Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Burgerinitiatief roept EU op Europese hoofdsteden te verbinden met hogesnelheidstrein

De organisatoren van het initiatief roepen de Commissie op een voorstel voor een rechtsgeldig besluit in te dienen om alle Europese hoofdsteden met elkaar te verbinden via hogesnelheidslijnen door de bestaande snelspoorwegnetten op elkaar aan te sluiten en hogesnelheidslijnen aan te leggen waar deze nog niet bestaan.

Brulocalis

Afronding van het Europese project IncluCities: aanbevelingen voor het beleid voor de integratie van migranten in Brussel.

Naar aanleiding van het colloquium ‘Training Academies of IncluCities’ dat Brulocalis op 7 en 8 december heeft georganiseerd, hebben de deelnemers aan het colloquium aanbevelingen geformuleerd in vier domeinen betreffende de integratie van migranten in Brussel.

Publicaties

Analyses

Programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (gis) 2017-2021 in de democratische republiek congo: enkele belangrijke lessen

In onze vorige editie hebben we de balans opgemaakt van het programma voor GIS 2017-2021 in Marokko en Senegal. Deze periode werd volledig gedomineerd door de pandemie, en dit heeft uiteraard grote gevolgen gehad voor de Belgische gemeenten en hun partnergemeenten in Afrika. Hoewel de plaatselijke toestand en de reacties daarop in elk land anders waren, hebben de steden en gemeenten overal blijk moeten geven van aanpassingsvermogen en veerkracht in hun aanpak van deze uitzonderlijke situatie. De vijfjarige fase 2017-2021 van het programma voor GIS in de Democratische Republiek Congo (DRC) is dus zeker niet van een leien dakje verlopen.
Analyses

Efro-steun voor energie-efficiëntieprojecten 2021-2027

In het kader van het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor de jaren 2021-2027 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten 30% van de beschikbare financiële middelen, d.w.z. ongeveer 35 miljoen euro, aan te wenden voor concrete energieefficiëntiemaatregelen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

AMIF - Opvang (federaal luik)

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een projectoproep inzake opvang in het kader van het Nationaal

Einddatum aanvraag

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.03.2023 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem

Deze wet voert de Europese verordening inzake het nieuwe registratiesysteem voor in- en uitreis (EES) uit, voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Europese Unie en in de Schengenzone. De federale politie en de korpsen van de lokale politie hebben toegang tot het EES voor raadplegingsdoeleinden. De procedure inzake de verplichte inschrijving bij de gemeente in kader van kort verblijf (de aankomstverklaring) wordt volledig herzien.

24.03.2023 MB tot vastlegging van de
modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de
niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese
Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun
hoofdverblijfplaats moet

Dit besluit bepaalt de modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats moeten indienen als zij ingeschreven willen worden op de kiezerslijst die voor de Europese verkiezingen opgesteld wordt (bijlagen 1 en 2) alsook van de modellen van de beslissing waarbij het College van burgemeester en schepenen deze aanvraag goedkeurt of verwerpt (bijlagen 3 en 4).

24.03.2023 MB wijz. MB 25.05.1999 tot vaststelling van het model
van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese
Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente
van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven

Dit besluit bevat in bijlage het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze aanpassing wordt gerechtvaardigd door het feit dat stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaams Gewest niet langer verplicht is.

Contact

Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad