Verzelfstandiging en samenwerking

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Verscherpte controle op gemeentelijke vzw's – de ordonnantie is goedgekeurd

De ordonnantie waarmee men de controle op de gemeentelijke vzw's wil aanscherpen, werd op woensdag 15 februari 2022 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Ze treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2022. Maar een aantal wijzigingen die deze ordonnantie doorvoert in de ordonnantie van 5 juli 2018 treedt pas in werking op 1 mei 2023: de wijzigingen in art. 42, lid 2 (verplichtingen van de gemeenten inzake het register), art. 44, par. 6 (mededeling aan het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten van de akten die onderworpen zijn aan haar advies) en art. 45, lid 1 (mededeling aan de gemeente van de lijst van de akten die door de beheersorganen zijn gesteld binnen twintig dagen nadat zij zijn gesteld).

Publicaties

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

24.12.2021 Ordonnantie wijz. sommige bepalingen van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en de ordonnantie van 08.09.1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Ho

Deze ordonnantie voorziet onder andere in sociale maatregelen in het kader van de komende uitvoering van een nieuwe watertarifering. Ze voert een sociale tegemoetkoming in toegekend aan de begunstigden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging. Ze bepaalt ook de modaliteiten voor het verkrijgen van een redelijk afbetalingsplan (mogelijkheid om een verzoek in te dienen via het OCMW).

09.02.2023 BBHR betr. de ophaalmodaliteiten van toepassing op de
producenten of houders van huishoudelijke afvalstoffen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wijz. BBHR 18.07.2000 tot
regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekeni

Dit besluit bepaalt de ophaalmodaliteiten van toepassing op de producenten of houders van huishoudelijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met name de frequentie van doorgang). Het Gewestelijk Agentschap voor netheid (Net Brussel) is verantwoordelijk voor deze ophaling. Het doet dit via reguliere ophalingen, ophalingen op aanvraag en ophalingen via inzamelpunten.

10.12.2021 Ordonnantie wijz. ordonnantie 27.10.2016 met het oog op de vaststelling van een open databeleid en de omzetting van Richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20.06.2019 (herziening) inzake open data en het hergebrui

Deze ordonnantie zet de richtlijn 2019/1024/EU inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie om. Er wordt onder meer een nieuwe begrip 'overheidsonderneming' opgenomen in het toepassingsgebied van de ordonnantie van 27.10.2016. De definitie is bedoeld om elke overheidsonderneming te omvatten die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waaronder de Haven van Brussel).