Deze pagina behandelt het beheer van Europese en niet-Europese onderdanen op het gemeentelijk grondgebied.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Veranderen van familienaam: mogelijk voor iedereen?

In mei jl. is de commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers begonnen met het onderzoek van het wetsvoorstel tot wijziging van het oude Burgerlijk Wetboek met het oog op de vereenvoudiging van de procedure om te veranderen van naam, nr. 3201/1. In het kader van haar werkzaamheden heeft de commissie schriftelijk advies gevraagd aan Brulocalis over dit wetsvoorstel.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.03.2023 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem

Deze wet voert de Europese verordening inzake het nieuwe registratiesysteem voor in- en uitreis (EES) uit, voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Europese Unie en in de Schengenzone. De federale politie en de korpsen van de lokale politie hebben toegang tot het EES voor raadplegingsdoeleinden. De procedure inzake de verplichte inschrijving bij de gemeente in kader van kort verblijf (de aankomstverklaring) wordt volledig herzien.

24.03.2023 MB tot vastlegging van de
modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de
niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese
Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun
hoofdverblijfplaats moet

Dit besluit bepaalt de modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats moeten indienen als zij ingeschreven willen worden op de kiezerslijst die voor de Europese verkiezingen opgesteld wordt (bijlagen 1 en 2) alsook van de modellen van de beslissing waarbij het College van burgemeester en schepenen deze aanvraag goedkeurt of verwerpt (bijlagen 3 en 4).

27.03.2023 KB wijz. KB 13.01.2006 tot vaststelling van het
model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de
Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben
gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaat

Dit besluit bevat in bijlage het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze aanpassing wordt gerechtvaardigd door het feit dat stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaams Gewest niet langer verplicht is.