Europese Week van de Lokale Democratie – EWLD: 15 oktober 2021

Thema 2021: “Protecting the environment: local communities take action”.

Onze samenlevingen werden wereldwijd geconfronteerd met een onverwachte uitdaging en waren in de weer met de gevolgen van Covid-19. Bovenop de pandemie nemen ook andere problemen toe: de migratiestromen, de klimaatverandering en natuurrampen.

Terwijl men momenteel een levensnoodzakelijke strijd aan het voeren is tegen de coronapandemie, vormt de klimaatverandering een steeds groter wordende bedreiging voor de mensheid. De klimaatverandering vormt door haar rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen voor onze gemeenschappen en onze burgers één van de meest acute bedreigingen voor de huidige samenleving. Als antwoord op de klimaatverandering moeten op alle bestuursniveaus snel efficiënte maatregelen genomen worden, waarbij de lokale en regionale overheden in de eerste lijn staan om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering voor hun burgers op te vangen.

Bijgevolg moet men vooral werken aan veerkrachtige Europese gemeenschappen en inzetten op het beschermen van de burgers. Dankzij een ervaring van 14 jaar, kan het initiatief van de EWLD bijdragen tot het mobiliseren van de lokale en regionale overheden om ze veerkrachtiger te maken tegen de klimaatverandering. Daarom werd voor de EWLD 2021 en 2022 voorgesteld om rond het thema “Protecting the environment: local communities take action” te werken.

Bron: http://www.congress-eldw.eu/en/

 

Milieubescherming en lokale democratie

Burgerparticipatie is de basis van democratie en goed bestuur en zou het eerste moeten zijn wat in een proces van gedragsverandering wordt nagestreefd. Verschillende studies hebben aangetoond dat beleidsplannen voor meer veerkracht tegen de klimaatverandering niet tot de verwachte resultaten leiden indien er bij de bevolking via haar inspanningen en gedragingen geen draagvlak is.

Milieubescherming en het opbouwen van veerkrachtige gemeenschappen is niet enkel een zaak van regeringen. In dit verband worden de partners van de EWLD
aangemoedigd om tussen verschillende lokale actoren netwerken te creëren en samen te werken rond gemeenschappelijke waarden door de verschillende opties te onderzoeken om tot het gemeenschappelijke doel te komen.

Meer informatie over het thema 2021-2022 van de EWLD vindt u via dit document.

 

Lancering van de Europese Week van de Lokale Democratie 2021: 10 oktober 2021.

Op een moment waarop onze samenleving ingrijpende democratische veranderingen doormaakt met de toenemende opkomst van burgeractoren, staan de waarden van participatie, transparantie en toenadering tussen burgers die aan de grondslag liggen van de Europese week van de lokale democratie, meer dan ooit op de agenda. Ze vormen een echte uitdaging bij het herstel van onze democratische samenleving. De coronacrisis heeft aangetoond hoezeer burgers en lokale overheden onontbeerlijk met elkaar verweven zijn en behoefte hebben aan wederzijds vertrouwen.

U vindt meerdere tools via deze link: http://www.congress-eldw.eu/en/page/137-download.html

 

De EWLD 2021 als overgangsjaar

Brulocalis en de 19 Brusselse gemeenten en OCMW’s organiseren de Europese week van de lokale democratie nu al voor de 14e keer. Dit gebeurt met de steun van Brussel Plaatselijke Besturen. Lokale overheden en verenigingen uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa organiseren in dit verband publieke initiatieven en activiteiten met als doel burgers te ontmoeten en te betrekken bij lokale thema’s. Doel is om via aansturing en het coördineren van de Brusselse gemeenten te komen tot meer democratische participatie op lokaal niveau.

In 2020 hebben Brulocalis en de Brusselse gemeenten, onder meer via een bevraging en meerdere bijeenkomsten, nagedacht over de organisatie van de activiteiten rond lokale en participatieve democratie.

Net als voor de rest van de samenleving, was het ook voor de EWLD moeilijk om door de lockdown heel wat geplande activiteiten tot een goed einde te brengen.

2021 wordt dus een overgangsjaar, zowel qua inhoud, als voor de manier waarop de activiteiten georganiseerd worden. De denkoefening van 2020 zette een ingrijpende verandering in gang (nog versterkt in 2021): alle activiteiten rond lokale en participatieve democratie worden losgetrokken en vinden voortaan gedurende het hele jaar plaats in plaats van allemaal enkel tijdens de EWLD-week in oktober.

Vooreerst lanceren we, voor de eerste keer i.h.k.v. de EWLD, een communicatiekit. Om te weten wat we nodig hebben, in welke vorm, wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven. De communicatiekit komt er op vraag van de gemeenten. Zij kunnen er gratis een beroep op doen om hun bevolking tijdens de activiteiten die ze plaatselijk organiseren, te sensibiliseren.

De projectoproepen blijven in 2021 gehandhaafd en worden uitgebreid, maar het geld wordt anders verdeeld. Gemeenten krijgen inderdaad meer, gaande van 4000 tot 8000 euro per kandidatuur, voor de uitwerking van grotere projecten. Dit zal resulteren in grotere projecten rond lokale en participatieve democratie met een grotere impact. Bijgevolg worden minder projecten ondersteund. Uitzondering in de toekenning van subsidies wordt evenwel gemaakt voor de gemeenten die in 2020 een evenement hadden gepland dat wegens de lockdownmaatregelen uitgesteld moest worden. Deze projectoproepen lijken ons essentieel aangezien de gemeenten het best geplaatst zijn om de bevolking aandacht te doen hebben voor de thema’s rond lokale democratie.

De in 2020 opgestarte intergemeentelijke werkgroep wordt omgevormd tot een nieuw gemeentelijk coördinatieplatform, een praktisch instrument om projecten in goede banen te leiden, getrouw aan de principes van de participatieve democratie.


Programma

Het programma wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.


Het programma zal hoofdzakelijk bestaan uit thematische workshops voor de gemeenten, tussen oktober en december 2021. De thematische workshops vinden vanop afstand plaats of in de gebouwen van Brulocalis, afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

Vragen of inlichtingen kunnen bekomen worden bij Elodie d’Halluweyn: elodie.dhalluweyn@brulocalis.brussels.

Contact

Elodie d’Halluweyn

Logo


Laatste bijwerking

06.09.2021
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links