Maatschappelijke integratie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Fiscale impact voor gastgezinnen die vluchtelingen in huis opvangen: de FOD Financiën komt met een update

Na de interpellatie van de drie federaties van OCMW's bij de Federale Overheidsdienst Financiën in oktober over de vrees dat de gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen belast zouden worden op een deel van de ontvangen hulp, heeft de FOD onlangs een brief naar Brulocalis gestuurd om wat klaarheid te brengen over de toepasselijke fiscale regeling voor de toelagen die de gastgezinnen ontvangen.

Modellen

Publicaties

Analyses

Meer middelen voor de ocmw’s tegen de enorme energiecrisis

Nu de meest kwetsbare en hulpbehoevende mensen in dit land gebukt gaan onder de torenhoge energiekosten, komen de federale regering en de gewestregering met extra middelen over de brug voor de OCMW’s. Steeds meer mensen komen immers bij hen over de vloer.
Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

AMIF - Opvang (federaal luik)

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een projectoproep inzake opvang in het kader van het Nationaal

Einddatum aanvraag

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

03.04.2023 MB tot vaststelling van de lijst van evaluatie- en opvolgingsindicatoren en de minimuminhoud van het gedetailleerd evaluatieverslag bedoeld in art. 9 van het BBHR 01.06.2022 houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin

Dit besluit bepaalt de lijst van evaluatie- en opvolgingsindicatoren en de minimuminhoud van het gedetailleerd evaluatieverslag over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de sociale maatregelen die overeenkomstig de ordonnantie van 20.10.2006 ten uitvoer zijn gelegd ter bestrijding van de waterarmoede (sociale tegemoetkoming voor de watergebruiker die geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging).

Contact

Sanoussy Balde
Sanoussy Balde

Algemeen OCMW adviseur

Céline Grimberghs
Céline Grimberghs

OCMW adviseur

Guy M.Amisi
Guy M.Amisi

OCMW adviseur

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's