De opdracht "Europese projecten"

De cel “Europese projecten” van de VSGB sensibiliseert, informeert en begeleidt de 19 Brusselse gemeenten bij het tot stand brengen van Europese projecten. De cel animeert de werkgroep Europa, die zich daarop toelegt.

Wat houdt het precies in?

De taken van de cel “Europese projecten” behelzen 3 doelstellingen:

Sensibiliseren en informeren


In de eerste plaats zal de dienst de gemeenten informeren en sensibiliseren voor de Europese financieringsmogelijkheden, door middel van informatievergaderingen over de programma’s en de ontwikkeling van een luik “Europese projecten” in de communicatietools van de Vereniging.

Kennis uitbouwen


De tweede taak van de dienst is de uitbreiding van de knowhow van de gemeenten omtrent Europese projecten:
 • bij Europese netwerken aansluiten
 • een netwerk van mogelijke partners uitbouwen
 • contacten leggen met de diensten van de Europese Commissie
 • het intergemeentelijk netwerk onderhouden, met name via de werkgroep Europa
 • vorming organiseren over het opzetten van Europese projecten
 • projectoproepen volgen en bekendmaken aan de hand van de gegevensbank Subsidies van de Vereniging
 • gemeenten begeleiden die projecten tot stand willen brengen

Synergie met het Gewest


Een nauwe relatie met het Gewest verbetert de uitwisseling van informatie, de coördinatie van de betrokken instanties, de bundeling van ervaringen en maakt schaalvoordeel mogelijk.

Het kader van een Europees programma gaat immers soms verder dan de bevoegdheid van één actor en op die manier kunnen Europese projecten tegelijk steun genieten van het gewest, de gemeenten en andere betrokken instanties.

Onze dienst: Wat kan de cel Europese projecten voor uw gemeente doen?


De cel Europese projecten begeleidt de VSGB-leden (Brusselse gemeenten en OCMW’s) bij het opzetten van Europese projecten.

I. Informatie ter beschikking van de gemeenten


Wij vragen aan geïnteresseerden om vooraf de op internet beschikbare middelen te raadplegen:
 • de brochure over Europese projecten, om meer inzicht te krijgen in de logica van de projecten en een synthese van de programma’s
 • de drietalige woordenlijst in verband met Europese projecten, om vertrouwd te geraken met het jargon
 • de fiches in onze gegevensbank subsidies (kies ‘subsidiërende overheid’ > ‘Europese Unie’) om na te gaan welke programma’s en oproepen overeenstemmen met uw projecten
 • de checklist om het opzetten van een Europees project te structureren

II. Begeleiding


Na die eerste informatiefase kan de begeleiding aangeboden worden onder de volgende voorwaarden:

1) Waarvoor? De dossiers van gemeenten en OCMW’s


Het project wordt gedragen en ingediend door de gemeente of het OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (als coördinator of als partner).
• De cel Europese projecten van de VSGB mag geen bijstand verlenen aan paragemeentelijke verenigingen of scholen die een dossier op hun naam indienen.
• De andere organismen kunnen rechtstreeks contact opnemen met de contactpersonen vermeld in de fiches van de gegevensbank subsidies.

De VSGB stelt alles in het werk in het kader van de begeleiding, maar kan geen waarborg bieden voor het verkrijgen van Europese subsidies, gezien de zeer grote concurrentie voor dergelijke subsidies.

