Maatschappelijke integratie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

20.05.2021 Wet wijz. het oud Burgerlijk Wetboek, betr. de persoonlijke banden tussen broers en zussen

Deze wet voorziet in het recht van broers en zussen om niet van elkaar te worden gescheiden en om persoonlijk contact te onderhouden in het kader van het ouderlijk gezag, de organisatie van de voogdij, de plaatsing in een pleeggezin en in geval van de plaatsing van een minderjarig niet ontvoogd kind in het kader van de jeugdbijstand en de jeugdbescherming, met uitzondering van plaatsingen ingevolge het plegen van een als misdrijf omschreven feit.

24.01.2022 BVCGG wijz. BVCGG 19.07.2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11.05.2017 betr. het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

De voorwaarden tot opschorting en vrijstelling van het inburgeringstraject worden gewijzigd. Het gaat onder andere om de opschorting zolang de nieuwkomer werkt of een opleiding volgt, ingeval van ziekte of het tijdelijk verblijf in het buitenland om medische redenen en ingeval er een onderbreking is van het verblijf en/of het verblijfsrecht van de nieuwkomer in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De nieuwkomer legt het bewijs tot opschorting voor aan de gemeente, behalve indien de opschorting blijkt uit het rijksregister.

18.05.2022 KB wijz. KB 28.06.2009 betr. de automatische toepassing
van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas
aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of
in een onzekere situatie

Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de toepassing van de forfaitaire maatregelen inzake het sociaal tarief, namelijk de winterkorting en de eenmalige forfaitaire uitfaseringsvermindering, en de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van warmte.

Contact

Jean-Marc Rombeaux
Jean-Marc Rombeaux

OCMW adviseur

Sanoussy Balde
Sanoussy Balde

Algemeen OCMW adviseur

Céline Grimberghs
Céline Grimberghs

OCMW adviseur

Guy M.Amisi
Guy M.Amisi

OCMW adviseur

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's