Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Oproep tot kandidaten: Europees Erfgoedlabel

Het Europese Erfgoedlabel wordt toegekend aan culturele sites die het erfgoed van Europa vertegenwoordigen en worden gekozen vanwege hun symbolische waarde en de rol die ze hebben gespeeld bij de opbouw en overdracht van de Europese identiteit. Het wordt ook toegekend aan sites waarvan de educatieve en artistieke activiteiten de burgers die ze bezoeken dichter bij de gedeelde geschiedenis en waarden brengen die door de Europese Unie worden uitgedragen, in het bijzonder die met betrekking tot democratie en mensenrechten.

Publicaties

Analyses

Welk beleid voor de europese lokale besturen na 9 juni?

Op 9 juni zijn er Europese verkiezingen. Naar aanleiding van die stembusgang hebben we onze Europese koepelorganisatie CEMR (Council of European Municipalities and Regions) een paar vragen gesteld over de Europese legislatuur.
Analyses

Een verontrustende politieke context in heel Europa

Aansluitend op de analyse van politicoloog Jean Faniel over de Belgische politieke situatie in 2024, hebben we gesproken met een verkozene uit een andere Europese stad om te zien of er bij onze Europese buren gelijkaardige tendensen zijn

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements

11 -13 jun. 24
Brussel

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.03.2023 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem

Deze wet voert de Europese verordening inzake het nieuwe registratiesysteem voor in- en uitreis (EES) uit, voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Europese Unie en in de Schengenzone. De federale politie en de korpsen van de lokale politie hebben toegang tot het EES voor raadplegingsdoeleinden. De procedure inzake de verplichte inschrijving bij de gemeente in kader van kort verblijf (de aankomstverklaring) wordt volledig herzien.

24.03.2023 MB tot vastlegging van de
modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de
niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese
Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun
hoofdverblijfplaats moet

Dit besluit bepaalt de modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats moeten indienen als zij ingeschreven willen worden op de kiezerslijst die voor de Europese verkiezingen opgesteld wordt (bijlagen 1 en 2) alsook van de modellen van de beslissing waarbij het College van burgemeester en schepenen deze aanvraag goedkeurt of verwerpt (bijlagen 3 en 4).

24.03.2023 MB wijz. MB 25.05.1999 tot vaststelling van het model
van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese
Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente
van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven

Dit besluit bevat in bijlage het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze aanpassing wordt gerechtvaardigd door het feit dat stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaams Gewest niet langer verplicht is.

Contact

Charlotte Mali
tel:+3222385167
Justyna Podrazka
tel:+3222385168
Davide Lanzillotti
tel:+3222385153
Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad

tel:+3222385164
Frank Willemans
tel:+3222385163