Hier vindt u informatie over leefmilieu, duurzame ontwikkeling, klimaat en energie, groene ruimten, openbare netheid en afval en dierenwelzijn in Brussel.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond het onderwerp, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Milieu- en 'Lokale Agenda 21'-coördinatoren in het Brussels Gewest

Agenda 21

Nieuws

Brulocalis

Duurzame Brusselse lokale besturen tijdens eerste kwartaal van 2022

In 2022 blijft de Dienst Duurzame Stad de verschillende projecten en thema's van de Brusselse gemeenten en OCMW's op het vlak van duurzame ontwikkeling opvolgen en ondersteunen. Dat gebeurt vooral via de organisatie van thematische vormingen of werkgroepen voor de gemeenteambtenaren die instaan voor de klimaatplannen en het milieu. Tijdens dit eerste kwartaal zag men zeer veel bedrijvigheid in verschillende domeinen zoals de circulaire economie, duurzame voeding, inclusieve participatie van burgers en het klimaat.

Modellen

Openbare netheid : model van belastingsreglement

De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld betreffende graffiti en andere vervuiling. Dit model betrekt de burger bij de uitvoering van de taken die betrekking hebben op het behoud van de openbare netheid. Het doel ervan is oude reglementen te moderniseren door een belastingreglement aan te nemen.

Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen

Brussel heeft sinds kort een opslagplaats voor gevonden fietsen. Om bij het systeem aan te sluiten dienen gemeenten een reglement goed te keuren en een overeenkomst te ondertekenen. De VSGB stelt daartoe enkele modeldocumenten ter beschikking.

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Levenskader | Afvalstoffen

De burgemeester van de gemeente waar zich afvalstoffen bevinden die een ernstige bedreiging kunnen vormen, mag alle nuttige maatregelen treffen om het gevaar te voorkomen of te verhelpen.

Levenskader | Misdrijven inzake leefmilieu

De ordonnantie van 25 maart 1999 bevat bepalingen over het toezicht op de milieuwetgeving en c.q. de nodige dwangmaatregelen om haar naleving te waarborgen. Het college van burgemeester en schepenen wijst het gemeentepersoneel aan dat belast is met het toezicht op de naleving van het milieurecht. De burgemeester bevestigt de waarschuwingen, de maatregelen, de bevelen tot stopzetting of sluiting die door het gemeentepersoneel uitgevaardigd worden.

Besluiten van de burgemeester | Besluit wegens misdrijven inzake leefmilieu

Het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (hierna “Wetboek” genoemd) voert een gemengd stelsel van administratieve en strafrechtelijke sancties in. Leefmilieu Brussel (BIM) is bevoegd om administratieve boetes op te leggen wanneer de procureur des Konings beslist de overtreder niet te vervolgen.

Prochains événements

27 sep. 22
Leefmilieu Brussel - Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

Contact

Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur