GAS-boetes in de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Hoorzitting in de kamer over de gas-boetes

Op 9 november werd Brulocalis in de Kamer gehoord door de commissie Binnenlandse Zaken over de gemeentelijke administratieve sancties. Via de stem van haar adviseur Maxime Banse kon Brulocalis haar mening kwijt over de desbetreffende wetgeving, de administratieve sancties in Brussel in hun context plaatsen, een paar voorstellen doen ter verbetering van de wet en nieuwe overtredingen toevoegen die onder de toepassing van de wet zouden kunnen vallen, zoals bijvoorbeeld openbare dronkenschap.

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

Praktische fiches

Besluiten van de burgemeester | Besluit wegens misdrijven inzake leefmilieu

Het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (hierna “Wetboek” genoemd) voert een gemengd stelsel van administratieve en strafrechtelijke sancties in. Leefmilieu Brussel (BIM) is bevoegd om administratieve boetes op te leggen wanneer de procureur des Konings beslist de overtreder niet te vervolgen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

16.05.2019 Ordonnantie wijz. Ordonnantie 02.05.2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing om vervuiling door stilstaande voertuigen met draaiende motor te verminderen

Wanneer een voertuig stilstaat op een plaats waar het niet verboden is een voertuig te laten stilstaan of te parkeren legt de bestuurder de motor van het voertuig onmiddellijk stil. Deze maatregel wordt opgelegd om luchtvervuiling door stilstaande voertuigen met draaiende motor te verminderen. Een inbreuk op deze regel wordt bestraft met een administratieve geldboete.

Contact

Maxime Banse
Maxime Banse

Juridische adviseur