Informatie over het lokale ambtenarenpensioen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Analyses

Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen?

Sinds enkele jaren moeten de gemeenten een diversiteitsplan opstellen. Met gematigd succes evenwel: slechts vijf Brusselse gemeenten hebben er intussen een goedgekeurd. Toch zit er nog beweging in de zaak: niet minder dan elf gemeenten zijn een plan aan het opstellen, terwijl het Gewest sleutelt aan een ordonnantie tot wijziging van de materie. Wij hadden een gesprek met Pierre Burton en Luc Schingtienne, adviseurs bij de dienst Diversiteit van Actiris, en met Odile Maroutaeff, coördinatrice gelijke kansen en diversiteit bij Brussel Plaatselijke Besturen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

09.10.2022 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
13.12.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de
diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap,
inzake de regeling van werkloo

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) opent geen recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - brugpensioen), maar bepaalt de voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen opdat hij na ontslag door de werkgever een beroep kan doen op SWT. Zij is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de diensten voor gezinszorg (gezins- en bejaardenhulp) van de Vlaamse Gemeenschap.

09.10.2022 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
13.12.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de
gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van het
percentage van de bijdragen tot bijko

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt voor het jaar 2022 het percentage van de sociale bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler. Ze is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van bepaalde sectoren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

07.10.2022 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
13.12.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de
diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap,
inzake de regeling van werkloo

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de voorwaarden waaraan de werknemers, die onder het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap vallen, moeten voldoen opdat ze na ontslag door de werkgever tussen 01.01.2023 en 30.06.2023 een beroep kunnen doen op de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - brugpensioen).  Ze is van toepassing op de werknemers van 60 jaar met een loopbaan van 40 jaar.

Contact