Burgerlijke Stand en Bevolking

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren

In het Belgisch Staatsblad van 5 december 2022 werd het Koninklijk besluit van 13 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren gepubliceerd. Dit besluit trad in werking op 15 december 2022.

Modellen

Publicaties

Analyses

Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen?

Sinds enkele jaren moeten de gemeenten een diversiteitsplan opstellen. Met gematigd succes evenwel: slechts vijf Brusselse gemeenten hebben er intussen een goedgekeurd. Toch zit er nog beweging in de zaak: niet minder dan elf gemeenten zijn een plan aan het opstellen, terwijl het Gewest sleutelt aan een ordonnantie tot wijziging van de materie. Wij hadden een gesprek met Pierre Burton en Luc Schingtienne, adviseurs bij de dienst Diversiteit van Actiris, en met Odile Maroutaeff, coördinatrice gelijke kansen en diversiteit bij Brussel Plaatselijke Besturen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

23.12.2021 KB wijz. KB 02.04.2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken en het KB 27.04.2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euth

Dit besluit vereenvoudigt de administratieve procedure voor de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie. De ambtenaar van de burgerlijke stand verstrekt de betrokkene een ontvangstbevestiging op papier (die onder andere de in de daartoe voorziene gegevensbank opgeslagen gegevens bevat) evenals de schriftelijke verklaring waarop de registratie is gebaseerd. De papieren wilsverklaringen moeten niet langer door de gemeente verstuurd worden naar de FOD Volksgezondheid.

30.06.2022 Ordonnantie wijz. art. 30 van de ordonnantie van 29.11.2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Deze ordonnantie maakt het mogelijk voor de nabestaanden of rechthebbenden van een overledene de ambtenaar van de burgerlijke stand of de speciaal hiervoor gemachtigde beambten te verzoeken om de urne met de assen die op een begraafplaats wordt bewaard door begraving of in het columbarium, na een periode van vijf jaar terug te halen, zelfs als zij aanvankelijk de keuze hadden gemaakt om de assen op de begraafplaats te bewaren. De kosten voor deze teruggave komen ten laste van de persoon die het verzoek indient.

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst