Hier vindt u informatie over gelijke kansen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond gelijke kansen, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Analyses

Special vrouwen in de politiek

Brulocalis heeft ervoor gekozen om de special van de Nieuwsbrief nr 135 te wijden aan het debat dat tijdens onze Algemene Vergadering van 21 juni werd gehouden over het onderwerp “Vrouwen in de politiek: stand van zaken aan de vooravond van de volgende verkiezingen in 2024”. We hebben een aantal sprekers (door omstandigheden enkel vrouwen, er zijn nog maar weinig mannelijke experten in de materie) uitgenodigd om deel te nemen aan dit debat, dat werd gemodereerd door Joyce Azar, journaliste en columniste voor de RTBF en hoofdredactrice van DaarDaar
Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 135

Special vrouwen in de politiek. Special gemeentefinanciën.
Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Lokale sportactie

De Franse Gemeenschap verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidie

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

30.06.2022 Ordonnantie ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren alsook in de Diensten van het
Ver

Deze ordonnantie promoot de diversiteit en verbiedt elke vorm van discriminatie in de arbeidsbetrekkingen binnen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) alsook op het geheel van de aan de GGC toevertrouwde bevoegdheden. Het betreft het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, met name het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn (met inbegrip van sommige organieke regels betreffende de OCMW), inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, inzake minder-validen, bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening

Contact

Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142