Het eerste Gewestelijke Plan ter ondersteuning aan eenoudergezinnen werd goedgekeurd

Op 15 juli heeft de Brusselse regering het Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. In dit plan, dat de periode 2021-2025 behelst, worden 31 concrete maatregelen voorgesteld op basis van 5 pijlers voor gewestelijke actie. Het doel van dit plan is om op een gecoördineerde en doeltreffende manier tegemoet te komen aan de behoeften van eenoudergezinnen, en dan vooral aan die van alleenstaande vrouwen met kinderen.

De 5 pijlers van de regionale actie en de 31 concrete maatregelen worden hieronder opgesomd:

Actiepijler 1: Informeren, opleiden en sensibiliseren

 • Maatregel1: Informatie op maat van alleenstaande ouders ontwikkelen
 • Maatregel 2: Oproepen lanceren voor het indienen van projecten ter ondersteuning van eenoudergezinnen
 • Maatregel 3: Ontwikkeling van een toolkit voor gemeenten, OCMW’s en eerstelijnsactoren
 • Maatregel 4: Een «Kids friendly»-label voor openbare plaatsen en infrastructuren die kind- en gezinsvriendelijke faciliteiten aanbieden
 • Maatregel 5: Opleiding en bewustmaking van gemeenten en OCMW’s over het non-take-up van rechten
 • Maatregel 6: Gerichte bewustmakingsacties in de kinderdagverblijven, oppasdiensten en gemeentescholen
 • Maatregel 7: Een campagne om het grote publiek te sensibiliseren rond alleenouderschap
 • Maatregel 8: Een digitale transitie die ook vrouwen en kansarmen omvat

Actiepijler 2: De toegang tot een kwaliteitsvolle woning ondersteunen

 • Maatregel 9: Verhoogde huurtoelage en herhuisvestingstoelage voor eenoudergezinnen
 • Maatregel 10: Invoering van een genderspecifieke monitoring van huisvestingsgegevens
 • Maatregel 11: De strijd opvoeren tegen discriminatie op de woningmarkt op basis van alleenstaand ouderschap
 • Maatregel 12: Eerste- en tweedelijnsactoren in de huisvestingssector opleiden en cohousingprojecten voor eenoudergezinnen bevorderen
 • Maatregel 13: Eigendomsverwerving bevorderen voor eenoudergezinnen
 • Maatregel 14: De wachttijd voor het verkrijgen van een sociale woning verlagen voor grote gezinnen en eenoudergezinnen

Actiepijler 3: Tewerkstelling en beroepsopleiding ondersteunen

 • Maatregel 15: De studiehervatting of de opleiding van alleenstaande ouders bevorderen
 • Maatregel 16: De tewerkstelling van alleenstaande ouders ondersteunen
 • Maatregel 17: Het verkrijgen van gegevens over de tewerkstelling en de inschakeling op de arbeidsmarkt van alleenstaande ouders
 • Maatregel 18: Alleenstaande werkzoekenden/werknemers opnemen in de toekomstige monitoring betreffende de kwaliteit van de tewerkstelling
 • Maatregel 19: Periodieke aandacht besteden aan vrouwelijke werknemers in een situatie van alleenouderschap bij de evaluatie van het stelsel van dienstencheques

Actiepijler 4: Stedenbouw, ruimtelijke ordening, stadvernieuwing en leefmilieu

 • Maatregel 20: Integratie van de uitdagingen van het alleenouderschap in het beheer van de Brusselse parken
 • Maatregel 21: Gemakkelijker toegang tot energie- en renovatiepremies voor eenoudergezinnen
 • Maatregel 22: Eenoudergezinnen opnemen in de projectoproep ‘Good Food Association 2021’
 • Maatregel 23: Stedenbouwkundige besluitvormers opleiden over genderaspecten en (alleen) ouderschap
 • Maatregel 24: Aandacht besteden aan de specifieke kenmerken van eenoudergezinnen bij de herziening van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
 • Maatregel 25: Aandacht besteden aan de specifieke kenmerken van eenoudergezinnen bij de duurzame wijkcontracten, de stadsvernieuwingscontracten en het stadsbeleid
 • Maatregel 26: Aandacht besteden aan de specifieke kenmerken van eenoudergezinnen bij de monitoring van vraag en aanbod van kinderopvangplaatsen
 • Maatregel 27: De aanwezigheid, toegankelijkheid en conformiteit van de openbare toiletten aanpassen

Actiepijler 5: Mobiliteit

 • Maatregel 28: De genderdimensie en de behoeften van alleenstaande ouders integreren in de Schoolvervoerplannen
 • Maatregel 29: Fietsen promoten door de genderdimensie en de dimensie van alleenstaand ouderschap te integreren
 • Maatregel 30: Oplossingen voor gedeelde mobiliteit aanbieden die zijn afgestemd op de realiteit van eenoudergezinnen
 • Maatregel 31: Beschikken over de statistische en kwalitatieve gegevens die nodig zijn om het mobiliteitsbeleid aan te passen aan de behoeften van eenoudergezinnen
« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
23-07-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links