Het nieuwe actieplan van de Europese Commissie voor integratie en inclusie 2021-2027 is gelanceerd!

Een reactie van de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR)

Het origineel (Engelstalig) bericht lees je ophttps://www.ccre.org/en/actualites/view/4118 

Het Franstalig bericht vind je via deze link: https://www.ccre.org/fr/actualites/view/4118

Wat betekent het nieuw EU-integratieplan voor de steden en de regio's? 

 

Met het nieuwe actieplan voor integratie en inclusie heeft de Europese Commissie voor de jaren 2021-2027 haar visie uiteengezet voor een betere participatie van migranten aan onze samenleving en hoe men ervoor kan zorgen dat ze hun plaats in onze maatschappij vinden. De Commissie wil kort na het nieuw migratie- en asielpact met dit actieplan komen tot een nieuwe constructieve consensus over immigratie. Over het thema is tussen de nationale regeringen al meermaals hevige controverse ontstaan.  

Deze tekst belicht de belangrijkste elementen van het actieplan met gevolgen voor de lokale en regionale gemeenschappen. Integratie en inclusie zijn voor gemeenten en regio's cruciaal, omdat ze in de huidige context van internationale migratie en een steeds meer divers wordende Europese bevolking, essentieel zijn voor de sociale cohesie en economische dynamiek. 

Daarom heeft de CEMR zich op dit vlak bijzonder actief getoond. In het bijzonder hebben we tijdens een bijeenkomst met het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (DG HOME) van de Europese Commissie en via een openbare raadpleging de behoeften en verwachtingen van de lokale en regionale gemeenschappen voor het toekomstige actieplan 2021-2017 uiteengezet. 

Het actieplan heeft geen rechtskracht, maar bevat standpunten waarvan we de vertaling later in verschillende EU-financieringsprogramma's en -acties zullen terugvinden. We juichen toe dat veel belangrijke thema's en doelstellingen voor lokale en regionale besturen prominent aan bod komen. Het actieplan is met name gericht op: 

 • Een betere integratie op lange termijn met de nadruk op onderwijs en vorming, toegang tot gezondheid en huisvesting, en werkgelegenheid en kwalificaties; 
 • Een betere lokale samenwerking en kennisuitwisseling tussen steden; 
 • Een hogere capaciteit van lokale en regionale besturen om best practices uit te wisselen, te werken aan integratiegerelateerde activiteiten, de uitwisseling en reproduceerbaarheid van kennis te vergemakkelijken en betere toegang te hebben tot Europese financiering; 
 • Een sterkere coördinatie tussen bestuursniveaus (partnerschapsbeginsel) bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van nationale en Europese integratieacties en -programma's. 

Bij de uitvoering van het vorige actieplan van 2016 hebben we gezien dat er krachtigere maatregelen nodig zijn voor een betere integratie van migrantenvrouwen en EU-burgers met een migratieachtergrond, om de gastmaatschappij beter te betrekken bij het integratie- en inclusiebeleid en voor een sterkere opvolging en evaluatie van dit beleid. 

 
In het actieplan 2021-2027 staan veel uitdagingen en mogelijke oplossingen die de lokale en regionale gemeenschappen naar voren hadden gebracht: het leren van talen, de erkenning van kwalificaties, de bestrijding van discriminatie en de noodzaak van Europese en nationale financiële steun voor gemeenten en regio's. De Commissie zegt dat er voor inclusieprojecten projectoproepen zullen komen voor de lokale en regionale besturen. 

 

Perspectieven en uitdagingen voor lokale inclusie

 
De Commissie zal ter uitvoering van het actieplan de voorstellen integreren in de verschillende programma's en wetgevingsinitiatieven van de EU inzake integratie. Het gaat o.m. om deze fondsen: het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), Erasmus+, InvestEU of nog het programma Rechten en waarden. Relevante wetgeving vinden we terug in de wetteksten betreffende de opvangvoorwaarden en de erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties.  

 

Aan de andere kant maakt het actieplan geen expliciete melding van de behoeften van kleine en middelgrote steden of van de rechtstreekse toegang tot Europese financiering voor steden. Hoewel het toekomstige AMIF een thematisch financieel mechanisme kan krijgen dat rechtstreeks door de lokale en regionale gemeenschappen wordt beheerd, wordt dit niet vermeld in het actieplan. De betrokkenheid van de gemeenten en regio’s zal dus afhangen van wat de Commissie en de lidstaten in de toekomst zullen beslissen. Ten slotte vermeldt het actieplan noch het tijdschema noch de uitvoeringsfasen in de verschillende programma's en initiatieven van de Commissie.  

De middelen van hun kant hangen af van de definitieve vorm en uitvoering van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen waarin de regels voor het gebruik van meerdere Europese fondsen, waaronder het AMIF, worden vastgesteld. De nieuwe verordening zou van de nationale regeringen in principe kunnen verlangen dat zij bij het gebruik van deze fondsen met lokale en regionale autoriteiten “een volwaardig en doeltreffend partnerschap” afsluiten. Het is evenwel niet duidelijk in hoeverre dat opzet in de praktijk bindend zal zijn. 

 
Veel hangt dus veel af van de goede wil van de nationale regeringen om het partnerschapsbeginsel te eerbiedigen en zo de lokale en regionale gemeenschappen in staat te stellen actief deel te nemen aan de uitwerking, uitvoering en evaluatie van initiatieven en acties die met de EU-integratiefondsen worden gefinancierd. 

 
Hier volgen enkele acties waar de Commissie aan denkt en die bijzonder belangrijk zijn voor de lokale en regionale overheden: 

 • Financiering van projecten om de capaciteit van nationale, regionale en lokale instanties te vergroten om migranten en migrantenorganisaties bij de besluitvorming te betrekken; 
 • zorgen voor een gecoördineerde aanpak op nationaal, macroregionaal, regionaal en lokaal niveau bij de programmering en uitvoering van EU-middelen die bijdragen aan integratie en inclusie; 
 • De toegang tot EU-financiering voor lokale en regionale overheden vergemakkelijken door middel van oproepen tot het indienen van projecten die specifiek naar hen gericht zijn; andere belangrijke actoren op het vlak van integratie zullen ook een betere toegang hebben tot de fondsen; 
 • de lidstaten aanbevelen om lokale en regionale overheden, maatschappelijke organisaties, waaronder organisaties die migranten en diaspora ‘s vertegenwoordigen, en sociale en economische partners te betrekken bij de voorbereiding, revisie, uitvoering en opvolging van Europese fondsenprogramma's voor 2021-2027 (AMIF, ESF+ en EFRO); 
 • De autoriteiten die EU-middelen beheren die relevant zijn voor integratie, moeten hun acties op macroregionaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau coördineren; 
 • Partnerschappen moeten bij de programmering en de uitvoering van Europese fondsen worden versterkt met alle relevante stakeholders, met name met lokale en regionale instanties; 
 • De capaciteit van lokale en regionale overheden om lokale gemeenschappen te betrekken bij het ontwerpen en uitvoeren van integratiemaatregelen en -programma's versterken; 
 • Uitbreiding van de Urban Academy on Integration, die van start ging in het kader van het Conference of the Urban Agenda Partnership on inclusion of migrants and refugees, tot een volledig programma voor lokale, regionale en nationale capaciteitsopbouw; 
 • De interreligieuze dialoog tussen gemeenschappen versterken, steden ondersteunen bij het voorkomen van radicalisering; 
 • Mentorprogramma’s en jumelages tussen lokale gemeenschappen en pas aangekomen migranten bevorderen; 
 • De lidstaten gerichte financiering en capaciteitsopbouw verstrekken om de coördinatie tussen de belangrijkste nationale, regionale of lokale stakeholders inzake integratie te bevorderen. 
« Terug

Auteur

Léa Chamapgne
Publicatiedatum
17-12-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links