Deze pagina gaat over de regels inzake openbaarheid van bestuur en transparantie die van toepassing zijn op de Brusselse gemeenten, en over alles wat verband houdt met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Praktische fiches

Algemene begrippen | Toegang tot bestuursdocumenten - openbaarheid van bestuur

De gemeenten zijn verplicht om toegang te verlenen tot ieder bestuursdocument, ongeacht de drager of de her- komst ervan. Ze moeten de burger bijstaan bij zijn opzoekingen, hem uitleg geven en hem indien nodig doorverwijzen naar een andere bestuursinstantie die over de gewenste informatie beschikt. Dit zijn de zogenaamde verplichtingen inzake passieve openbaarheid.

Gemeentebelastingen en retributies | Bekendmaking en inwerkingtreding van het gemeentelijk belastingreglement

Net zoals alle andere reglementen en verordeningen die door de gemeenteraad, het College en de burgemeester genomen worden, moeten de belastingreglementen: • aangeplakt worden aan de gemeentelijke valven • integraal bekendgemaakt worden op de website van de gemeente. Pas 5 dagen na de aanplakking treedt de tekst in werking en wordt hij dus inroepbaar voor derden, de belastingplichtigen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

13.06.2021 KB inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Dit besluit richt een Centraal register van economische knipperlichten in met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden. De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden zullen aldus ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen, kunnen opsporen en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen. Het besluit bevat een oplijsting van de indicatoren die in het register worden verzameld.

13.06.2021 KB inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Dit besluit richt een Centraal register van economische knipperlichten in met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden. De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden zullen aldus ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen, kunnen opsporen en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen. Het besluit bevat een oplijsting van de indicatoren die in het register worden verzameld.

18.05.2022 KB wijz. KB 28.06.2009 betr. de automatische toepassing
van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas
aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of
in een onzekere situatie

Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de toepassing van de forfaitaire maatregelen inzake het sociaal tarief, namelijk de winterkorting en de eenmalige forfaitaire uitfaseringsvermindering, en de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van warmte.

Contact

Lejla Celikovic
Lejla Celikovic

Juridische adviseur

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

Boryana Ruslanova Nikolova

Verantwoordelijke Studiedienst