De cel Mobiliteit, die door Brulocalis met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgericht, heeft tot taak informatie en opleiding te verstrekken op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid, adviezen uit te brengen en de belangen van de lokale besturen te behartigen bij de bevoegde instanties.

Informatie en vorming


Eén van de voornaamste taken van de mobiliteitscel is de gemeenten op de hoogte houden van de evolutie van alles wat verband houdt met mobiliteit en verkeersveiligheid.

Die informatieverspreiding gebeurt op verschillende manieren: 

  • uiteenzettingen
  • website 
  • tijdschriften (Nieuwsbrief, Mobiliteitsgids)
  • brieven aan de gemeenten
  • folders
  • ...

De mobiliteitscel organiseert regelmatig vormingen voor gemeenten en politiezones, met name over het verkeersreglement, het toezicht op de aanvullende reglementen of de code van de wegbeheerder.

 

Advies aan gemeenten, politiezones, het Gewest en de federale overheid


Op verzoek van de gemeenten geeft de mobiliteitscel advies. Die hebben meestal betrekking op de regelgeving, technisch of juridisch, maar soms ook op de inrichtingen, in nauwe samenwerking met het BIVV, dat dit domein grondig kent. De adviezen worden mondeling of schriftelijk gegeven, naar gelang de aard van de vraag of de bestemmeling.

Ook het Gewest en de federale overheid vragen soms het advies van de cel. 

 

Belangenbehartiging op technisch niveau


Voor de behartiging van de belangen op technisch niveau klopt de cel aan bij de bevoegde overheden, bij voorbeeld om de regelgeving te doen aanpassen om de belangen van de gemeenten zo goed mogelijk in aanmerking te nemen. De invoering van de nieuwe "Europese "parkeerschijf en de "gemeentelijke parkeerkaart" zijn daar voorbeelden van. De belangenbehartiging op politiek niveau daarentegen is in handen van de politieke verantwoordelijken van de vereniging.

Nieuws

Brulocalis

Model van wegvergunning voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen

De voorbije jaren is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest resoluut de weg ingegaan van het koolstofvrij maken van het verkeer (promoten van actieve modi en elektrische voertuigen, de invoering van de LEZ, enz.). In de algemene beleidsverklaring staat dat het Gewest diesel uiterlijk tegen 2030 en benzine en LPG uiterlijk tegen 2035 uit het straatbeeld wil. Hierdoor moeten er steunmaatregelen komen voor de alternatieven. Er moet bijvoorbeeld een publiek toegankelijk aanbod komen voor het opladen van elektrische voertuigen waar ook particulieren met hun wagen terecht kunnen.

Modellen

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

18.05.2022 Wet wijz. wet 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten en wet 17.06.2016 betr. de concessieovereenkomsten

Deze wet voorziet in en wijzigt verschillende bepalingen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Het betreft onder andere de uitsluitingsgronden, de corrigerende maatregelen die inschrijvers kunnen nemen om hun betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de aanwezigheid van een uitsluitingsgrond, de derdenrechten op schuldvorderingen en de modaliteiten bij de aankoop door middel van overheidsopdrachten van bepaalde schone en energiezuinige voertuigen.

Contact

Nina Ramos
Nina Ramos

Adviseur

Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad