Hier vindt u informatie rond projecten burgerschap, democratische participatie, gelijke kansenprojecten en de participatie van de Brusselse bevolking aan het beleid van hun gemeente.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale en participatieve democratie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Analyses

Een terug- en vooruitblik met Jean Faniel

Met de verkiezingen van 2024 voor de deur heeft Brulocalis een aantal vragen gesteld aan politicoloog Jean Faniel, directeur-generaal van het CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques).

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Verkiezings- propaganda in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

In de drie maanden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen is het voor kandidaten verboden om bepaalde propagandamethodes te gebruiken. Zo is het met name verboden om geschenken en gadgets te verspreiden. Het is echter moeilijk om deze begrippen te definiëren: het concept is veranderlijk en de omstandigheden spelen een grote rol.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

16.05.2019 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20.12.2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt regelt het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel Hoofdstad. Om te voldoen aan deze verplichting zal de nieuwkomer zich kunnen richten tot de inrichters van inburgeringstrajecten die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap, door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

30.06.2022 Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het
Ver

Deze ordonnantie promoot de diversiteit en verbiedt elke vorm van discriminatie in de arbeidsbetrekkingen binnen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alsook op het geheel van de aan de GGC toevertrouwde bevoegdheden. Het betreft het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, met name het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn (met inbegrip van sommige organieke regels betreffende de OCMW), inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, inzake minder-validen, bejaarden, de jeugdbeschermi

Contact

Justyna Podrazka
tel:+3222385168
Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142