Burgerlijke Stand en Bevolking

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Een ‘sterrenregister’ voor stilgeboren kinderen

Ouders van kinderen die overlijden binnen de eerste 140 dagen na de bevruchting kunnen wettelijk gezien geen geboorteaangifte doen van hun kind bij hun gemeente. De vzw Boven de wolken vragen geïnteresseerde gemeenten een symbolisch ‘sterrenregister’ te openen.

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Veranderen van familienaam: mogelijk voor iedereen?

In mei jl. is de commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers begonnen met het onderzoek van het wetsvoorstel tot wijziging van het oude Burgerlijk Wetboek met het oog op de vereenvoudiging van de procedure om te veranderen van naam, nr. 3201/1. In het kader van haar werkzaamheden heeft de commissie schriftelijk advies gevraagd aan Brulocalis over dit wetsvoorstel.
Analyses

Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen?

Sinds enkele jaren moeten de gemeenten een diversiteitsplan opstellen. Met gematigd succes evenwel: slechts vijf Brusselse gemeenten hebben er intussen een goedgekeurd. Toch zit er nog beweging in de zaak: niet minder dan elf gemeenten zijn een plan aan het opstellen, terwijl het Gewest sleutelt aan een ordonnantie tot wijziging van de materie. Wij hadden een gesprek met Pierre Burton en Luc Schingtienne, adviseurs bij de dienst Diversiteit van Actiris, en met Odile Maroutaeff, coördinatrice gelijke kansen en diversiteit bij Brussel Plaatselijke Besturen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

21.03.2023 KB wijz. KB 23.06.2022 houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opg

Dit besluit bepaalt de praktische modaliteiten van het opmaken van akten en attesten van erfopvolging evenals de termijn van de inschrijving van deze akten en attesten in het centraal erfrechtregister. Het bepaalt ook de voorwaarden waaronder elke inschrijving in de register van een akte van erfopvolging opgemaakt met als doel de overschrijving van onroerende goederen (art. 3.30, Burg.W.) kosteloos is.

23.12.2021 KB wijz. KB 02.04.2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken en het KB 27.04.2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euth

Dit besluit vereenvoudigt de administratieve procedure voor de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie. De ambtenaar van de burgerlijke stand verstrekt de betrokkene een ontvangstbevestiging op papier (die onder andere de in de daartoe voorziene gegevensbank opgeslagen gegevens bevat) evenals de schriftelijke verklaring waarop de registratie is gebaseerd. De papieren wilsverklaringen moeten niet langer door de gemeente verstuurd worden naar de FOD Volksgezondheid.

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

tel:+3222385141