De gemeentefinanciën, gemeentebelastingen en retributies

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Openbare netheid : model van belastingsreglement

De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld betreffende graffiti en andere vervuiling. Dit model betrekt de burger bij de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het behoud van de openbare netheid. Het doel ervan is oude reglementen te moderniseren door een belastingreglement aan te nemen.

Publicaties

Analyses

Het kadaster onthuld

De kadastrale inkomsten vaststellen, de vrijstellingen van onroerende voorheffing natrekken... allemaal belangrijke zaken voor de gemeenten, ook al hebben ze er geen zeggenschap over
Memoranda en beleidsadviezen

Stedenbouwkundige lasten: Brulocalis brengt advies uit

Brulocalis werd gevraagd om advies uit te brengen over het ontwerpbesluit betreffende de stedenbouwkundige lasten bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen. We hebben op 1 maart ons advies per brief bezorgd aan Ans Persoons, Brussels staatssecretaris van Stedenbouw.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Praktische fiches

Ambsthalve aanslag

De gemeente kan een belastingreglement aannemen met een ambtshalve aanslag mits een aantal voorwaarden.

Gemeentebelastingen en retributies | Ambtshalve aanslag

Het gemeentelijk belastingreglement moet preciseren dat de belastingplichtige verplicht is een belastingaangifte in te dienen. Als de aangifte onvolledig of onnauwkeurig is, of laattijdig of helemaal niet ingediend werd, wordt de belasting ambtshalve gevestigd.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

MB tot toekenning van financiële hulp voor het jaar 2010, aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief '160 VTE gemeenschapswachten'

In het kader van bijkomende maatregelen en initiatieven voor de aanpak van de jongerencriminaliteit, kent de Minister van Binnenlandse Zaken een financiële hulp toe aan de gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten met de Staat, in het kader van het dispositief '160 VTE gemeenschapswachten'. De financiële tussenkomst betreft een bijdrage in de kosten verbonden aan de uitrusting van de gemeenschapswachten.
Voor het jaar 2010 wordt per VTE gemeenschapswacht een forfaitair bedrag van 371,84 EUR toegekend.

23.12.2022 BVR wijz. BVR 30.11.2018 houdende de uitvoering van het dec. 18.05.2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de berekening van het BRZ 2023 voor de revalidatieziekenhuizen

Dit besluit voorziet in de integratie van de structurele herzieningen van de voorbije jaren in het basisbudget voor de revalidatieziekenhuizen. Het gaat om de verlenging van de IFIC-provisie voor het dienstjaar 2023, het schrappen van het VIA 6 budget voor de verhoging eindejaarspremie voor de publieke revalidatieziekenhuizen en de vereffening van de opstap VIA 6.

Contact

William Verstappen
tel:+3222385174