Alles over de politietaken van de Brusselse gemeenten: openbare orde, preventie, veiligheid, lokale politie, controles, GAS-boetes, boetes.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis brengt wisselend advies uit over het voorontwerp van wet op de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft Brulocalis om advies gevraagd over het voorontwerp van wet op de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit. Bedoeling is vooral dat gemeenteambtenaren voortaan integriteitsonderzoeken kunnen uitvoeren in het kader van inrichtingen die plaatselijk een economische activiteit ontplooien.

“Bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit”: overleg tussen de burgemeesters van grote steden, de 3 verenigingen van steden en gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken.

Naar aanleiding van het drugsgeweld in Antwerpen, maar ook van de dringende oproep van de verenigingen van steden en gemeenten, vond op 25 augustus een overleg plaats tussen de burgemeesters van grote steden en de minister van Binnenlandse Zaken over het voorontwerp van wet betreffende de “bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit”. Doel was de concrete uitvoering van het wetsontwerp te bespreken, dat de burgemeester meer slagkracht moet geven tegen een reeks mogelijke gevallen van georganiseerde misdaad (bv. tal van activiteiten die als dekmantel dienen voor criminele activiteiten zoals drugshandel of het witwassen van geld).

Modellen

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

AMIF - Opvang (federaal luik)

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een projectoproep inzake opvang in het kader van het Nationaal

Einddatum aanvraag

Verstrijkt binnenkort

AMIF - Opvang (federaal luik)

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een projectoproep inzake opvang in het kader van het Nationaal

Einddatum aanvraag

Praktische fiches

Besluiten van de burgemeester | Besluit wegens misdrijven inzake leefmilieu

Het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (hierna “Wetboek” genoemd) voert een gemengd stelsel van administratieve en strafrechtelijke sancties in. Leefmilieu Brussel (BIM) is bevoegd om administratieve boetes op te leggen wanneer de procureur des Konings beslist de overtreder niet te vervolgen.

Prochains événements

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

KB tot goedkeuring van de tweede wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en de nv ASTRID

Dit document bevat de lijst van de besluiten tot goedkeuring van wijzigingen aan het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en de n.v. ASTRID. De tweede wijziging voorziet dat het beheerscontract afgesloten wordt voor onbepaalde duur (in plaats van 5 jaar), bepaalt het gegarandeerd bedrag voor het jaar 2022 wat betreft de jaarlijkse toelage voor de werking van de organisatie en van de ASTRID-systemen en stelt de uiterlijke termijn voor het opmaken van een cumulatief boekhoudkundig overzicht van de jaarlijks gebruikte toelagen uit. 

KB houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2022

Dit besluit voorziet voor het jaar 2022 in de toekenning van een financiële steun van de overheid, in de vorm van een subsidie, bestemd voor de politiezones om het hen mogelijk te maken de meerkost en de budgettaire lasten op te vangen die te wijten zijn aan een verlenging van de loopbaan van de personeelsleden die in het arrest nr. 103/2014 van 10.07.2014 van het Grondwettelijk Hof worden bedoeld.

Contact

Maxime Banse
Maxime Banse

Juridische adviseur

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur