Kantoren in gebieden voor stedelijke industrie - gewestelijke aanmoedigingsmaatregelen



Eén van de maatregelen die beschreven worden in de algemene beleidsverklaring 2010-2011 van de Brusselse regering is:

"een verlaging van de belasting op kantoorruimte toe te kennen aan bedrijven die binnen een gebied voor stedelijke industrie gelegen zijn in de bedrijvenparken van de GOMB."


Om de economische aantrekkingskracht van het Gewest te verhogen en de vestiging en de ontwikkeling te bevorderen van ondernemingen die werk bieden aan laaggeschoolden, heeft de Brusselse regering beslist een fiscaal gunstregime in te voeren.


Implicaties voor de gemeenten


De regering stelt de gemeenten voor de bedrijven die gelegen zijn in gebied voor stedelijke industrie, vrij te stellen van belasting op kantoorruimte.

Als een gemeente beslist haar belastingreglement in die zin aan te passen, zou het daaruit voortvloeiend inkomstenverlies integraal gecompenseerd worden door het fiscaal compensatiefonds.

De maatregel treedt in werking op 1 januari 2011. Het totaal bedrag van de compensatie wordt op 800.000 euro geraamd.

Info


Zie de beleidsverklaring van de Brusselse regering
Zie de kaart van de gebieden voor stedelijke industrie op de website van het GBP

De industriegebieden volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan

5. Gebieden voor stedelijke industrie

5.1. Die gebieden zijn bestemd voor:
1° productieactiviteiten;
2° logistieke activiteiten;
3° activiteiten die de verbetering van het milieu beogen, zoals de waterzuivering, systemen voor het verwijderen, verwerken, recycleren en ophalen van afval ;
Mits de toepassing van speciale regelen van openbaarmaking kunnen die gebieden eveneens worden bestemd voor grote speciaalzaken.

5.2. Wanneer de omstandigheden inzake bereikbaarheid het mogelijk maken en mits een bijzonder bestemmingsplan van kracht wordt, kunnen die gebieden ook worden bestemd voor :
1° de groothandel ;
2° de in ondernemingen geïntegreerde diensten, meer bepaald de "business to business"-diensten, die taken aanbieden op het gebied van conceptie, beheer, technieken, commerciële of adviestaken, zoals de ontwikkeling van informaticasystemen, communicatie- of beheerssystemen voor de ondernemingen, inzake publiciteit of de ontwikkeling van design, met uitsluiting van de financiële diensten, bank- en verzekeringsdiensten en diensten gepresteerd door beoefenaars van vrije beroepen.
De vestiging van die in ondernemingen geïntegreerde diensten zal een minimumoppervlakte van 3.500 m² moeten in acht nemen. Het bijzonder bestemmingsplan bepaalt de inachtneming van een vloer/terreinverhouding.

5.3. Die gebieden kunnen ook worden bestemd voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, alsmede voor handelszaken die de gebruikelijke aanvulling op de activiteiten bedoeld in de punten 5.1 en 5.2 vormen, inzonderheid bankagentschappen, servicestations, cafés en restaurants waarvan de vloeroppervlakte per gebouw niet meer dan 300 m² bedraagt.
De verhoging van de vloeroppervlakten voor hierboven bedoelde handelszaken is toegelaten onder de volgende voorwaarden :
1° de verhoging wordt naar behoren met sociale en economische redenen omkleed ;
2° de plaatselijke omstandigheden maken die verhoging mogelijk zonder afbreuk te doen aan de hoofdfuncties van het gebied ;
3° de handelingen en werken worden aan de speciale regelen van openbaarmaking onderworpen. De vloeroppervlakte voor die handelszaken is evenwel beperkt tot 2.000 m² per gebouw.

5.4. Aan bestaande gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor kantoren kunnen verbouwings-, uitbreidings- of wederopbouwwerken worden uitgevoerd die een verhoging tot gevolg hebben van de bestaande oppervlakte met meer dan 20 % zoals bepaald in het voorschrift 0.9, wanneer die mogelijkheid is bepaald in een bijzonder bestemmingsplan en voor zover de volgende voorwaarden worden nageleefd :
1° de kantoren worden bestemd voor de behoeften van een daar gevestigde onderneming ;
2° de verbouwings-, uitbreidings- of wederopbouwwerken zijn naar behoren met economische en sociale redenen omkleed ;
3° de handelingen en werken worden aan de speciale regelen van openbaarmaking onderworpen.

5.5.Die gebieden kunnen ook worden bestemd voor de bijkomende huisvesting die behoort bij de hoofdfuncties van het gebied, meer bepaald voor de huisvesting van het veiligheidspersoneel.

5.6. Algemene voorwaarden voor al de bestemmingen bedoeld in de voorschriften 5.1 tot 5.5 :
1° de aard van de activiteiten moet verenigbaar zijn met de andere activiteiten of bestemmingen van het huizenblok waarop het project betrekking heeft en van de omliggende huizenblokken ;
2° de stedenbouwkundige kenmerken van de bouwwerken en de landschappelijke inrichting van hun omgeving maken hun inpassing mogelijk in het stedelijk milieu.

5.7 Het aanleggen van industriële spoorverbindingen is toegelaten. Die verbindingen mogen de wegen gelijkvloers oversteken indien de plaatselijke omstandigheden daartoe verplichten.
« Terug

Auteur

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Publicatiedatum
09-11-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links