Hier vindt u informatie over gelijke kansen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond gelijke kansen, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

30.06.2022 Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het
Ver

Deze ordonnantie promoot de diversiteit en verbiedt elke vorm van discriminatie in de arbeidsbetrekkingen binnen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alsook op het geheel van de aan de GGC toevertrouwde bevoegdheden. Het betreft het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, met name het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn (met inbegrip van sommige organieke regels betreffende de OCMW), inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, inzake minder-validen, bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening

09.02.2023 BBHR tot uitvoering van de ordonnantie van
23.12.2022 betr. de subsidiëring van projecten ter
bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

In het kader van de subsidiëring van projecten ter bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ordonnantie van 23.12.2022), bepaalt onder andere dit besluit de nadere regels voor de projectoproepen en de behandeling van de aanvragen evenals de toelaatbare uitgaven. Het bepaalt ook de nadere regels en aanvullende voorwaarden voor de toekenning en selectie evenals de toelaatbare uitgaven van subsidies die structurele steun bieden.

Contact