2) Met wie?


a) Contactpunt(en) in uw gemeente

De diensten van gemeenten en OCMW’s moeten eerst de contactpunten van de werkgroep Europa van hun gemeenten raadplegen, om de VSGB te contacteren.
 • Het contactpunt van de WGE staat voornamelijk in voor de verspreiding onder de gemeentediensten van informatie en uitnodigingen in verband met Europese projecten per mail. Het gaat om aanvullende informatie bij de website en de Newsletter (een partner zoeken, aandachtspunten, uitnodigingen voor vergaderingen, …).
 • Van het contactpunt wordt niet verwacht dat hij/zij volledig alleen Europese projecten opzet voor de gemeente, want vaak is de expertise van gespecialiseerde diensten noodzakelijk. Het contactpunt speelt dus voornamelijk de rol van doorgeefluik van informatie en in bepaalde gemeenten ook coördinatie.
 • Het contactpunt kan dus eventueel een eerste oriëntatie bieden en kan in elk geval het dossier doorgeven aan de cel Europese projecten van de VSGB.
 • Als personen van de gemeente rechtstreeks contact opnemen met de cel Europese projecten van de VSGB, informeert deze laatste het contactpunt, zodat hij/zij een globaal zicht op de projecten krijgt.

b) De Belgische contactpunten

Als er een specifiek Belgisch contactpunt bestaat voor het programma of de oproep waarin de gemeente of het OCMW geïnteresseerd is, kan de cel Europese projecten de contactname faciliteren en aanvullen, zonder de rol van de contactpunten over te nemen. De contactgegevens staan in de fiches van de gegevensbank subsidies (‘Praktische inlichtingen’).

3) VSGB-begeleiding


a) Voor projecten als coördinator


De cel Europese projecten van de VSGB schrijft het project niet in de plaats van de gemeente of het OCMW, maar kan helpen als begeleider.
 • Wijzen op financieringsmogelijkheden met betrekking tot een doorgemaild idee voor een project
 • Een fiche aanreiken met de procedure voor de toegang tot het kandidatuursformulier (enkel voor ‘Europa voor de burger’ en Erasmus+)
 • Relevante partners voorstellen en/of een fiche betreffende het zoeken naar partners verspreiden onder de Europese contacten van de VSGB
 • Relevante informatie betreffende het project leveren:
  • mogelijke bronnen van informatie over de Europese doelstellingen ivm het project
  • informatie over infosessies networking-mogelijkheden
  • zoeken naar partners
  • antwoorden op precieze vragen over de procedure of contactname met het contactpunt
 • Een algemeen advies leveren over een volledig kandidatuursdossier dat minstens 10 dagen voor de deadline verzonden werd, onder voorbehoud van verlof (de cel Europese projecten van de VSGB kan deze dienst van revisie weigeren als de kandidaat nooit op voorhand contact opgenomen heeft voordat het volledige dossier verzonden wordt).
* De VSGB en de contactpunten WGE (infra) stellen de gemeenten modellen voor ‘projectfiches’ en fiches ter beschikking voor het zoeken naar een partner. Die modeldocumenten kunnen per mail aangevraagd worden bij het contactpunt bij de VSGB.

b) Voor projecten waar men als partner bij aansluit

In het geval van een Europees project waarvoor de gemeente of het OCMW partner kan worden
 • De cel Europese projecten van de VSGB levert aan de contactpunten WGE relevante informatie voor het zoeken naar partners, en de overeenkomstige fiche van de vermelde oproep. Daarna is het aan de gemeenten of OCMW’s om erop te reageren.
 • Als een gemeente of OCMW de begeleiding van de VSGB vraagt om partner te worden van een ander project en een samenvatting van het project levert, kan de VSGB melden of het project in kwestie duidelijk niet beantwoordt aan bepaalde criteria die uitdrukkelijk vermeld zijn in de projectoproep
 • De VSGB beoordeelt niet of het relevant is aan te sluiten bij het project: die beslissing komt aan de partner toe.
 • In elk geval zal de cel Europese projecten van de VSGB het project noch herschrijven noch herlezen in de plaats van de coördinator van het project en kan ze enkel antwoorden op de vragen van de Brusselse partner voor wat de deelname als partner betreft.

Nuttige contacten

 • Contactpunt bij de VSGB: Davide Lanzillotti, adviseur Europese projecten

Contact

Laatste bijwerking

04.11.2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links