Armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Aantal daklozen in Brussel stijgt met 200% in 15 jaar tijd

Sedert 2008 telt Bruss'Help om de twee jaar het aantal daklozen in het Gewest en het aantal mensen dat er geen woning kan vinden. Zo krijgt men een goed beeld van de situatie. Deze telling sluit aan bij de Europese strategie 2030 ter bestrijding van dakloosheid. Het laatste rapport is in samenwerking met het Brusselse OCMW net verschenen, en de cijfers zijn ontluisterend: een stijging van bijna 20% in twee jaar tijd en van meer dan 200% in 15 jaar!

Nieuwe omzendbrief brengt klaarheid in de richtlijnen voor het referentieadres van daklozen

Vanaf 2017 werd gewerkt rond het referentieadres voor daklozen. Het resultaat is een nieuwe omzendbrief die op vrijdag 7 juli werd gepubliceerd en waarin klaarheid wordt geschapen over de richtlijnen voor referentieadressen voor daklozen en waarin de rol van de OCMW's en de gemeenten wordt vastgelegd. De tekst wordt positief onthaald door de Federatie van Brusselse OCMW's en Brulocalis.

Modellen

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.
Analyses

De validering van competenties en het OCMW

De validering van competenties belangt het OCMW-publiek aan. Het verkrijgen van een erkende competentietitel kan helpen om de positie van een rechthebbende op de arbeidsmarkt of voor een vorming te versterken.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

24.12.2021 Ordonnantie wijz. sommige bepalingen van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en de ordonnantie van 08.09.1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Ho

Deze ordonnantie voorziet onder andere in sociale maatregelen in het kader van de komende uitvoering van een nieuwe watertarifering. Ze voert een sociale tegemoetkoming in toegekend aan de begunstigden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging. Ze bepaalt ook de modaliteiten voor het verkrijgen van een redelijk afbetalingsplan (mogelijkheid om een verzoek in te dienen via het OCMW).

Contact

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's

tel:+3222385179