Alles over de politietaken van de Brusselse gemeenten: openbare orde, preventie, veiligheid, lokale politie, controles, GAS-boetes, boetes.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit – de minister van Binnenlandse Zaken zorgt voor verbeterd ontwerp maar lasten worden nog altijd naar de gemeenten doorgeschoven

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het advies van Brulocalis ingewonnen over de nieuwste tekst van het voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit. Wij zijn blij dat rekening is gehouden met onze opmerkingen in ons advies van 4 april 2022, maar wijzen nog op een groot aantal praktische problemen.

Modellen

Model van gemeentelijk retributiereglement

Het nieuwe besluit ‘zones en tarieven’ van 20 oktober 2022 is half november gepubliceerd en treedt in werking op 1 mei 2023. Dat betekent dat de gemeentelijke reglementen conform het besluit ook voor 1 mei 2023 gewijzigd moeten worden.

Publicaties

Analyses

Bestuurlijke politie: kant-en-klaardossier (1/5)

De gemeenten hebben verschillende opdrachten. Een van die opdrachten is de bestuurlijke politie. Maar wat is de bestuurlijke politie nu precies? In dit artikel sommen we eerst de verschillende soorten bestuurlijke polities op.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

GAS-bemiddelaar

De POD Maatschappelijke Integratie (Grootstedenbeleid) verleent, binnen de perken van de beschikb

Praktische fiches

Besluiten van de burgemeester | Besluit wegens misdrijven inzake leefmilieu

Het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (hierna “Wetboek” genoemd) voert een gemengd stelsel van administratieve en strafrechtelijke sancties in. Leefmilieu Brussel (BIM) is bevoegd om administratieve boetes op te leggen wanneer de procureur des Konings beslist de overtreder niet te vervolgen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

KB tot goedkeuring van de tweede wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en de nv ASTRID

Dit document bevat de lijst van de besluiten tot goedkeuring van wijzigingen aan het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en de n.v. ASTRID. De tweede wijziging voorziet dat het beheerscontract afgesloten wordt voor onbepaalde duur (in plaats van 5 jaar), bepaalt het gegarandeerd bedrag voor het jaar 2022 wat betreft de jaarlijkse toelage voor de werking van de organisatie en van de ASTRID-systemen en stelt de uiterlijke termijn voor het opmaken van een cumulatief boekhoudkundig overzicht van de jaarlijks gebruikte toelagen uit. 

KB houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2022

Dit besluit voorziet voor het jaar 2022 in de toekenning van een financiële steun van de overheid, in de vorm van een subsidie, bestemd voor de politiezones om het hen mogelijk te maken de meerkost en de budgettaire lasten op te vangen die te wijten zijn aan een verlenging van de loopbaan van de personeelsleden die in het arrest nr. 103/2014 van 10.07.2014 van het Grondwettelijk Hof worden bedoeld.

Contact

Maxime Banse
Maxime Banse

Juridische adviseur

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur