Groene ruimten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond de groene ruimten, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

11.05.2017 Ordonnantie wijz. wet 14.08.1986 betr. de bescherming en het welzijn der dieren

Het houden van dieren, waarbij het doel de productie van hun bont is, wordt verboden. Wanneer de burgemeester beslist een zwervend, verloren of achtergelaten dier te doden, moet de burgemeester voortaan rekening houden met de richtlijnen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) als gewestelijk bevoegde instantie, in plaats van de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

01.03.2012 Ordonnantie betr. het natuurbehoud

Deze ordonnantie heeft tot doel bij te dragen aan het verzekeren van de instandhouding en het duurzame gebruik van de elementen die deel uitmaken van de biologische diversiteit en dat door maatregelen voor de bescherming, het beheer, de verbetering en het herstel van de soortenpopulaties van de wilde fauna en flora, evenals hun habitats, natuurlijke habitats en terrestrische en aquatische ecosystemen, en door de daartoe vereiste behouds- of herstelmaatregelen voor de milieukwaliteit.

Contact