op te leggen voor gedepenaliseerd parkeren terwijl de gemeenten momenteel al een retributie opleggen

- de mogelijkheid om de maximumbedragen te verhogen, alsook de verhoging van het bedrag vanaf hetwelk de overtreder kan verzoeken om door de sanctionerende ambtenaar te worden gehoord;

- en vooral over de uitbreiding van gemengde inbreuken.

Brulocalis heeft over een aantal opmerkingen geformuleerd over openbare dronkenschap, afzetterij en klein bedrog, inbreuken die verband houden met identiteitsdocumenten en het ontbreken van een voorafgaande vergunning van de gemeente voor nacht- en telecomwinkels.

Brulocalis is ook van mening dat de verzending van aangetekende brieven volledig moet worden afgeschaft en vervangen moet worden door een elektronische verzendingsprocedure van brieven
« Terug
Publicatiedatum
09-05-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links