Monumenten en sites, investeringen

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond monumenten en sites en investeringen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Oproep tot kandidaten: Europees Erfgoedlabel

Het Europese Erfgoedlabel wordt toegekend aan culturele sites die het erfgoed van Europa vertegenwoordigen en worden gekozen vanwege hun symbolische waarde en de rol die ze hebben gespeeld bij de opbouw en overdracht van de Europese identiteit. Het wordt ook toegekend aan sites waarvan de educatieve en artistieke activiteiten de burgers die ze bezoeken dichter bij de gedeelde geschiedenis en waarden brengen die door de Europese Unie worden uitgedragen, in het bijzonder die met betrekking tot democratie en mensenrechten.

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

25.04.2007 Wet houdende diverse bepalingen IV - Justitie - Wijzigingen van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de huurcontracten (art. 97-103)

Om mogelijke discriminatie bij het toekennen van een huurovereenkomst tegen te gaan dient elke publieke en officiële mededeling inzake het te huur stellen van een goed onder meer een beschrijving van het te huur gestelde goed te vermelden, het bedrag van de gevraagde huurprijs en het bedrag van de gemeenschappelijke lasten. De gemeente kan de inbreuken op deze verplichting vaststellen, vervolgen en bestraffen door middel van administratieve sancties.

21.03.2023 KB wijz. KB 23.06.2022 houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister wat betreft de kosteloze inschrijving van akten van erfopvolging opg

Dit besluit bepaalt de praktische modaliteiten van het opmaken van akten en attesten van erfopvolging evenals de termijn van de inschrijving van deze akten en attesten in het centraal erfrechtregister. Het bepaalt ook de voorwaarden waaronder elke inschrijving in de register van een akte van erfopvolging opgemaakt met als doel de overschrijving van onroerende goederen (art. 3.30, Burg.W.) kosteloos is.

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155