Europese week van de lokale democratie

Beeldverslag van het evenement


 
De Europese Week van de Lokale Democratie is een jaarlijkse Europese manifestatie die gebaseerd is op acties naar de bevolking toe, die gelijktijdig georganiseerd worden door de lokale overheden van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Met de medewerking van het Brussels Gewest steunt Brulocalis de acties die op touw gezet worden en de rol van de lokale overheden in het algemeen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was bijzonder actief bij de uitwerking van het project, steunt de gemeenten en hun Vereniging en neemt rechtstreeks deel aan de operatie.
 1. Doelstellingen
 2. Oorsprong van het initiatief
 3. Wie steunt het evenement?
 4. Actoren
 5. Doelgroep
 6. Wanneer?
 7. Welke acties?
 8. Rol van Brulocalis
 9. Advies

3 doelstellingen


1. Burgers aanmoedigen om deel te nemen aan de lokale politiek


De Europese Week van de Lokale Democratie wil:
1. de burgers meer inzicht verschaffen in hun lokale overheden
2. hun verantwoorde deelname bevorderen

Men tracht de burgers (meer) informatie te verstrekken over:
1. de werking van hun lokale overheden
2. de verantwoordelijkheid van hun verkozenen
3. hun mogelijkheden om aan lokale aangelegenheden deel te nemen
De deelname van de burgers is essentieel voor een dynamische lokale democratie.

2. De gemeenten sensibiliseren


De Europese Week van de Lokale Democratie biedt de mogelijkheid om:
1. verkozenen en ambtenaren te sensibiliseren voor het belang van participatie van de burgers
2. medeburgers te ontmoeten in een informeel, ludiek en feestelijk kader
Het kader is gunstig voor debat over onderwerpen van lokaal belang en .

3. De Europese idee versterken


De Europese Week van de Lokale Democratie onderstreept de Europese dimensie van de lokale democratie en de doelstellingen van nabijheid, democratische participatie en goed bestuur.

De organisatie van lokale manifestaties in heel Europa, onder een gemeenschappelijke noemer, versterkt het idee dat de lokale democratie echt deel uitmaakt van de gemeenschappelijke waarden van alle Europeanen.


Op initiatief van de Raad van Europa


De 2 organen van de Raad van Europa die bevoegd zijn voor lokale en regionale democratie, met name:
 • het Europees Comité van de lokale en regionale democratie (CLRD)
 • het Congres van de lokale en regionale autoriteiten (CLRAE)
liggen aan de basis van het project en steunen samen de uitvoering ervan.

De Raad van Europa ligt ondermeer aan de basis van het Europees handvest van de lokale autonomie, die de ondertekenende landen ertoe verbindt in hun wetgeving de beginselen van de lokale autonomie te erkennen.

De Europese Week van de Lokale Democratie draait overigens rond de verjaardag van de eerste ondertekening van het handvest, op 15 oktober 1985.

De website van de Raad van Europa stelt het evenement voor en geeft voorbeelden van acties die verband houden met het thema.


Ondersteuning

De Europese Week van de Lokale Democratie wordt gesteund door:
 • de Parlementaire Assemblee en de Ministerraad van de Raad van Europa
 • het Comité van de Regio's van de Europese Unie 
 • de Raad van de Europese Gemeenten en Regio's en de verenigingen van lokale besturen
 • verschillende Staten, waaronder Vaticaanstad

Actoren

 • De steden en gemeenten zijn de eerste doelgroep van de Europese Week van de Lokale Democratie.
 • Intercommunales en OCMW's
 • Vzw's, al dan niet gemeentelijke: verbindingsschakel met het publiek voor de organisatie van de activiteiten
 • Scholen, van alle netwerken: om de kinderen en jongeren te bereiken
 • Verenigingen van lokale besturen: bv. door brochures, conferenties, forums
 • De internationale, nationale of regionale overheden hebben ook een rol te spelen. Zo beveelt de Raad van Europa aan om sensibiliseringsacties te voeren op het niveau van de Staten en dat het Brussels Gewest ook tot het initiatief wil toetreden.

