Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Nieuwe Europese Bauhaus-prijzen 2023

De oproep voor inzendingen voor de New European Bauhaus (NEB) Award 2023 staat open tot 31 januari om 19:00 CET. De wedstrijd wil goede praktijken, voorbeelden en concepten erkennen en belonen die duidelijk illustreren hoe de drie kernwaarden van de NEB - duurzaamheid, esthetiek en inclusie - in de praktijk kunnen worden gebracht.

Publicaties

Analyses

Programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (gis) 2017-2021 in de democratische republiek congo: enkele belangrijke lessen

In onze vorige editie hebben we de balans opgemaakt van het programma voor GIS 2017-2021 in Marokko en Senegal. Deze periode werd volledig gedomineerd door de pandemie, en dit heeft uiteraard grote gevolgen gehad voor de Belgische gemeenten en hun partnergemeenten in Afrika. Hoewel de plaatselijke toestand en de reacties daarop in elk land anders waren, hebben de steden en gemeenten overal blijk moeten geven van aanpassingsvermogen en veerkracht in hun aanpak van deze uitzonderlijke situatie. De vijfjarige fase 2017-2021 van het programma voor GIS in de Democratische Republiek Congo (DRC) is dus zeker niet van een leien dakje verlopen.
Analyses

Efro-steun voor energie-efficiëntieprojecten 2021-2027

In het kader van het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor de jaren 2021-2027 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten 30% van de beschikbare financiële middelen, d.w.z. ongeveer 35 miljoen euro, aan te wenden voor concrete energieefficiëntiemaatregelen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.07.2020 Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16.05.2005

Deze ordonnantie stemt in met het verdrag van Warschau van 16.05.2005 ter voorkoming van terrorisme. Dit verdrag bepaalt dat de lidstaten de handelingen die voorafgaan aan de terroristische daad zelf, strafbaar zullen stellen. Het verdrag voorziet ook een diepgaandere justitiële samenwerking tussen de lidstaten om de voorafgaande strafbare feiten op internationaal niveau te voorkomen en te bestraffen door middel van uitlevering en uitwisseling van informatie.

Contact

Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad