Alles rond het goed bestuur van een gemeente

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Nieuw klokkenluidersbesluit – opgelet!

Het besluit van de Brusselse regering omtrent de klokkenluiders is van kracht sinds 1 januari 2024. Brulocalis en de Federatie van OCMW's organiseren hierover ter ondersteuning van de leden op 21 februari een webinar.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewijzigde Nieuwe gemeentewet: Brulocalis stelt transparantie op prijs, maar…

Brulocalis heeft zorgvuldig gekeken naar een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De ordonnantie behandelt een aantal zaken rond o.m. transparantie, een aantal boekhoudkundige maatregelen en het recht op inspraak van burgers. Daarnaast is er eindelijk gehoor gegeven aan de terugkerende opmerking van Brulocalis over de noodzaak van een algemene vergunning voor heffingen en komt er hierover een specifiek artikel in de NGW.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

07.04.2023 Wet wijz. wet 31.12.1983
tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap,
wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming
betreft

Deze wet regelt de modaliteiten inzake de ontslagneming van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Ter herinnering, het mandaat van een dergelijke lid is onverenigbaar met onder andere het ambt van burgemeester en kan worden gecumuleerd met ten hoogste één bezoldigd uitvoerend mandaat (onder andere het mandaat van schepen en van voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn of, onder voorwaarden, elk mandaat in een openbare of particuliere instelling uitgeoefend als vertegenwoordiger van een gemeente of een provincie).

07.04.2023 Wet wijz. art. 234 van het
Kieswetboek, wat de beëindiging van het parlementair mandaat
door ontslagneming betreft

Deze wet regelt de modaliteiten inzake de ontslagneming van een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de Senaat. Ter herinnering, het mandaat van een dergelijke lid kan worden gecumuleerd met ten hoogste één bezoldigd uitvoerend mandaat (onder andere het ambt van burgemeester, van schepen en van voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn of, onder voorwaarden, elk mandaat in een openbare of particuliere instelling uitgeoefend als vertegenwoordiger van een gemeente of een provincie).

07.04.2023 Bijzondere wet wijz. bijzondere wet 08.08.1980 tot hervorming der instellingen en wijz. bijzondere wet 12.01.1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft

Deze wet regelt de modaliteiten inzake de ontslagneming van een lid van de Franse Gemeenschap, het Waals, het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Parlement. Ter herinnering, beperkingen voor de cumul van mandaten zijn voorzien (onder andere met het ambt van burgemeester, van schepen en van voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn of, onder voorwaarden, met elk mandaat in een openbare of particuliere instelling uitgeoefend als vertegenwoordiger van een gemeente of een provincie).