Hier vindt u informatie rond projecten burgerschap, democratische participatie, gelijke kansenprojecten en de participatie van de Brusselse bevolking aan het beleid van hun gemeente.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de lokale en participatieve democratie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Meer mensen moeten naar de stembus bij volgende gemeenteraadsverkiezingen

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs een projectoproep gelanceerd voor verenigingen die, in samenwerking met het plaatselijk gemeentebestuur, de organisatie willen ondersteunen van initiatieven om de Brusselaars bewust te maken van de noodzaak om deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Het doel? Komen tot meer burgerparticipatie op lokaal niveau.

Modellen

De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.

Publicaties

Analyses

Special vrouwen in de politiek

Brulocalis heeft ervoor gekozen om de special van de Nieuwsbrief nr 135 te wijden aan het debat dat tijdens onze Algemene Vergadering van 21 juni werd gehouden over het onderwerp “Vrouwen in de politiek: stand van zaken aan de vooravond van de volgende verkiezingen in 2024”. We hebben een aantal sprekers (door omstandigheden enkel vrouwen, er zijn nog maar weinig mannelijke experten in de materie) uitgenodigd om deel te nemen aan dit debat, dat werd gemodereerd door Joyce Azar, journaliste en columniste voor de RTBF en hoofdredactrice van DaarDaar
Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 135

Special vrouwen in de politiek. Special gemeentefinanciën.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

16.05.2019 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20.12.2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt regelt het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel Hoofdstad. Om te voldoen aan deze verplichting zal de nieuwkomer zich kunnen richten tot de inrichters van inburgeringstrajecten die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap, door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

30.06.2022 Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het
Ver

Deze ordonnantie promoot de diversiteit en verbiedt elke vorm van discriminatie in de arbeidsbetrekkingen binnen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alsook op het geheel van de aan de GGC toevertrouwde bevoegdheden. Het betreft het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, met name het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn (met inbegrip van sommige organieke regels betreffende de OCMW), inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, inzake minder-validen, bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening

Contact

Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142