Pagina over het mobiliteits- en verkeerveiligheidsbeleid in Brussel

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Wijziging van de Code van de wegbeheerder

De wijzigingen betreffen de standaardisatie van de begrippen ‘massa’, de mogelijkheid voor fietsers om gebruik te maken van een bijzondere overrijdbare bedding voorbehouden voor voertuigen van geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer, alsook de aanpassing van de terminologie inzake snelheden.

Brulocalis

Presentaties Good Move-forum - Ideeën uit binnen- en buitenland

Brussel Mobiliteit organiseerde in samenwerking met Brulocalis op 9 juni een internationaal colloquium rond de mobiliteitsplannen die doorheen Europa uitgerold worden voor verkeersluwere metropolen. Dat gebeurde in het kader van de uitvoering van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. We willen onszelf ook voortdurend in vraag stellen en nieuw beleid uitwerken voor de stad van morgen.

Publicaties

Analyses

Verkeersongevallen in brussel: een snel veranderend fenomeen

De afgelopen jaren heeft de mobiliteit in Brussel een grondige evolutie doorgemaakt. Wat betreft de auto zien we langs de ene kant een licht verminderd autogebruik, met sinds Stad 30 ook lagere snelheidslimieten en zelfs een verbeterd respect voor de snelheidslimieten, maar langs de andere kant ook zorgwekkende evoluties zoals een tendens naar grotere en zwaardere automodellen, de aanwezigheid van de smartphone aan het stuur, en een stijgend aandeel bestuurders onder invloed van alcohol en drugs.
Analyses

Autobestuurders rijden trager sinds stad 30

Nieuwe metingen tonen aan: de globale daling in snelheden die vastgesteld werd een jaar na de invoering van Stad 30, wordt ook twee jaar na de invoering verder volgehouden. Op wegen waar de snelheidslimiet van 50 naar 30 werd verlaagd is het verkeer afgelopen jaar zelfs nog verder vertraagd.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

KB tot toewijzing van een facultatieve subsidie van (...) aan de Stad (...) in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord
van 15.09.1993 tussen de Federale Staat en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betr. bepaalde initiatieven
beste

Dit document bevat de besluiten die een subsidie toekennen in toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15.09.1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen. Het laatste besluit kent een subsidie toe aan de stad Brussel voor de realisatie van een kunstwerk dat bestaat uit een fresco 'mécaniques discursives' op de gevel van een gebouw.

30.06.2022 BBHR wijz. BBHR 25.01.2018 betr. het instellen van een lage-emissiezone
gericht op de invoering van de criteria voor 2025 - 2036

Om in Brussel de luchtkwaliteit te verbeteren en om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, legt dit besluit het tijdpad vast voor de verstrenging van de toegangscriteria van de lage-emissiezones (LEZ) in functie van de verschillende categorieën van het gemotoriseerd verkeer, met als einddoel om enkel nog voertuigen toe te laten zonder directe uitstoot, waarbij rekening gehouden wordt met de verwachte technologische evoluties en beschikbare alternatieven.

Contact

Philippe Moreau
tel:+3222385165
Nina Ramos
Nina Ramos

Adviseur

tel:+3222385166
placeholder
tel:+3222385176