Dierenwelzijn

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond dierenwelzijn, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

De subsidies Klimaatactie 2023 zijn toegekend

Op voorstel van minister van Leefmilieu en Energie Alain Maron heeft de Brusselse regering de toekenning goedgekeurd van subsidies aan de laureaten van de projectoproep Klimaatactie 2023 gericht aan de Brusselse gemeenten en OCMW’s voor de uitvoering van een lokale strategie en projecten om de klimaatverandering tegen te gaan.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Good Soil: duurzaam bodembeheer samen met de Brusselse gemeenten

Op vraag van de gewestregering hebben Brulocalis en de Brusselse gemeenten een advies uitgebracht over de strategie Good Soil. Dit gebeurde in het kader van een grootschalige overlegronde met publieke en private partijen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

17.02.2023 KB wijz. KB 10.11.2005 betr. retributies
bepaald bij art. 5 van de wet 09.12.2004 houdende de
financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen

Dit besluit wijzigt het tarief van de retributie te betalen aan FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) door de operatoren die onderworpen zijn aan haar controle (zoals, onder andere, de rusthuizen, de ziekenhuizen, kribbes, scholen en slachthuizen). Het voorziet, op verzoek, een vrijstelling van de retributie voor een door de operator aangeduide plaats en bepaalt de voorwaarden ervan.

15.12.2022 MB wijz. MB 01.10.2018 tot uitvoering van art. 28
van het KB 18.09.2017 betr. de
bestrijding van boviene virale diarree

Dit besluit vermindert de tussenkomst door het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten (1 EUR in plaats van 2 EUR) in de kosten in verband met virologische analyses in veestapels die vrij zijn van Boviene Virale Diarree (BVD).  Ter herinnering, de personen belast met het onderzoek en de vaststelling van inbreuken op de bepalingen van dit besluit kunnen bij de uitvoering van hun taken de bijstand van de politie inroepen, overeenkomstig de dierengezondheidswet van 24.03.1987.

Contact

Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142
Lisa Thibaut
tel:+3222385162