Doelgroep

 • De burger is de voornaamste, en uiteindelijk de enige, begunstigde van de activiteiten van de Europese Week van de Lokale Democratie.
 • Het begrip burger behelst de verenigingen waarin hij zich bevindt. De Raad van Europa beveelt aan zich in het bijzonder toe te spitsen op vrouwenorganisaties, gehandicapten, groepen allochtonen, ...
 • Bovendien beveelt de Raad van Europa ook aan om zich toe te spitsen op de bevolkingsgroepen per leeftijdsgroep, en een onderscheid te maken in de activiteiten die gericht zijn tot een oudere bevolkingscategorie en jongeren, en die de prioriteit te geven om ze zo vroeg mogelijk te sensibiliseren voor deelname aan het lokaal democratisch leven.

Wanneer?


De datum van 15 oktober is de scharnierdatum van de Europese Week van de Lokale Democratie omdat op 15 oktober 1985 het Europees Handvest van de Lokale Autonomie opengesteld werd voor ondertekening.

De Raad van Europa laat een zekere flexibiliteit toe, maar door de symbolische waarde van de datum is het raadzaam er niet van af te wijken. In de mate van het mogelijke zou het echter opportuun zijn dat de meest representatieve activiteiten rond gemeentelijke autonomie op de verjaardag van 15 oktober plaatshebben.

Belangrijk: de activiteiten kunnen in de loop van de hele week plaatsvinden, maar ze moeten niet noodzakelijk de hele week duren.Acties


De deelnemende entiteiten zullen op één of meerdere dagen verschillende activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen, zoals:
 • informatie verspreiden
 • opendeurdagen organiseren
 • debatten
 • ludieke activiteiten, …
De acties worden gegroepeerd onder het label van de Europese Week van de Lokale Democratie, om er de zichtbaarheid en de impact van te vergroten.


Wat kan u verwachten van Brulocalis?


1. Voor de actoren kan de Vereniging:
 • de deelnemers referentiedocumentatie leveren en ondersteuning bieden voor de communicatie, die zij zelf van de Raad van Europa zal krijgen
 • informatie en goede praktijkvoorbeelden onder deelnemende entiteiten uitwisselen
 • actieprogramma's synthetiseren en zorgen voor de verspreiding
 • een verbindingsgroep coördineren tussen de verantwoordelijken voor de operatie
De Vereniging zal daarvoor al haar middelen voor informatieverspreiding ter beschikking stellen:
 • het tijdschrift Nieuwsbrief
 • de Newsletter
 • de website www.ewld.be
2. Ten aanzien van de pers zal Brulocalis een proactief communicatiebeleid voeren.

3. Aan de Raad van Europa zal de Vereniging de beschrijving van de activiteiten van de Brusselse lokale overheden  overmaken, teneinde de officiële website van de campagne te verrijken.


Advies?


Iedere gemeente beschikt over eigen knowhow en kent de procedures die voor haar het beste blijken. Brulocalis zal echter haar bijdrage leveren door een verbindingsgroep te coördineren tussen de deelnemende gemeenten, waar informatie zal uitgewisseld worden over de campagne.

Er zijn echter constanten:
 • de politieke dekking door een beslissing van het College, idealiter gesteund door de gemeenteraad of door een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn of nog de Raad van Bestuur
 • de aanstelling van een administratief verantwoordelijke en de oprichting van een inter-diensten-taskforce onder diens verantwoordelijkheid
 • een coherente organisatie van de contacten met derden: scholen, vzw's, verenigingen, …
 • de opstelling van een actieplanning en een bij iedere deadline gecontroleerde retroplanning


Contact

Barbara DECUPERE

Logo

Laatste bijwerking

16.11.2018
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links