Het Programma voor gemeentelijke internationale samenwerking

Fase 2017-2021


GIS, wat is dat?

Het Programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS) is een instrument van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dat uitgedacht en uitgevoerd wordt door de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW). In dat opzicht sluit het aan bij:
•de Belgische wet van 19 maart 2013 betreffende de internationale samenwerking;
•de politieke en strategische richtsnoeren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op sectoraal, thematisch en geografisch vlak.

GIS, waarom is dat?

Gezien de wereldwijde decentralisatie van bevoegdheden naar het lokale niveau worden vaak echte verschuivingen in het beslissingsniveau doorgevoerd zonder dat de betrokken gemeenten de financiële en menselijke middelen krijgen om de burgers de basisdiensten te kunnen verlenen waarop zij recht hebben. Armoede is een complex gegeven en een van de kenmerken is het feit dat de bevolking onvoldoende toegang krijgt tot het burgerschap, en dus ook tot de meeste openbare diensten en goederen, vooral op lokaal niveau.

In het geval van dit Programma moet de strijd tegen armoede bekeken worden vanuit het specifieke oogpunt van de versterking van de vaardigheden van de lokale instellingen in het Zuiden, zodat zij hun eigen ontwikkeling in handen kunnen nemen door middel van gemeentelijke partnerschappen. Net als in het Noorden berust deze versterking van het lokale niveau op drie onlosmakelijk verbonden pijlers:
- 1ste pijler: goed politiek bestuur,
- 2e pijler: een efficiënte administratie,
- 3e pijler: deelname van de burgers aan de besluitvorming.

GIS, hoe gaat dat?

De strategische doelstelling van het GIS-programma bestaat uit twee aanvullende luiken.

1° Versterking van de vaardigheden van de lokale partnerinstellingen


• in het kader van de keuze van één of meerdere gemeenschappelijke samenwerkingssectoren voor alle partnersteden die actief zijn op hetzelfde land;
• door de terbeschikkingstelling van eigen specifieke vaardigheden door de Belgische gemeenten in antwoord op de strategie voor structurele lokale ontwikkeling van hun partnergemeenten;
• door middel van advies en ondersteuning bij de keuze van aangewezen operationele oplossingen, waarbij rekening gehouden wordt met de lokale werkelijkheid van de partnergemeenten. Deze ondersteuning gebeurt peer-to-peer (beleidsmatig en administratief/technisch) om het praktische leerproces (learning by doing) te bevorderen;
• voor wijzigingen in het beleid en in de werkwijze van het bestuur van de partnergemeente, die zichtbaar zijn voor de bevolking.

2° Empowerment van de partnergemeenten om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen door:


• een gecoördineerde werkwijze op schaal van elk partnerland en in een netwerk, om overal in de landen proefcentra voor nieuwe vaardigheden op te richten en het delen van goede praktijken te stimuleren;
• ondersteuning van het pleidooi van de partnergemeenten voor een aanpassing van de wetten en reglementen maar ook van de bestaande praktijken;
• ondersteuning bij de decentralisatieprocessen dankzij de invloed en de zichtbaarheid die de deelnemende partnergemeenten verworven hebben op nationaal niveau.

GIS, wanneer is dat?

Dit initiatief werd in 2000 gelanceerd als proefproject ter ondersteuning van jaarlijkse microprojecten en is sindsdien uitgegroeid tot een meerjarenprogramma, waarbij rekening gehouden wordt met de verbeterpunten van de uitgevoerde externe evaluaties. In diezelfde periode werd ook de VSGB een officiële partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Het GIS-programma zit nu in zijn derde meerjarige fase, van 2017 tot 2021.


GIS, waar is dat?


Om efficiënt te werk te kunnen gaan, zijn de acties in het kader van het Programma geconcentreerd in vijf Franstalige Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, Marokko, de Democratische Republiek Congo en Senegal.

GIS, wie is dat?

Momenteel werken 45 partnerschappen uit Brussel en Wallonië mee aan het GIS-programma. De doelgroepen van het Programma zijn de lokale mandatarissen en de ambtenaren van de gemeentediensten die bij de gekozen actiesector betrokken zijn, maar indirect ook de lokale partners van de gemeenten, namelijk verenigingen en centrale of gedecentraliseerde toezichthoudende instanties.

GIS, waarvoor is dat?

In elk land heeft het GIS-programma als doel een bijzondere sector die valt onder de gemeentelijke bevoegdheid te steunen. Deze sector werd door de partnergemeenten aangeduid als prioritair voor de periode 2017-2021, namelijk:
• in Benin het beheer van de lokale administratie ter ondersteuning van de financiële beleidsmaatregelen,
• in Burkina Faso en de DRC de burgerlijke stand,
• in Marokko het beleid voor sociale actie,
• in Senegal de lokale economische ontwikkeling.

GIS, hoeveel is dat?

Alleen al voor de Brusselse gemeeten beschikt het GIS-programma over een budget van 5.300.000 euro over een periode van drie jaar, waarvan iets meer dan 4.000.000 euro rechtstreeks bestemd is voor de gemeentelijke partnerschappen. Het totale budget voor Wallonië en Brussel bedraagt 13.500.000 euro.

GIS, wat moet dat veranderen?

Twee voorbeelden van belangrijke vorderingen in de fase 2008-2013:

• Dankzij de ontwikkeling van een nabijheidsbeleid inzake burgerlijke staat en bevolking in de DR Congo hebben de Congolese partners buurthuizen en bijkantoren voor de burgerlijke stand gerestaureerd (of heropgebouwd) in prioritaire zones, waardoor de kwaliteit van de openbare dienstverlening aan de burgers kan worden verbeterd.

• Dankzij het GIS-programma op het vlak van maatschappelijk welzijn in Marokko hebben de Marokkaanse gemeenten de aanzet gegeven tot een aanzienlijke toenadering met de lokale verenigingen, de actieve actoren op het terrein. Deze toenadering is tot stand gekomen door middel van verschillende projecten die gebaseerd zijn op diagnoses die door de diensten zijn uitgevoerd en worden ondersteund door verkozenen: vormingscentra voor vrouwen in Berkane, bibliotheken in Ait Zineb en Amerzgane, polyvalente ruimte in Mokrisset, uitrusting van kleuterscholen in Belfaa en Oued Essafa, ...


Uw gemeente wil op termijn deelnemen aan het GIS-programma en/of het programma nu al steunen door één of meerdere gemeentelijke experts ter beschikking te stellen? Deze experts zouden bijdragen tot het denkproces op de verschillende platformen en tot het onderzoek naar specifieke technische kwesties. In bepaalde gevallen zouden ze in het betrokken land zelfs begeleidende opdrachten kunnen uitvoeren of instaan voor de follow-up.Documenten i.v.m. presentatie en beheer


Programma voor de gemeentelijke internationale samenwerking 2017-2021


PRESENTATIEDOCUMENTENBEHEERDOCUMENTEN VOOR DE DEELNEMERS
REFERENTIEDOCUMENTEN


Meerjarenprogramma (MPJ) 2017-2021

                                     
                                              (enkel in het Frans)


Wetsteksten


                                            (enkel in het Frans)


Gemeenschappelijke strategische kaders (GSK) per land


                                           (enkel in het Frans)

Gemeenschappelijke contextuele analyses (GCA) per land


                                             (enkel in het Frans)

De inhoud van deze pagina werd gerealiseerd met de steun van de UVCW.

Opgelet


Wij werken rechtstreeks samen met Belgische of buitenlandse gemeenten of met hun rechtstreekse partners. Wij kunnen geen gevolg geven aan vragen van particulieren. Enkel aanvragen ingediend door lokale overheden (mandatarissen en administratief verantwoordelijken) worden in aanmerking genomen.

Contact

Jean-Michel RENIERS

Laatste bijwerking

14.09.2018
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links