Toolkit

Logo's

Europese Week van de Lokale Democratie (jpg formaat)

Raad van Europa (ai formaat) (jpg formaat)

Brussel Plaatselijke besturen (formaat PNG tweetaalig : rvb - pms - cmjn) (formaat jpeg FR - NL)

Brussel-Gewest (formaat jpg) (formaat eps)

Raad van de Europese Gemeenten en Regio's (REGR) (jpg formaat)

Brulocalis: zie grafisch charter


Kennismaking met en voorbereiding van de EWLD

Videoreportage van de EWLD (op Vimeo)

 

Documenten ivm thema 2017

Info over het thema: http://www.congress-eldw.eu/en/page/220-concept-paper.html

Info over de referentieteksten: http://www.congress-eldw.eu/en/page/136-reference-texts.html


Referentieteksten

Via http://www.congress-eldw.eu/fr/page/136-reference-texts.html

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van Europa (CLRAE) keurde op 25 maart 2015 een resolutie en een aanbeveling goed waarbij de aandacht gevestigd wordt op de rol van de lokale en regionale overheden in de strijd tegen en de preventie van radicalisering.

Resolutie: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=RES381(2015)&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C

Aanbeveling: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=REC371(2015)&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C

Dit initiatief sluit aan bij het Actieplan 2015-17 van de Raad van Europa betreffende de strijd tegen terrorisme en andere activiteiten van de Raad van Europa, zoals het Wereldforum voor Democratie 2015 en het programma Intercultural Cities.

World Forum for Democracy 2016: http://www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy

Intercultural Cities: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/home


Europees Handvest inzake lokale autonomie


Europees Handvest inzake lokale autonomie - uittreksel uit het wetsontwerp houdende instemming met het Europees Handvest inzake lokale autonomie
(Doc. 2-214/1 van 02.12.1999 - GZ 1999-2000 - blz. 22-28)
> download (pdf)

Voorbehoud van België bij het Europese Handvest inzake lokale autonomie - uittreksel van de wetsontwerp houdende instemming met het Europees Handvest inzake lokale autonomie
(Doc. 2-214/1 van 02.12.1999 - GZ 1999-2000 - blz. 9-20)
> download (pdf)

Verklarend rapport van de Raad van Europa ivm het Europese Handvest inzake lokale autonomie
> Zie website Raad van Europa

Brussel en het Europese Handvest inzake lokale autonomie - artikel door Philippe De Bruycker, in Nieuwsbrief nr 1 en 2 uit 2000
> download (pdf)

De 12 principes van goed bestuur (in het Frans)
>>www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/strategy_innovation/default_fr.asp


Pedagogische informatie

Publicaties voor basisscholen

Pedagogische dossiers van Amnesty International, Franstalige afdeling https://jeunes.amnesty.be/jeunes/le-coin-des-profs/nos-dossiers-pedagogiques/

Mensenrechten: goede praktijkvoorbeelden van hier en elders, voor de verantwoordelijken van de lokale overheden en de burgerverenigingen

Publicaties voor Nederlandstalige lagere scholen


www.kinderrechtencoalitie.be > publicaties > kinderrechtenfora

www.vormen.org

www.amnesty.be/steunons

Publicaties voor secundaire scholen


Europees handvest van de rechten van de mens in de stad - UCLG (pdf)

Programma Euro-Med 'jeugd'
bevordert met de EU-steun de mobiliteit van jongeren en contact tussen volkeren via 3 soorten acties: uitwisseling van jongeren, vrijwilligerswerk en vormingen/networking

www.euromedyouth.net/Participation-et-citoyennete

Programma Euro-Med 'jeugd' biedt ook een T-kit aan, een informatie- en reflectietool ivm Europees burgerschap
www.euromedyouth.net/IMG/pdf/tkit7_french.pdf

Pedagogische dossiers van de Raad van Europa

"Librairie en ligne: Le coin des enseignants"
http://book.coe.int/FR/index.php?PAGEID=162&lang=FR: downloadbare documenten en pedagogische instrumenten

Activiteiten aangeboden door het Brussels Centrum voor interculturele actie

Het Brussels Centrum voor Interculturele Actie (CBAI) is een vereniging die in 1981 opgericht werd op basis van ervaring uit migratie en een 'burgerpassie' voor een multicultureel geworden stadsgewest Brussel.

De mondialisering staat centraal in onze wijken en onze steden. Het creëert socio-economische ongelijkheden. We moeten strijden tegen alle vormen van discriminatie en initiatieven bevorderen die individuen en groepen de mogelijkheid bieden om levensprojecten en gemeenschappelijke acties tot stand te brengen.

Interculturele actie houdt in dat individuele en collectieve initiatieven en knowhow ontmoeting, samenwerking en onderhandeling bewerkstelligen.

Interculturele actie is een kunst om met anderen samen te werken in plaats van tegen te werken. Het houdt in dat bruggen geslagen worden in plaats van muren te bouwen, en gezocht wordt naar gemeenschappelijke interesses in plaats van de nadruk te leggen op conflicten.

Meer info op www.cbai.be

Activiteiten aangeboden door de Nationale coördinatie van acties voor vrede en democratie (CNAPD)

Dit is een pluralistische coördinatie van jongerenorganisaties en bewegingen voor permanente educatie, die actief is in de Franse Gemeenschap sinds 1970. Aangezien burgerparticipatie en samenleven deel uitmaken van de prioriteiten van de Vereniging, stellen wij een ontmoeting voor tussen de coördinatie en de Brusselse jeugdraden, rond het thema radicalisering. De coördinatie bezit immers knowhow en verschillende pedagogische tools terzake.

Zie http://www.cnapd.be/publications/outils-pedagogiques

Activiteiten van het CRECCIDE (Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie)


Zie http://www.creccide.org

Gezelschapsspelen

Contact

Barbara DECUPERE

Laatste bijwerking

15.10.2019
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links