De wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond wegen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen

Brussel heeft sinds kort een opslagplaats voor gevonden fietsen. Om bij het systeem aan te sluiten dienen gemeenten een reglement goed te keuren en een overeenkomst te ondertekenen. De VSGB stelt daartoe enkele modeldocumenten ter beschikking.

Publicaties

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Praktische fiches

Levenskader| De rooiplannen

De gemeenteraad stelt de rooilijnen van de gemeentewegen vast. Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijzondere rooiplannen goed.

Prochains événements

26 sep. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
08 okt. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

17.03.2023 Ordonnantie betr. het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Deze ordonnantie stelt de 4 volgende procedures vast: 1) de beoordeling van de effecten op de verkeersveiligheid van de infrastructuurprojecten, 2) verkeersveiligheidsaudits betreffende deze projecten, 3) verkeersveiligheidsbeoordeling van het wegennet en 4) verkeersveiligheidsinspecties. Zij heeft alleen betrekking op weginfrastructuur en heeft dus geen effect op de wegverkeerswetgeving.

22.09.2022 BBHR betr. het vervoer via de weg en over de binnenwateren
van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare
en radioactieve stoffen

Dit besluit bepaalt het juridisch regime voor het vervoer via de weg en over de binnenwateren van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. De bevoegde minister kan vrijstellingen voorzien of strengere voorwaarden opleggen dan de voorwaarden die zijn opgenomen in het ADR (Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) of in het ADN (Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren).

13.10.2022 Ordonnantie houdende elektromobiliteit en
tot vaststelling van de essentiële elementen voor de verwerking
van persoonsgegevens voor het toekennen van steunmaatregelen
in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone

Deze ordonnantie schept een kader voor de uitrol van het netwerk van laadpalen van elektrische voertuigen op de openbare weg. Dit omvat een gewestelijke kaart en een verdeling van de laadpalen op gemeentelijk niveau. De ordonnantie verduidelijkt ook de essentiële elementen van de  verwerking van persoonsgegevens voor het toekennen  van steunmaatregelen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone (LEZ). 

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155