Hier staat informatie over het woonbeleid van de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond wonen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Sociale huisvesting heruitvinden: gids voor een inclusieve benadering

Het Kabinet van de Staatssecretaris voor Huisvesting heeft een gids gepubliceerd om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het vlak van sociale huisvesting te bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gids werd opgesteld in het kader van het gewestelijk gendermainstreamingbeleid en stelt voor dat de besturen hun modelbestekken, de minimale technische voorschriften en de procedures voor overheidsopdrachten wijzigen zodat het begrip ‘gender’ in aanmerking genomen wordt bij de productie van sociale woningen.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

[BWRO] Brulocalis vraagt meer klaarheid voor de gemeenten

Brulocalis heeft op vraag van Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw op 22 april een advies uitgebracht over het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van het BWRO (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening).
Memoranda en beleidsadviezen

Stedenbouwkundige lasten: Brulocalis brengt advies uit

Brulocalis werd gevraagd om advies uit te brengen over het ontwerpbesluit betreffende de stedenbouwkundige lasten bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen. We hebben op 1 maart ons advies per brief bezorgd aan Ans Persoons, Brussels staatssecretaris van Stedenbouw.
Analyses

Luchtkwaliteit en brandpreventie: voor welke uitdagingen staan de lokale besturen om de burger te beschermen?

De lokale besturen hebben een groot vastgoedpatrimonium dat niet alleen bestaat uit sociale woningen (of woningen met een sociaal karakter), maar ook uit administratieve gebouwen die toegankelijk zijn voor de burgers. Welke normen op het vlak van luchtkwaliteit zijn er momenteel van toepassing? Welke inspirerende initiatieven worden er op dat vlak op het terrein genomen?

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Housing Reno-Hope Award 2024

De Koning Boudewijnstichting lanceert de « Housing Reno-Hope Award » om organisaties te ondersteu

Einddatum aanvraag

Verstrijkt binnenkort

Housing Reno-Hope Award 2024

De Koning Boudewijnstichting lanceert de « Housing Reno-Hope Award » om organisaties te ondersteu

Einddatum aanvraag

Praktische fiches

Huisvesting| De opeising van verlaten gebouwen

Op met reden omkleed verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt de burgemees- ter over een recht om ieder gebouw dat meer dan 6 maanden verlaten is, op te eisen om het ter beschikking te stellen van daklozen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

25.04.2007 Wet houdende diverse bepalingen IV - Justitie - Wijzigingen van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de huurcontracten (art. 97-103)

Om mogelijke discriminatie bij het toekennen van een huurovereenkomst tegen te gaan dient elke publieke en officiële mededeling inzake het te huur stellen van een goed onder meer een beschrijving van het te huur gestelde goed te vermelden, het bedrag van de gevraagde huurprijs en het bedrag van de gemeenschappelijke lasten. De gemeente kan de inbreuken op deze verplichting vaststellen, vervolgen en bestraffen door middel van administratieve sancties.

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155