Europese week van de lokale democratie

De Europese week van de lokale democratie in beeld


 

De Europese Week van de Lokale Democratie is een jaarlijks Europees event bestaande uit publieksactiviteiten, die gelijktijdig georganiseerd worden door de lokale besturen van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Brulocalis neemt de doelstellingen van de EWLD ter harte en promoot, ondersteunt en coördineert de activiteiten die de Brusselse lokale besturen uitwerken.Brussel Plaatselijke Besturen, dat bijzonder actief was bij de uitwerking van het project, ondersteunt de gemeenten en de Vereniging en werkt hier rechtstreeks aan mee.

 1. Doelstellingen
 2. Oorsprong van het initiatief
 3. Wie steunt het evenement?
 4. Actoren
 5. Doelgroep
 6. Wanneer?
 7. Welke acties?
 8. Rol van Brulocalis
 9. Advies

3 doelstellingen


1. Burgers aanmoedigen om deel te nemen aan de lokale politiek


De Europese Week van de Lokale Democratie wil:
1. de burgers meer inzicht verschaffen in hun lokale overheden
2. hun verantwoorde deelname bevorderen

Men tracht de burgers (meer) informatie te verstrekken over:
1. de werking van hun lokale overheden
2. de verantwoordelijkheden  van hun verkozenen
3. Hoe ze kunnen participeren aan lokale aangelegenheden
Burgerparticipatie is fundamenteel voor een dynamische lokale democratie.

2. De gemeenten sensibiliseren


De Europese Week van de Lokale Democratie biedt de mogelijkheid om:
1. verkozenen en ambtenaren te sensibiliseren voor het belang van participatie van de burgers
2. medeburgers te ontmoeten in een informeel, ludiek en feestelijk kader
Het kader is gunstig voor debat over lokale onderwerpen en helpt de noden beter te achterhalen, een vertrouwensband op te bouwen en een boodschap te brengen van wederzijdse verantwoordelijkheid.

3. De Europese idee versterken


De Europese Week van de Lokale Democratie onderstreept de Europese dimensie van de lokale democratie en de doelstellingen van nabijheid, democratische participatie en goed bestuur.

De organisatie van lokale manifestaties in heel Europa, onder een gemeenschappelijke noemer, versterkt het idee dat de lokale democratie echt deel uitmaakt van de gemeenschappelijke waarden van alle Europeanen.


Op initiatief van de Raad van Europa


De 2 organen van de Raad van Europa die bevoegd zijn voor lokale en regionale democratie, met name:
 • het Europees Comité van de lokale en regionale democratie (CLRD)
 • het Congres van de lokale en regionale autoriteiten (CLRAE)
De Raad van Europa ligt ondermeer aan de basis van het Europees handvest van de lokale autonomie, die de ondertekenende landen ertoe verbindt in hun wetgeving de beginselen van de lokale autonomie te erkennen.

Via de Europese Week van de Lokale Democratie kan men vertellen welke rol de Raad van Europa in deze speelt, en meer bepaald vertellen wat er in het Europees handvest van de lokale autonomie staat en wat het belang van dat handvest is.

De Europese Week van de Lokale Democratie draait overigens rond de verjaardag van de eerste ondertekening van het handvest, op 15 oktober 1985.

De website van de Raad van Europa stelt het evenement voor en geeft voorbeelden van acties die verband houden met het thema.


Heel wat ondersteuning

De Europese Week van de Lokale Democratie wordt ondersteund door:
 • de Parlementaire Assemblee en de Ministerraad van de Raad van Europa
 • het Comité van de Regio's van de Europese Unie 
 • de Raad van de Europese Gemeenten en Regio's en de verenigingen van lokale besturen
 • verschillende Staten, waaronder Vaticaanstad

Actoren

 • De steden en gemeenten zijn de eerste doelgroep van de Europese Week van de Lokale Democratie.
 • Intercommunales en OCMW's
 • Vzw's, al dan niet gemeentelijke: verbindingsschakel met het publiek voor de organisatie van de activiteiten
 • Scholen, van alle netwerken: om de kinderen en jongeren te bereiken
 • Verenigingen van lokale besturen: bv. door brochures, conferenties, forums
 • De internationale, nationale of regionale overheden hebben ook een rol te spelen. Zo beveelt de Raad van Europa aan om sensibiliseringsacties te voeren op het niveau van de Staten en dat het Brussels Gewest ook tot het initiatief wil toetreden.

Doelgroep

 • De burger is de voornaamste, en uiteindelijk de enige, begunstigde van de activiteiten van de Europese Week van de Lokale Democratie.
 • Het begrip burger behelst de verenigingen waarin hij zich bevindt. De Raad van Europa beveelt aan zich in het bijzonder toe te spitsen op vrouwenorganisaties, gehandicapten, groepen allochtonen, ...
 • Bovendien beveelt de Raad van Europa ook aan om zich toe te spitsen op de bevolkingsgroepen per leeftijdsgroep, en een onderscheid te maken in de activiteiten die gericht zijn tot een oudere bevolkingscategorie en jongeren, en die de prioriteit te geven om ze zo vroeg mogelijk te sensibiliseren voor deelname aan het lokaal democratisch leven.

Wanneer?


De datum van 15 oktober is de scharnierdatum van de Europese Week van de Lokale Democratie omdat op 15 oktober 1985 het Europees Handvest van de Lokale Autonomie opengesteld werd voor ondertekening.

Meer nog dan die datum wordt flexibiliteit geboden. Acties en activiteiten rond lokale en participatieve democratie kunnen een hele jaar door georganiseerd worden.
De deelnemende entiteiten zullen op één of meerdere dagen verschillende activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen, zoals:
 • informatie verspreiden
 • opendeurdagen organiseren
 • debatten
 • ludieke activiteiten, …
De acties worden gegroepeerd onder het label van de Europese Week van de Lokale Democratie, om er de zichtbaarheid en de impact van te vergroten.


Wat kan u verwachten van Brulocalis?


1. Voor de actoren kan de Vereniging:
 • de deelnemers referentiedocumentatie leveren en ondersteuning bieden voor de communicatie, die zij zelf van de Raad van Europa zal krijgen
 • informatie en goede praktijkvoorbeelden onder deelnemende entiteiten uitwisselen
 • actieprogramma's synthetiseren en zorgen voor de verspreiding
 • een verbindingsgroep coördineren tussen de verantwoordelijken voor de operatie
De Vereniging zal daarvoor al haar communicatiemiddelen ter beschikking stellen:
 • het tijdschrift Nieuwsbrief
 • de Newsletter
 • de website www.ewld.be
2. Voor de pers zal Brulocalis een proactief communicatiebeleid voeren.


Advies?


Iedere gemeente beschikt over eigen knowhow en kent de procedures die voor haar het beste blijken. Brulocalis zal echter haar bijdrage leveren door een verbindingsgroep te coördineren tussen de deelnemende gemeenten, waar informatie zal uitgewisseld worden over de campagne.

Er zijn evenwel constanten, die we hier nog eens op een rijtje zetten:
 • de politieke dekking door een beslissing van het College, idealiter gesteund door de gemeenteraad of door een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn of nog de Raad van Bestuur
 • de aanstelling van een administratief verantwoordelijke en de oprichting van een inter-diensten-taskforce onder diens verantwoordelijkheid
 • een coherente organisatie van de contacten met derden: scholen, vzw's, verenigingen, …
 • de opstelling van een actieplanning en een bij iedere deadline gecontroleerde retroplanning


Contact

Barbara DECUPERE

Logo

Laatste bijwerking

21.09.2021
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links