Deze pagina gaat over de regels inzake openbaarheid van bestuur en transparantie die van toepassing zijn op de Brusselse gemeenten, en over alles wat verband houdt met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Analyses

Welke politieke communicatie voor 2023 ?

De Brusselse lokale besturen investeren heel wat tijd en middelen in burgerparticipatie. Ze staat op lokaal niveau borg voor democratie als uitdrukking van de stem van het volk.
Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 104

Nieuwsbrief nr. 104 is zopas verschenen.

Praktische fiches

Persoonsgegevens van verkozenen op de gemeentelijke website

Het is in België al vele jaren gangbaar dat de verschillende gemeenten de contactgegevens van de lokale verkozenen (gemeenteraadsleden en leden van het college) bekendmaken. Inmiddels moeten we deze gang van zaken in twijfel trekken en onder meer nagaan of deze praktijk wel strookt met de GDPR.

GDPR en mailings

Grote mailings naar een externe distributielijst moeten gebeuren conform de verplichtingen van de GDPR.

Basisprincipes van de GDPR

Gemeenten moeten een grote hoeveelheid persoonsgegevens verwerken; of het nu gaat om gegevens in de bevolkingsregisters of om meegedeelde gegevens in de loop van een of andere aanvraagprocedure.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

20.07.2022 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12.05.2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wijz. samenwerkingsakkoord
van 20.12.2018 tussen de

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemt, biedt een wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van nieuwkomers, uitgevoerd in het uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van hun dossiers dat ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten van het gebied Brussel-Hoofdstad, de erkende inrichters van het inburgeringstraject en de nieuwkomers.

10.12.2021 Ordonnantie wijz. ordonnantie 27.10.2016 met het oog op de vaststelling van een open databeleid en de omzetting van Richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20.06.2019 (herziening) inzake open data en het hergebrui

Deze ordonnantie zet de richtlijn 2019/1024/EU inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie om. Er wordt onder meer een nieuwe begrip 'overheidsonderneming' opgenomen in het toepassingsgebied van de ordonnantie van 27.10.2016. De definitie is bedoeld om elke overheidsonderneming te omvatten die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waaronder de Haven van Brussel).

18.07.2022 MB betr. de bekendmaking van de oproep om te gaan stemmen in het kader van de verkiezingen van 17.09.2022 van de adviesraden van de huurders ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen en de modaliteiten voor de terbeschikkingsstelli

Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor de bekendmaking van de oproep aan de huurders om te gaan stemmen en van de bekendmaking op de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) van de vastgestelde lijst met kandidaatstellingen voor de Adviesraden van de Huurders in elke Openbare vastgoedmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (OVM).

Contact

Lejla Celikovic
Lejla Celikovic

Juridische adviseur

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst