De gemeentefinanciën, gemeentebelastingen en retributies

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

De aanvullende belasting op de personenbelasting: Brulocalis en de Federatie van gemeenteontvangers nemen initiatief tot een veelbelovende bijeenkomst voor een betere budgettaire voorspelbaarheid

Op initiatief van Brulocalis en de Brusselse Federatie van gemeenteontvangers werd op 29 november bij de FOD Financiën een studienamiddag gewijd aan de aanvullende personenbelasting, in aanwezigheid van de verschillende betrokken federale diensten en de Brusselse gemeenten. Voor het eerst sinds de invoering van het systeem van de voorschotten in 2017 zaten alle belanghebbenden rond de tafel.

Brulocalis

Gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit – de minister van Binnenlandse Zaken zorgt voor verbeterd ontwerp maar lasten worden nog altijd naar de gemeenten doorgeschoven

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het advies van Brulocalis ingewonnen over de nieuwste tekst van het voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit. Wij zijn blij dat rekening is gehouden met onze opmerkingen in ons advies van 4 april 2022, maar wijzen nog op een groot aantal praktische problemen.

Modellen

Openbare netheid : model van belastingsreglement

De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld betreffende graffiti en andere vervuiling. Dit model betrekt de burger bij de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het behoud van de openbare netheid. Het doel ervan is oude reglementen te moderniseren door een belastingreglement aan te nemen.

Publicaties

Analyses

Studie van de lokale financiën 2022

De lokale besturen moeten dit jaar het hoofd bieden aan een nog zwaardere financiële schok dan tijdens de gezondheidscrisis in 2020.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2018-2024

In dit memorandum de vragen, opmerkingen en eisen van Brulocalis en de conferentie van burgemeesters
Analyses

Hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten

De hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten (ADG) werd goedgekeurd door het Brussels Parlement op 20 juli 2017. Wij hebben enkele toelichtingsdocumenten op onze website geplaatst.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

EIB

De Europese Investeringsbank (EIB) is de « bank » van de Europese Unie voor de financiering van i

Praktische fiches

Gemeentebelastingen en retributies | Ambtshalve aanslag

Het gemeentelijk belastingreglement moet preciseren dat de belastingplichtige verplicht is een belastingaangifte in te dienen. Als de aangifte onvolledig of onnauwkeurig is, of laattijdig of helemaal niet ingediend werd, wordt de belasting ambtshalve gevestigd.

Gemeentebelastingen en retributies | Directe en indirecte belastingen

In functie van het belastbare feit hebben de rechtspraak en de rechtsleer 2 categorieën fiscale heffingen bepaald: directe en indirecte belastingen. Dat onderscheid heeft belang voor de stappen die de gemeente moet ondernemen om tijdig haar belastingreglement goed te keuren en om retroactieve - en dus onwettige - belastingen te voorkomen.

Gemeentebelastingen en retributies | Bekendmaking en inwerkingtreding van het gemeentelijk belastingreglement

Net zoals alle andere reglementen en verordeningen die door de gemeenteraad, het College en de burgemeester genomen worden, moeten de belastingreglementen: • aangeplakt worden aan de gemeentelijke valven • integraal bekendgemaakt worden op de website van de gemeente. Pas 5 dagen na de aanplakking treedt de tekst in werking en wordt hij dus inroepbaar voor derden, de belastingplichtigen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

Contact

Maxime Banse
Maxime Banse

Juridische adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst