Informatie over stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond stedenbouw, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Ontwerpbesluit van de Brusselse regering betreffende de digitalisering in zaken van stedenbouw: Brulocalis schrijft staatssecretaris Pascal Smet aan

Op 23 juli 2021 heeft staatssecretaris Pascal Smet aan Brulocalis een advies gevraagd over het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld.

Publicaties

Analyses

De stedenbouwkundige verzegeling

Zonder stedenbouwkundige vergunning wordt er een aanbouw geplaatst bij een bestaand gebouw. Een persoon van de dienst stedenbouw geeft het bevel de werken te onderbreken, maar er wordt toch voortgewerkt. De eigenaar gaat niet in op de oproeping van de gemeente. Er wordt beslist het gebouw te verzegelen om een einde te stellen aan de overtreding. Na een aanvraag voor een regularisatievergunning te hebben ingediend, dagvaardt de eigenaar de gemeente in kort geding om te vragen de verzegeling te verbreken. Welke houding zal de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aannemen? Zal hij de eis van de eigenaar afwijzen of zal hij de gemeente veroordelen voor feitelijkheden?

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

EFRO-BHG (2021-2027)

De Europese commissie heeft in de lente van 2023 het operationeel programma goedgekeurd voor de u

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Levenskader| De rooiplannen

De gemeenteraad stelt de rooilijnen van de gemeentewegen vast. Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijzondere rooiplannen goed.

Levenskader | Het besluit tot afbraak en de stedenbouw

Een besluit tot afbraak dat door de burgemeester genomen wordt op basis van artikel 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, stelt niet vrij van de verplichting om over een steden-bouwkundige vergunning te beschikken. Bovendien mag de burgemeester de afbraak van een beschermd goed of dat deel uitmaakt van het onroerend erf- goed dat ingeschreven is op de bewaarlijst, slechts bevelen mits goed-keuring van de gewestregering.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

04.04.2019 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 30.11.2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 05.06.1997 betr. de milieuvergunningen en wijz. aanverwante wetgevingen, en wijz. het Brussels Wetboek

Deze ordonnantie stelt de inwerkingtreding uit tot 01.09.2019, van sommige bepalingen van de ordonnantie van 30.11.2017 (hervorming BWRO) die het BWRO en de ordonnantie betreffende de milieuvergunning wijzigt, aangezien de computersoftware voor het onderzoek van de aanvragen voor vergunningen en attesten niet operationeel zal zijn op 20.04.2019, de initiële datum van inwerkingtreding. De ordonnantie zet ook sommige materiële vergissingen recht.

31.03.2022 BBHR betr. de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden

Dit besluit bepaalt de modaliteiten volgens welke de indiening van aanvragen voor stedenbouwkundige attesten en vergunningen, met inbegrip van de daarop betrekking hebbende beroepen en verzoeken om verlenging, alsmede de communicatie tussen de aanvrager en de instantie van afgifte in het kader van de behandeling van deze aanvragen langs elektronische weg kan plaatsvinden. Hiervoor wordt een platform beschikbaar gesteld.

23.12.2022 Ordonnantie tot verlenging van sommige
termijnen van de ordonnantie van 06.10.2016 houdende
organisatie van de stedelijke herwaardering (OSH), tot toekenning
van de mogelijkheid om een allerlaatste programmawijziging door
te voeren en tot

Deze ordonnantie verlengt onder andere met zes maanden de termijnen voor de uitvoeringsfasen en de tenuitvoerlegging van de programma’s voor stedelijke herwaardering. Ze voegt ook de mogelijkheid toe van een laatste wijziging van bepaalde programma’s door de gemeenten en het gewest.

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155