De gemeentefinanciën, gemeentebelastingen en retributies

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Te weinig geldautomaten in Brussel bekeken – grote zorgen voor de Brusselse gemeenten

Sinds de komst van Batopin in 2020, het nieuw gemeenschappelijk netwerk van bankneutrale geldautomaten, zijn er in Brussel aanzienlijk minder geldautomaten. Batopin is een initiatief van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC en staat voor Belgian ATM OPtimization Initiative. Heel wat mensen geraken nog moeilijk aan cash. Na enig getouwtrek om een compromis hebben de federale regering, via de drie bevoegde ministers (de minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Alexia Bertrand) en de financiële sector, via de federatie Febelfin, op 31 maart uiteindelijk een akkoord bereikt over een betere spreiding van de geldautomaten over het hele land. Er komen nu 287 geldautomaten bovenop de bestaande plannen van Batopin. Brulocalis heeft daarom bij de Brusselse gemeenten navraag gedaan naar de voor hen mogelijke knelpunten en gepolst naar hun verwachtingen en behoeften. De resultaten van onze enquête kort op een rij.

Modellen

Openbare netheid : model van belastingsreglement

De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld betreffende graffiti en andere vervuiling. Dit model betrekt de burger bij de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het behoud van de openbare netheid. Het doel ervan is oude reglementen te moderniseren door een belastingreglement aan te nemen.

Publicaties

Analyses

Special gemeentefinanciën

De achtereenvolgende crisissen (corona, overstromingen, het conflict in Oekraïne en zijn gevolgen voor de energievoorziening en de inflatie, de opvang van vluchtelingen, enz.) hebben hun sporen nagelaten in de overheidsfinanciën. Geen enkel bestuursniveau is gespaard gebleven.
Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 135

Special vrouwen in de politiek. Special gemeentefinanciën.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Praktische fiches

Ambsthalve aanslag

De gemeente kan een belastingreglement aannemen met een ambtshalve aanslag mits een aantal voorwaarden.

Gemeentebelastingen en retributies | Ambtshalve aanslag

Het gemeentelijk belastingreglement moet preciseren dat de belastingplichtige verplicht is een belastingaangifte in te dienen. Als de aangifte onvolledig of onnauwkeurig is, of laattijdig of helemaal niet ingediend werd, wordt de belasting ambtshalve gevestigd.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

MB tot toekenning van financiële hulp voor het jaar 2010, aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief '160 VTE gemeenschapswachten'

In het kader van bijkomende maatregelen en initiatieven voor de aanpak van de jongerencriminaliteit, kent de Minister van Binnenlandse Zaken een financiële hulp toe aan de gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten met de Staat, in het kader van het dispositief '160 VTE gemeenschapswachten'. De financiële tussenkomst betreft een bijdrage in de kosten verbonden aan de uitrusting van de gemeenschapswachten.
Voor het jaar 2010 wordt per VTE gemeenschapswacht een forfaitair bedrag van 371,84 EUR toegekend.

23.12.2022 BVR wijz. BVR 30.11.2018 houdende de uitvoering van het dec. 18.05.2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de berekening van het BRZ 2023 voor de revalidatieziekenhuizen

Dit besluit voorziet in de integratie van de structurele herzieningen van de voorbije jaren in het basisbudget voor de revalidatieziekenhuizen. Het gaat om de verlenging van de IFIC-provisie voor het dienstjaar 2023, het schrappen van het VIA 6 budget voor de verhoging eindejaarspremie voor de publieke revalidatieziekenhuizen en de vereffening van de opstap VIA 6.

01.03.2023 MB wijz. MB 11.02.2021 tot vastlegging van de forfaitaire tegemoetkomingen zoals voorzien in art. 3, par. 1, van het KB 30.10.2020 tot vaststelling van de
nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemo

Dit besluit bepaalt tot maart 2022 (aanvankelijk tot september 2021) het bedrag van de federale financiële tegemoetkomingen toegekend aan de psychiatrische ziekenhuizen voor de niet-intensieve zorg aan coronavirus COVID-19-patiënten en voor de zorg aan niet-COVID-19-patiënten. 

Contact

William Verstappen
tel:+3222385174