De cel Mobiliteit, die door Brulocalis met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgericht, heeft tot taak informatie en opleiding te verstrekken op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid, adviezen uit te brengen en de belangen van de lokale besturen te behartigen bij de bevoegde instanties.

Informatie en vorming


Eén van de voornaamste taken van de mobiliteitscel is de gemeenten op de hoogte houden van de evolutie van alles wat verband houdt met mobiliteit en verkeersveiligheid.

Die informatieverspreiding gebeurt op verschillende manieren: 

  • uiteenzettingen
  • website 
  • tijdschriften (Nieuwsbrief, Mobiliteitsgids)
  • brieven aan de gemeenten
  • folders
  • ...

De mobiliteitscel organiseert regelmatig vormingen voor gemeenten en politiezones, met name over het verkeersreglement, het toezicht op de aanvullende reglementen of de code van de wegbeheerder.

 

Advies aan gemeenten, politiezones, het Gewest en de federale overheid


Op verzoek van de gemeenten geeft de mobiliteitscel advies. Die hebben meestal betrekking op de regelgeving, technisch of juridisch, maar soms ook op de inrichtingen, in nauwe samenwerking met het BIVV, dat dit domein grondig kent. De adviezen worden mondeling of schriftelijk gegeven, naar gelang de aard van de vraag of de bestemmeling.

Ook het Gewest en de federale overheid vragen soms het advies van de cel. 

 

Belangenbehartiging op technisch niveau


Voor de behartiging van de belangen op technisch niveau klopt de cel aan bij de bevoegde overheden, bij voorbeeld om de regelgeving te doen aanpassen om de belangen van de gemeenten zo goed mogelijk in aanmerking te nemen. De invoering van de nieuwe "Europese "parkeerschijf en de "gemeentelijke parkeerkaart" zijn daar voorbeelden van. De belangenbehartiging op politiek niveau daarentegen is in handen van de politieke verantwoordelijken van de vereniging.

Nieuws

Modellen

Model van gemeentelijk retributiereglement

Het nieuwe besluit ‘zones en tarieven’ van 20 oktober 2022 is half november gepubliceerd en treedt in werking op 1 mei 2023. Dat betekent dat de gemeentelijke reglementen conform het besluit ook voor 1 mei 2023 gewijzigd moeten worden.

Publicaties

Analyses

Besluit "micromobiliteit en fietsdelen" | Opmerkingen van Brulocalis

De minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, heeft aan Brulocalis een advies gevraagd over het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto, goedgekeurd in eerste lezing op 27 oktober 2022
Analyses

De wegcode: nieuwe verkeersregels in 2022

Het einde van het jaar komt eraan. Tijd om de balans op te maken van de vele nieuwe verkeersregels. Sommige wijzigingen gaan over zeer concrete en specifieke artikelen, andere over zeer courante regels die de dagelijkse mobiliteit en de verkeersveiligheid regelen.
Analyses

Het erf, meer dan enkel een verkeersbord

Een van de doelstellingen van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move is om wijken autoluwer te maken en meer plaats te geven aan actieve vervoersmodi, bv. aan voetgangers en fietsers. Daarvoor zijn een aantal maatregelen in uitvoering, waaronder de steeds populairder wordende ‘erven’.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Een bibliotheek met signalisatie

In het kader van haar mobiliteits- en verkeersveiligheidsopdracht heeft Brulocalis een downloadbare PDF-bibliotheek gemaakt met alle signalisatie. Als lid van Brulocalis heb je daar voortaan toegang toe.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

18.05.2022 Wet wijz. wet 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten en wet 17.06.2016 betr. de concessieovereenkomsten

Deze wet voorziet in en wijzigt verschillende bepalingen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Het betreft onder andere de uitsluitingsgronden, de corrigerende maatregelen die inschrijvers kunnen nemen om hun betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de aanwezigheid van een uitsluitingsgrond, de derdenrechten op schuldvorderingen en de modaliteiten bij de aankoop door middel van overheidsopdrachten van bepaalde schone en energiezuinige voertuigen.

Contact

Nina Ramos
Nina Ramos

Adviseur

Jean-Michel Reniers
Jean-Michel Reniers

Verantwoordelijk van de Dienst Duurzame Stad