Verzelfstandiging en samenwerking

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Nieuwe omzendbrief over het toezicht op gemeentelijke vzw’s

Omzendbrief 2023/06 van 14 april 2023 geeft wat bijkomende toelichting bij de wijzigingen die de ordonnantie van 9 februari 2023 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s heeft aangebracht aan de ordonnantie van 5 juli 2018 betr. de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten.

Verscherpte controle op gemeentelijke vzw's – de ordonnantie is goedgekeurd

De ordonnantie waarmee men de controle op de gemeentelijke vzw's wil aanscherpen, werd op woensdag 15 februari 2023 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Ze treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2022. Maar een aantal wijzigingen die deze ordonnantie doorvoert in de ordonnantie van 5 juli 2018 treedt pas in werking op 1 mei 2023: de wijzigingen in art. 42, lid 2 (verplichtingen van de gemeenten inzake het register), art. 44, par. 6 (mededeling aan het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten van de akten die onderworpen zijn aan haar advies) en art. 45, lid 1 (mededeling aan de gemeente van de lijst van de akten die door de beheersorganen zijn gesteld binnen twintig dagen nadat zij zijn gesteld).

Publicaties

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

13.01.2016 KB wijz. KB 21.12.2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot d

Dit besluit wijzigt het KB 21.12.2013, zodat de nieuwe categorieën personeelsleden die inzetbaar zijn om de inbreuken rond stilstaan en parkeren vast te stellen, namelijk de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven en van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, dezelfde selectievoorwaarden hebben als de personeelsleden die al eerder bevoegd waren. Ze moeten bovendien de specifieke opleiding volgen over de wetgeving rond stilstaan en parkeren.

06.03.2023 MB houdende uitvoering van bijlagen XXIV en XXV van het BBHR 21.12.2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van
gebouwen en houdende uitvoering van het BBHR 26.04.2017 tot vaststelling va

Dit besluit bepaalt aanvullende specificaties voor de berekeningsmethodes EPW-(residentiële gebouwen) en EPN-(niet-residentiële gebouwen) eenheden betreffende de energieprestatie. Dit betreft met name de systemen voor ventilatie en externe warmtevoorziening.