Alles rond cyberveiligheid voor de lokale besturen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

28.03.2023 Wet houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen

Deze wet wijzigt bepaalde modaliteiten inzake de organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk. Ze heeft ook betrekking op de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Europees Parlement. In dit verband voorziet ze onder andere punctuele technische wijzigingen van de wetgeving, de modernisering van het kiesproces via een digitalisering van bepaalde kiesdocumenten, de aanpassing van het kiesproces aan een correct beheer van de persoonsgegevens en de verbetering van de organisatie van de verkiezingen door bepaalde processen te schrappen. 

02.03.2023 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 01.03.2007 betr. de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende
stralingen, de ordonnantie van 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen en de

Als gevolg van de technologische evolutie past deze ordonnantie het wettelijk kader aan voor de stralingsnormen voor zendinstallaties die elektromagnetische golven uitzenden, met het oog op de noodzaak te beschikken over kwaliteitsvolle mobilofoniediensten (met name voor de implementatie van 5G). De operatoren die het recht om uit te zenden en de broadcast-operatoren (televisie en radio) zijn verplicht om de gemeente op wier grondgebied de antennes gevestigd zijn, in te lichten over de uitbatingskenmerken van alle antennes die niet-ioniserende straling&nbs

30.03.2023 MB tot uitvoering van art. 126/3, par. 1, van de wet 13.06.2005 betr. de
elektronische communicatie met het oog op de vaststelling van de lijst van gerechtelijke arrondissementen en politiezones die aan de gegevensbewaringsplicht zijn ond

Dit besluit stelt de lijst vast van de gerechtelijke arrondissementen die aan de gegevensbewaringsplicht van de gegevens van operatoren die aan de eindgebruikers elektronische-communicatiediensten aanbieden, zijn onderworpen, samen met de bewaringstermijn. Deze gegevens worden bewaard ten behoeve van de vrijwaring van de nationale veiligheid, de strijd tegen zware criminaliteit, de preventie van ernstige dreigingen van de openbare veiligheid, en de bescherming van de vitale belangen van een natuurlijke persoon.

Contact

placeholder
Lejla Celikovic

Juridische adviseur

tel:+3222385169