Pagina over het mobiliteits- en verkeerveiligheidsbeleid in Brussel

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Publicaties

Analyses

Autobestuurders rijden trager sinds stad 30

Nieuwe metingen tonen aan: de globale daling in snelheden die vastgesteld werd een jaar na de invoering van Stad 30, wordt ook twee jaar na de invoering verder volgehouden. Op wegen waar de snelheidslimiet van 50 naar 30 werd verlaagd is het verkeer afgelopen jaar zelfs nog verder vertraagd.
Analyses

Schoolstraten, een heel verhaal

Ze duiken nu al enkele jaren op en gaandeweg hebben ze hun plaats gevonden in het hart van onze gemeenten. Voor hen is de coronacrisis eerder heilzaam geweest omdat er daardoor heel wat zijn kunnen bijkomen.
Analyses

Een nieuwe, meer alomvattende mobiliteitsordonnantie die rekening houdt met nieuwste inzichten rond mobiliteitsplanning

De ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit, of nog de ‘mobiliteitsordonnantie’ moest volgend jaar 10 jaar worden. Dankzij die ordonnantie kwam er een wettelijk kader voor het gewestelijk mobiliteitsplan en dus een betere planning van de mobiliteitsacties.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Prochains événements

09 jun. 23
BEL - Thurn & Taxis

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

KB tot toewijzing van een facultatieve subsidie van (...) aan de Stad (...) in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord
van 15.09.1993 tussen de Federale Staat en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betr. bepaalde initiatieven
beste

Dit document bevat de besluiten die een subsidie toekennen in toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15.09.1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen. Het laatste besluit kent een subsidie toe aan de stad Brussel voor de realisatie van een kunstwerk dat bestaat uit een fresco 'mécaniques discursives' op de gevel van een gebouw.

30.06.2022 BBHR wijz. BBHR 25.01.2018 betr. het instellen van een lage-emissiezone
gericht op de invoering van de criteria voor 2025 - 2036

Om in Brussel de luchtkwaliteit te verbeteren en om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, legt dit besluit het tijdpad vast voor de verstrenging van de toegangscriteria van de lage-emissiezones (LEZ) in functie van de verschillende categorieën van het gemotoriseerd verkeer, met als einddoel om enkel nog voertuigen toe te laten zonder directe uitstoot, waarbij rekening gehouden wordt met de verwachte technologische evoluties en beschikbare alternatieven.