Openbare dienstverlening van de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren

In het Belgisch Staatsblad van 5 december 2022 werd het Koninklijk besluit van 13 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren gepubliceerd. Dit besluit trad in werking op 15 december 2022.

CPAS

De actieve welvaartsstaat op de proef gesteld door studenten die bij het OCMW aankloppen

In het Brussels Gewest wonen nu ongeveer 100.000 studenten, dat is bijna één op de tien inwoners. Deze mensen lopen een bijzonder groot risico op armoede en zijn de voorbije jaren, waarin de ene crisis de andere kwam aflossen (inflatie, corona, energiecrisis, enz.), uiteraard nog kwetsbaarder geworden. Het is duidelijk dat deze situatie een grote uitdaging vormt voor de lokale en regionale maatschappelijke actoren. Welke oplossingen en toekomstperspectieven dienen zich aan?

Modellen

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.10.2021 BBHR tot bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten van de mogelijkheden voor een waardig afscheid van de levenloos geboren foetus

Dit besluit bepaalt de modaliteiten van de aanvraag tot begraving op de daartoe op de gemeentelijke begraafplaats aangelegde 'stille kinderweide' of de crematie, van levenloos geboren foetussen (tussen de 106e dag en de 180e dag van de zwangerschap). De aanvraag wordt ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de toelating af voor de begrafenis of crematie van de foetus, alsook een toelating voor het vervoer.

20.05.2021 Wet wijz. het oud Burgerlijk Wetboek, betr. de persoonlijke banden tussen broers en zussen

Deze wet voorziet in het recht van broers en zussen om niet van elkaar te worden gescheiden en om persoonlijk contact te onderhouden in het kader van het ouderlijk gezag, de organisatie van de voogdij, de plaatsing in een pleeggezin en in geval van de plaatsing van een minderjarig niet ontvoogd kind in het kader van de jeugdbijstand en de jeugdbescherming, met uitzondering van plaatsingen ingevolge het plegen van een als misdrijf omschreven feit.

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst