Hier vindt u informatie rond projecten burgerschap, democratische participatie, gelijke kansenprojecten en de participatie van de Brusselse bevolking aan het beleid van hun gemeente.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale en participatieve democratie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Vandecasteele

Olivier Vandecasteele is vrij!

De Belgische ngo-medewerker, die 455 dagen lang in onmenselijke omstandigheden in een Iraanse gevangenis werd vastgehouden, is op vrijdag 26 mei vrijgelaten. Een grote opluchting voor zijn familie en vrienden, maar ook voor al wie zich achter de waarden van democratie, solidariteit en respect zet.

Burgerinitiatief roept EU op Europese hoofdsteden te verbinden met hogesnelheidstrein

De organisatoren van het initiatief roepen de Commissie op een voorstel voor een rechtsgeldig besluit in te dienen om alle Europese hoofdsteden met elkaar te verbinden via hogesnelheidslijnen door de bestaande snelspoorwegnetten op elkaar aan te sluiten en hogesnelheidslijnen aan te leggen waar deze nog niet bestaan.

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Analyses

Wat zijn nuttige strategieën om desinformatie tegen te gaan in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

De laatste jaren zien we op het internet en sociale media steeds meer pogingen om democratieën te destabiliseren. Die kunnen het werk zijn van enkelingen met een specifiek gedachtegoed, maar ook van bepaalde autoritaire regimes die een strategie van opzettelijke desinformatie hanteren. Welke zijn die strategieën, waarop zijn ze gebaseerd en hoe kunnen we ze verijdelen? Wat kunnen lokale verkozenen, die vaak het eerste doelwit zijn van fake news of kritiek van burgers, doen om zich hiertegen te beschermen? Hoe kunnen we ons voorbereiden om tot een gezonde campagnevoering te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024?
Analyses

Welke politieke communicatie voor 2023 ?

De Brusselse lokale besturen investeren heel wat tijd en middelen in burgerparticipatie. Ze staat op lokaal niveau borg voor democratie als uitdrukking van de stem van het volk.
Analyses

Gemeenten in de bres voor de sociale cohesie

Terwijl onze democratieën meer dan ooit bedreigd lijken te zijn door een opeenvolging van crisissen en schandalen, die in de loop der jaren een voedingsbodem voor radicaal gedachtegoed vormden, staan de lokale besturen eens te meer in de eerste lijn. Zij spelen immers een sleutelrol in deze strijd tegen extremisme, isolationisme en de vertrouwenscrisis. Als reactie op de bedreigingen voor de sociale cohesie worden in het Brussels Gewest tal van projecten ontwikkeld om (opnieuw) relaties op te bouwen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

16.05.2019 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20.12.2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt regelt het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel Hoofdstad. Om te voldoen aan deze verplichting zal de nieuwkomer zich kunnen richten tot de inrichters van inburgeringstrajecten die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap, door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

30.06.2022 Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het
Ver

Deze ordonnantie promoot de diversiteit en verbiedt elke vorm van discriminatie in de arbeidsbetrekkingen binnen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alsook op het geheel van de aan de GGC toevertrouwde bevoegdheden. Het betreft het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, met name het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn (met inbegrip van sommige organieke regels betreffende de OCMW), inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, inzake minder-validen, bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening

Contact