Alle info over het Brusselse lokale overheidspersoneel

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Gemeenteambtenaren in de schijnwerpers

Het ‘Koninklijk instituut der eliten van de arbeid van België’ heeft een nieuwe procedure gelanceerd voor het waarderen van het gemeentepersoneel, het personeel van de provincies en de intercommunales. Inschrijven kan tot 30 juni 2024.

Brulocalis

Nieuw klokkenluidersbesluit – opgelet!

Het besluit van de Brusselse regering omtrent de klokkenluiders is van kracht sinds 1 januari 2024. Brulocalis en de Federatie van OCMW's organiseren hierover ter ondersteuning van de leden op 21 februari een webinar.

Modellen

Publicaties

Analyses

Burn-out, arbeidsrecht en re-integratietraject in de overheidssector: wat zegt de wet?

Tijdens het colloquium “De uitdagingen van de crisis en het telewerk voor het personeelsbeleid in lokale besturen” dat Brulocalis afgelopen maart organiseerde, had Fabienne Raepsaet van advocatenkantoor Claeys & Engels het over de juridische aspecten van burn-out, het arbeidsrecht en het re-integratietraject in de overheidssector. Het regelgevend kader werd op dit vlak gewijzigd. In dit artikel maken we een stand van zaken op van de maatregelen die van toepassing zijn voor contractuele personeelsleden.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Taalpremies (2020)

De FOD Binnenlandse Zaken verleent jaarlijks toelagen aan Brusselse instellingen en diensten voor

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

13.01.2016 KB wijz. KB 21.12.2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot d

Dit besluit wijzigt het KB 21.12.2013, zodat de nieuwe categorieën personeelsleden die inzetbaar zijn om de inbreuken rond stilstaan en parkeren vast te stellen, namelijk de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven en van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, dezelfde selectievoorwaarden hebben als de personeelsleden die al eerder bevoegd waren. Ze moeten bovendien de specifieke opleiding volgen over de wetgeving rond stilstaan en parkeren.

BBHR tot toekenning van een subsidie van (…) EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden (…) van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke

Voor het jaar 2021 wordt een dotatie van 22500000 EUR toegekend aan de Brusselse gemeenten zodat, in uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025, de toekenning van de dotatie betreffende de weddeschaalverhoging van de niveaus D en E en een pensioensteun per voltijds equivalent (VTE) op voorwaarde van het afsluiten van een tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel, georganiseerd wordt ten voordele van het personeel van de gemeenten, van de OCMW’s, van de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de OCMW-wet die g

28.03.2023 KB wijz. KB 19.11.1998 betr. de verloven
en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de
rijksbesturen betreffende de aanrekening van het rouwverlof

Naar analogie met de aanrekening voor werknemers in de privésector, rekent dit besluit, voor de contractuele personeelsleden van de rijksbesturen, de bijkomende dagen rouwverlof aan op de periode van het gewaarborgd loon in geval van ziekte, indien dit ziekteverlof aansluit op het omstandigheidsverlof.
nvdr: Dit besluit is enkel van toepassing op de personeelsleden van de rijksbesturen.

Contact

Valentine Snoeck
Valentine Snoeck

Juridische adviseur

tel:+3222385141