Groene ruimten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de groene ruimten, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Het doek valt voor het Carbone-project!

Op 21 mei hebben Brulocalis en Leefmilieu Brussel een workshop georganiseerd waarop de belangrijkste conclusies van het Carbone-project werden besproken. Carbone is een actieonderzoeksproject naar technieken voor het (her)circuleren van plantenafval van de Brusselse partneradministraties.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Good Soil: duurzaam bodembeheer samen met de Brusselse gemeenten

Op vraag van de gewestregering hebben Brulocalis en de Brusselse gemeenten een advies uitgebracht over de strategie Good Soil. Dit gebeurde in het kader van een grootschalige overlegronde met publieke en private partijen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

19.12.1996 BBHR wijz. het KB 11.05.1989 houdende regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

Dit besluit wijzigt het KB 11.05.1989 houdende regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud. De opdracht van de Raad bestaat erin een advies uit te brengen aan de Regering of aan de door haar afgevaardigde Minister over elke aangelegenheid die binnen het toepassingsveld van de ordonnantie van 27.04.1995 valt. Hij brengt advies van initiatief uit op voordracht van ten minste vijf van zijn leden.

02.05.2013 BBHR tot vaststelling van de afwijkingen op het snoei- en kapverbod van bomen tussen 1 april en 15 augustus

Dit besluit stelt de afwijkingen vast op het snoei- en kapverbod van bomen tussen 1 april en 15 augustus, ingesteld door de ordonnantie van 01.03.2012. Het bepaalt in welke gevallen en onder welke voorwaarden snoeiwerkzaamheden met gemotoriseerd gereedschap en kapwerkzaamheden op bomen toegelaten zijn in de voornoemde periode. Het bepaalt verder de uitvoeringsmodaliteiten van kap- en snoeiwerkzaamheden in het kader van werken van openbaar nut.

Contact

Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142
Lisa Thibaut
tel:+3222385162