Het gebruik van de talen in de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Afronding van het Europese project IncluCities: aanbevelingen voor het beleid voor de integratie van migranten in Brussel.

Naar aanleiding van het colloquium ‘Training Academies of IncluCities’ dat Brulocalis op 7 en 8 december heeft georganiseerd, hebben de deelnemers aan het colloquium aanbevelingen geformuleerd in vier domeinen betreffende de integratie van migranten in Brussel.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Taalpremies (2020)

De FOD Binnenlandse Zaken verleent jaarlijks toelagen aan Brusselse instellingen en diensten voor

Praktische fiches

Betrekkingen met particulieren en privébedrijven

Iedere Brusselse plaatselijke dienst gebruikt in zijn betrekkingen met een particulier de door deze gebruikte taal, voor zover die taal het Nederlands of het Frans is, ongeacht de plaats waar de particulier gedomicilieerd of gevestigd is.

Toepassing van de taalwetten bij de vaststelling van inbreuken

Het Belgische institutionele landschap zit soms ingewikkeld in elkaar. De kwestie van het taalgebruik is daar geen uitzondering op, en dan vooral de toepassing van de taalwetten bij de vaststelling van inbreuken en in het kader van de administratieve procedures die daarmee gepaard gaan op grond van de wet van 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet).

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

20.12.2020 KB betr. de taalkaders van de centrale diensten van de federale politie, van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en van het controleorgaan op de politionele informatie

Dit besluit stelt de taalkaders vast van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie, de taalkaders van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en van het controleorgaan op de politionele informatie, en de taalkaders van de taaltrappen 3 tot 6 van de centrale diensten van de federale politie en van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie.