Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Commission européenne

De Commissie keurt het gewijzigde herstel- en veerkrachtplan van België goed

De Commissie heeft een positieve beoordeling gegeven van het gewijzigde herstel- en veerkrachtplan van België. Dit plan bevat nu ook een hoofdstuk over Belgische maatregelen in het kader van REPowerEU. Voor het plan is 5 miljard euro aan subsidies en 264 miljoen euro aan leningen voorzien en het omvat 40 hervormingen en 119 investeringen.

Publicaties

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 135

Special vrouwen in de politiek. Special gemeentefinanciën.
Analyses

HERNIEUWD EUROPEES GEWETEN MET TOP VAN REYKJAVIK

De 4e top van staatshoofden en regeringsleiders van de Raad van Europa vond plaats in Reykjavik op 16 en 17 mei en werd georganiseerd op initiatief van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, waarvan IJsland momenteel voorzitter is

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.03.2023 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem

Deze wet voert de Europese verordening inzake het nieuwe registratiesysteem voor in- en uitreis (EES) uit, voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Europese Unie en in de Schengenzone. De federale politie en de korpsen van de lokale politie hebben toegang tot het EES voor raadplegingsdoeleinden. De procedure inzake de verplichte inschrijving bij de gemeente in kader van kort verblijf (de aankomstverklaring) wordt volledig herzien.

24.03.2023 MB tot vastlegging van de
modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de
niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese
Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun
hoofdverblijfplaats moet

Dit besluit bepaalt de modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats moeten indienen als zij ingeschreven willen worden op de kiezerslijst die voor de Europese verkiezingen opgesteld wordt (bijlagen 1 en 2) alsook van de modellen van de beslissing waarbij het College van burgemeester en schepenen deze aanvraag goedkeurt of verwerpt (bijlagen 3 en 4).

24.03.2023 MB wijz. MB 25.05.1999 tot vaststelling van het model
van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese
Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente
van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven

Dit besluit bevat in bijlage het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze aanpassing wordt gerechtvaardigd door het feit dat stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaams Gewest niet langer verplicht is.

Contact

Charlotte Mali
tel:+3222385167
Justyna Podrazka
tel:+3222385168
Davide Lanzillotti
tel:+3222385153
Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad

tel:+3222385164
Frank Willemans
tel:+3222385163