Deze pagina gaat over de regels inzake openbaarheid van bestuur en transparantie die van toepassing zijn op de Brusselse gemeenten, en over alles wat verband houdt met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewijzigde Nieuwe gemeentewet: Brulocalis stelt transparantie op prijs, maar…

Brulocalis heeft zorgvuldig gekeken naar een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De ordonnantie behandelt een aantal zaken rond o.m. transparantie, een aantal boekhoudkundige maatregelen en het recht op inspraak van burgers. Daarnaast is er eindelijk gehoor gegeven aan de terugkerende opmerking van Brulocalis over de noodzaak van een algemene vergunning voor heffingen en komt er hierover een specifiek artikel in de NGW.
Analyses

Welke politieke communicatie voor 2023 ?

De Brusselse lokale besturen investeren heel wat tijd en middelen in burgerparticipatie. Ze staat op lokaal niveau borg voor democratie als uitdrukking van de stem van het volk.

Praktische fiches

Persoonsgegevens van verkozenen op de gemeentelijke website

Het is in België al vele jaren gangbaar dat de verschillende gemeenten de contactgegevens van de lokale verkozenen (gemeenteraadsleden en leden van het college) bekendmaken. Inmiddels moeten we deze gang van zaken in twijfel trekken en onder meer nagaan of deze praktijk wel strookt met de GDPR.

GDPR en mailings

Grote mailings naar een externe distributielijst moeten gebeuren conform de verplichtingen van de GDPR.

Basisprincipes van de GDPR

Gemeenten moeten een grote hoeveelheid persoonsgegevens verwerken; of het nu gaat om gegevens in de bevolkingsregisters of om meegedeelde gegevens in de loop van een of andere aanvraagprocedure.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

02.03.2023 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem

Deze wet voert de Europese verordening inzake het nieuwe registratiesysteem voor in- en uitreis (EES) uit, voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Europese Unie en in de Schengenzone. De federale politie en de korpsen van de lokale politie hebben toegang tot het EES voor raadplegingsdoeleinden. De procedure inzake de verplichte inschrijving bij de gemeente in kader van kort verblijf (de aankomstverklaring) wordt volledig herzien.

28.03.2023 Wet houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen

Deze wet wijzigt bepaalde modaliteiten inzake de organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk. Ze heeft ook betrekking op de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Europees Parlement. In dit verband voorziet ze onder andere punctuele technische wijzigingen van de wetgeving, de modernisering van het kiesproces via een digitalisering van bepaalde kiesdocumenten, de aanpassing van het kiesproces aan een correct beheer van de persoonsgegevens en de verbetering van de organisatie van de verkiezingen door bepaalde processen te schrappen. 

27.03.2023 KB tot intrekking van het
KB 17.09.2020 tot uitvoering van het
KB nr. 44 van 26.06.2020 betr. de gezamenlijke
gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde
regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide
contac

Dit besluit trekt het 17.09.2020 KB tot uitvoering van het KB nr. 44 van 26.06.2020 betr. de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano in (zie doc. nr. 338839).

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

tel:+3222385141
placeholder
Lejla Celikovic

Juridische adviseur

tel:+3222385169