De gemeentefinanciën, gemeentebelastingen en retributies

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Fiscale hervormingsplannen: de gemeenten vragen budgettair neutrale maatregelen

De federale regering heeft in haar beleidsverklaring een fiscale hervorming aangekondigd. Een en ander wordt nu duidelijker. In afwachting dat de regering de besprekingen verderzet, wijzen de verenigingen van steden en gemeenten op de ingrijpende gevolgen van deze plannen voor de inkomsten uit de aanvullende gemeentebelasting. Tax Shift I en II hebben de Belgische gemeenten al honderden miljoenen euro's gekost en het zou onaanvaardbaar zijn dat zij, gezien de huidige financiële moeilijkheden, opnieuw moeten opdraaien voor een deel van de kosten van de geplande maatregelen.

Modellen

Openbare netheid : model van belastingsreglement

De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld betreffende graffiti en andere vervuiling. Dit model betrekt de burger bij de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het behoud van de openbare netheid. Het doel ervan is oude reglementen te moderniseren door een belastingreglement aan te nemen.

Publicaties

Analyses

Studie van de lokale financiën 2022

De lokale besturen moeten dit jaar het hoofd bieden aan een nog zwaardere financiële schok dan tijdens de gezondheidscrisis in 2020.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2018-2024

In dit memorandum de vragen, opmerkingen en eisen van Brulocalis en de conferentie van burgemeesters

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Praktische fiches

Ambsthalve aanslag

De gemeente kan een belastingreglement aannemen met een ambtshalve aanslag mits een aantal voorwaarden.

Gemeentebelastingen en retributies | Ambtshalve aanslag

Het gemeentelijk belastingreglement moet preciseren dat de belastingplichtige verplicht is een belastingaangifte in te dienen. Als de aangifte onvolledig of onnauwkeurig is, of laattijdig of helemaal niet ingediend werd, wordt de belasting ambtshalve gevestigd.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

MB tot toekenning van financiële hulp voor het jaar 2010, aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief '160 VTE gemeenschapswachten'

In het kader van bijkomende maatregelen en initiatieven voor de aanpak van de jongerencriminaliteit, kent de Minister van Binnenlandse Zaken een financiële hulp toe aan de gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten met de Staat, in het kader van het dispositief '160 VTE gemeenschapswachten'. De financiële tussenkomst betreft een bijdrage in de kosten verbonden aan de uitrusting van de gemeenschapswachten.
Voor het jaar 2010 wordt per VTE gemeenschapswacht een forfaitair bedrag van 371,84 EUR toegekend.

23.12.2022 BVR wijz. BVR 30.11.2018 houdende de uitvoering van het dec. 18.05.2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de berekening van het BRZ 2023 voor de revalidatieziekenhuizen

Dit besluit voorziet in de integratie van de structurele herzieningen van de voorbije jaren in het basisbudget voor de revalidatieziekenhuizen. Het gaat om de verlenging van de IFIC-provisie voor het dienstjaar 2023, het schrappen van het VIA 6 budget voor de verhoging eindejaarspremie voor de publieke revalidatieziekenhuizen en de vereffening van de opstap VIA 6.