Maatschappelijke integratie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

CPAS

De actieve welvaartsstaat op de proef gesteld door studenten die bij het OCMW aankloppen

In het Brussels Gewest wonen nu ongeveer 100.000 studenten, dat is bijna één op de tien inwoners. Deze mensen lopen een bijzonder groot risico op armoede en zijn de voorbije jaren, waarin de ene crisis de andere kwam aflossen (inflatie, corona, energiecrisis, enz.), uiteraard nog kwetsbaarder geworden. Het is duidelijk dat deze situatie een grote uitdaging vormt voor de lokale en regionale maatschappelijke actoren. Welke oplossingen en toekomstperspectieven dienen zich aan?

CPAS

Ministeriële omzendbrief over een aanvullende subsidie aan de OCMW’s voor de tewerkstelling van Oekraïense onderdanen in tijdelijke bescherming

Overeenkomstig het beleid om Oekrainers in de Brusselse samenleving te integreren en de regelgeving van het Gewest omtrent de inschakelingsbetrekkingen van artikel 60§7 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, trekt de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest extra geld uit voor bijkomende premies aan de 19 Brusselse OCMW's voor de aanwerving van Oekrainers die tijdelijke bescherming genieten onder het statuut van werknemer met een inschakelingsbetrekking als bedoeld in artikel 60§7 voor een periode die loopt van 1 juli 2022 - datum van de beslissing van de RBHG - tot 31 december 2023, en ongeacht de duur of de aanvangsdatum van de overeenkomst.

Modellen

Publicaties

Analyses

Meer middelen voor de ocmw’s tegen de enorme energiecrisis

Nu de meest kwetsbare en hulpbehoevende mensen in dit land gebukt gaan onder de torenhoge energiekosten, komen de federale regering en de gewestregering met extra middelen over de brug voor de OCMW’s. Steeds meer mensen komen immers bij hen over de vloer.
Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Prijs Armoede Uitsluiten 2023

De vzw Welzijnszorg organiseert jaarlijks de « Prijs Armoede Uitsluiten » om organisaties te onde

Einddatum aanvraag

Verstrijkt binnenkort

Prijs Armoede Uitsluiten 2023

De vzw Welzijnszorg organiseert jaarlijks de « Prijs Armoede Uitsluiten » om organisaties te onde

Einddatum aanvraag

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

20.05.2021 Wet wijz. het oud Burgerlijk Wetboek, betr. de persoonlijke banden tussen broers en zussen

Deze wet voorziet in het recht van broers en zussen om niet van elkaar te worden gescheiden en om persoonlijk contact te onderhouden in het kader van het ouderlijk gezag, de organisatie van de voogdij, de plaatsing in een pleeggezin en in geval van de plaatsing van een minderjarig niet ontvoogd kind in het kader van de jeugdbijstand en de jeugdbescherming, met uitzondering van plaatsingen ingevolge het plegen van een als misdrijf omschreven feit.

24.01.2022 BVCGG wijz. BVCGG 19.07.2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11.05.2017 betr. het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

De voorwaarden tot opschorting en vrijstelling van het inburgeringstraject worden gewijzigd. Het gaat onder andere om de opschorting zolang de nieuwkomer werkt of een opleiding volgt, ingeval van ziekte of het tijdelijk verblijf in het buitenland om medische redenen en ingeval er een onderbreking is van het verblijf en/of het verblijfsrecht van de nieuwkomer in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De nieuwkomer legt het bewijs tot opschorting voor aan de gemeente, behalve indien de opschorting blijkt uit het rijksregister.

18.05.2022 KB wijz. KB 28.06.2009 betr. de automatische toepassing
van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas
aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of
in een onzekere situatie

Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de toepassing van de forfaitaire maatregelen inzake het sociaal tarief, namelijk de winterkorting en de eenmalige forfaitaire uitfaseringsvermindering, en de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van warmte.

Contact

Jean-Marc Rombeaux
Jean-Marc Rombeaux

OCMW adviseur

Sanoussy Balde
Sanoussy Balde

Algemeen OCMW adviseur

Céline Grimberghs
Céline Grimberghs

OCMW adviseur

Guy M.Amisi
Guy M.Amisi

OCMW adviseur

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's