Openbare dienstverlening van de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

4,3 miljard euro voor het Erasmusprogramma in 2024

Vandaag heeft de Commissie de oproep tot het indienen van voorstellen 2024 in het kader van Erasmus+ gepubliceerd, het EU-programma voor steun aan onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Met een budget van 4,3 miljard euro voor 2024 zal Erasmus+ steun blijven verlenen aan scholieren en studenten hoger onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding om transnationale ervaringen op te doen. Het programma biedt ook mogelijkheden voor lerende volwassenen, leerkrachten, personeelsleden en jongeren die een niet-formeel leerprogramma volgen.

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Brulocalis wil meer geld voor buitenschoolse kinderopvang in Franstalig België en wil daarbij dat de gemeentelijke autonomie nageleefd wordt

Tijdens de vergadering van de overkoepelende commissie op 27 juni heeft het kabinet van minister LINARD, minister van Cultuur, Media, Kinderopvang, Gezondheid en Vrouwenrechten in de Franse Gemeenschapsregering, een voorontwerp van decreet over buitenschoolse en vakantieopvang voorgesteld. Het kabinet liet ons weten dat het om een nog niet afgerond werkdocument ging. Brulocalis heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een advies uit te brengen en de aandacht van de minister te vestigen op een aantal zaken die de lokale besturen dreigen aan te tasten.
Memoranda en beleidsadviezen

Veranderen van familienaam: mogelijk voor iedereen?

In mei jl. is de commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers begonnen met het onderzoek van het wetsvoorstel tot wijziging van het oude Burgerlijk Wetboek met het oog op de vereenvoudiging van de procedure om te veranderen van naam, nr. 3201/1. In het kader van haar werkzaamheden heeft de commissie schriftelijk advies gevraagd aan Brulocalis over dit wetsvoorstel.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Mededelingen van plaatselijke overheden vóór de verkiezingen

De periode die aan verkiezingen voorafgaat, wordt geregeld door de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode. De mededelingen van plaatselijke overheden zijn dan gebonden aan bepaalde regels en er dient op gelet te worden dat ze neutraal zijn.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

14.04.2023 MB tot goedkeuring van het besluit van de waarnemend administrateur-generaal
van 12.04.2023 tot uitvoering van art. 57 van het Procedurebesluit van 09.05.2014 wat betreft de algemene
oproep, met inbegrip van het beslissingskader, voor de

In het kader van de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters doet Opgroeien regie een algemene oproep voor de programmatie en verdeling van subsidiebeloftes met inbegrip van het beslissingskader (art. 57 van het Procedurebesluit). Dit besluit keurt het besluit van 12.04.2023 van de waarnemend administrateur-generaal van Opgroeien goed voor de omschakeling van bestaande kinderopvangplaatsen met basissubsidie naar kinderopvangplaatsen met de subsidie voor inkomenstarief in 2023 in Gent, Antwerpen en Brussel-Hoofdstad (gevoegd in bijlage).

16.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27.06.2022, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betr. de bijkomende bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor 2023 en

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) verplicht de werkgevers van het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder de paritaire commissie voor de socio-culturele sector vallen om een bijkomende bijdrage te betalen aan de RSZ ter ondersteuning van de opleiding voor de jaren 2023 en 2024.

16.02.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18.05.2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, ter uitvoering van het intersectoraal kaderakk

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet dat de sociale partners zich engageren om op ondernemingsvlak besprekingen te voeren met het oog op het mogelijk maken van telewerk/thuiswerk. Zij is van toepassing op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

tel:+3222385141