De cel Mobiliteit, die door Brulocalis met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgericht, heeft tot taak informatie en opleiding te verstrekken op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid, adviezen uit te brengen en de belangen van de lokale besturen te behartigen bij de bevoegde instanties.

Informatie en vorming


Eén van de voornaamste taken van de mobiliteitscel is de gemeenten op de hoogte houden van de evolutie van alles wat verband houdt met mobiliteit en verkeersveiligheid.

Die informatieverspreiding gebeurt op verschillende manieren: 

  • uiteenzettingen
  • website 
  • tijdschriften (Nieuwsbrief, Mobiliteitsgids)
  • brieven aan de gemeenten
  • folders
  • ...

De mobiliteitscel organiseert regelmatig vormingen voor gemeenten en politiezones, met name over het verkeersreglement, het toezicht op de aanvullende reglementen of de code van de wegbeheerder.

 

Advies aan gemeenten, politiezones, het Gewest en de federale overheid


Op verzoek van de gemeenten geeft de mobiliteitscel advies. Die hebben meestal betrekking op de regelgeving, technisch of juridisch, maar soms ook op de inrichtingen, in nauwe samenwerking met het BIVV, dat dit domein grondig kent. De adviezen worden mondeling of schriftelijk gegeven, naar gelang de aard van de vraag of de bestemmeling.

Ook het Gewest en de federale overheid vragen soms het advies van de cel. 

 

Belangenbehartiging op technisch niveau


Voor de behartiging van de belangen op technisch niveau klopt de cel aan bij de bevoegde overheden, bij voorbeeld om de regelgeving te doen aanpassen om de belangen van de gemeenten zo goed mogelijk in aanmerking te nemen. De invoering van de nieuwe "Europese "parkeerschijf en de "gemeentelijke parkeerkaart" zijn daar voorbeelden van. De belangenbehartiging op politiek niveau daarentegen is in handen van de politieke verantwoordelijken van de vereniging.

Nieuws

Modellen

Model van gemeentelijk retributiereglement

Het nieuwe besluit ‘zones en tarieven’ van 20 oktober 2022 is half november gepubliceerd en treedt in werking op 1 mei 2023. Dat betekent dat de gemeentelijke reglementen conform het besluit ook voor 1 mei 2023 gewijzigd moeten worden.

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Infofiche | Cargo bike

In deze praktische fiche vind je een schat aan informatie en nuttige contacten voor je eigen ‘bakfietsproject’. Je vindt er bv. informatie voor de juiste fietskeuze, over opleidingen, het onderhoud van de fiets, enz.

Een bibliotheek met signalisatie

In het kader van haar mobiliteits- en verkeersveiligheidsopdracht heeft Brulocalis een downloadbare PDF-bibliotheek gemaakt met alle signalisatie. Als lid van Brulocalis heb je daar voortaan toegang toe.

Prochains événements

26 sep. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
08 okt. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
14 okt. 24
CRR | Fokkersdreef 21 - 1933 Sterrebeek

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

19.07.2018 Wet wijz. wet 24.06.2013 betr. de gemeentelijke administratieve sancties wat de verkeersinbreuken betreft die het voorwerp kunnen maken van gemeentelijke en administratieve sancties

Voor de verkeersinbreuken die door gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kunnen worden gestraft wordt bij afwezigheid van de bestuurder vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig. Deze wet staat hem nu toe om dit vermoeden te weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken binnen dertig dagen na de kennisgeving van de overtreding, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

13.01.2016 KB wijz. KB 21.12.2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot d

Dit besluit wijzigt het KB 21.12.2013, zodat de nieuwe categorieën personeelsleden die inzetbaar zijn om de inbreuken rond stilstaan en parkeren vast te stellen, namelijk de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven en van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, dezelfde selectievoorwaarden hebben als de personeelsleden die al eerder bevoegd waren. Ze moeten bovendien de specifieke opleiding volgen over de wetgeving rond stilstaan en parkeren.

Contact

Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad

tel:+3222385164
placeholder
tel:+3222385176
Nina Ramos
Nina Ramos

Adviseur

tel:+3222385166
Philippe Moreau
tel:+3222385165