Armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

CPAS

De actieve welvaartsstaat op de proef gesteld door studenten die bij het OCMW aankloppen

In het Brussels Gewest wonen nu ongeveer 100.000 studenten, dat is bijna één op de tien inwoners. Deze mensen lopen een bijzonder groot risico op armoede en zijn de voorbije jaren, waarin de ene crisis de andere kwam aflossen (inflatie, corona, energiecrisis, enz.), uiteraard nog kwetsbaarder geworden. Het is duidelijk dat deze situatie een grote uitdaging vormt voor de lokale en regionale maatschappelijke actoren. Welke oplossingen en toekomstperspectieven dienen zich aan?

CPAS

Is gezondheid een recht ?

Op woensdag 30 november heeft de Federatie van Brusselse OCMW's-Brulocalis een webinar georganiseerd over een meer dan ooit actueel onderwerp: is gezondheid een recht? Een eenvoudige maar tegelijk complexe vraag tegen een bijzonder moeilijke achtergrond voor iedereen en in het bijzonder voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Modellen

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.
Analyses

De validering van competenties en het OCMW

De validering van competenties belangt het OCMW-publiek aan. Het verkrijgen van een erkende competentietitel kan helpen om de positie van een rechthebbende op de arbeidsmarkt of voor een vorming te versterken.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

24.12.2021 Ordonnantie wijz. sommige bepalingen van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en de ordonnantie van 08.09.1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Ho

Deze ordonnantie voorziet onder andere in sociale maatregelen in het kader van de komende uitvoering van een nieuwe watertarifering. Ze voert een sociale tegemoetkoming in toegekend aan de begunstigden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging. Ze bepaalt ook de modaliteiten voor het verkrijgen van een redelijk afbetalingsplan (mogelijkheid om een verzoek in te dienen via het OCMW).

Contact

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's