Hier staat informatie over het woonbeleid van de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond wonen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Invordering van gemeentebelastingen - Het Brussels Gewest vult snel de gaten als gevolg van het nieuwe Wetboek van invordering

Naar aanleiding van een gezamenlijke actie van Brulocalis en de Federatie van Gemeenteontvangers in november 2019 werd de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de gemeentebelastingen aangepast aan het nieuwe Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen om de inning van gemeentelijke belastingen te vrijwaren en de wettigheid van de invordering te garanderen.

Publicaties

Analyses

Vormen van huisvesting : co-living, intergenerationeel wonen & toeristische logies

De huisvestingskwestie is momenteel brandend actueel en toont een opmerkelijke evolutie aan in onze manier van leven (we leven meer in gemeenschappen en delen woningen vaker met anderen). Het is zeker zo dat er vandaag in Brussel steeds meer alternatieve woonprojecten zijn, die vaak gericht zijn op gemeenschappelijk wonen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Praktische fiches

Huisvesting| De opeising van verlaten gebouwen

Op met reden omkleed verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt de burgemees- ter over een recht om ieder gebouw dat meer dan 6 maanden verlaten is, op te eisen om het ter beschikking te stellen van daklozen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

31.03.2022 BBHR wijz. BBHR 26.09.1996 houdende de regeling van
de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

Dit besluit bepaalt de modaliteiten betreffende de aanvraag voor een sociale woning ingediend door een kandidaat-huurder die huurder is van een met sociale huisvesting gelijkgestelde woning, zijnde een woning die door een gemeente, een OCMW of de Regie der Gebouwen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt verhuurd ten gunste van gezinnen met een bescheiden inkomen.

31.03.2022 MB houdende de uitvoering van
het BBHR 31.03.2022 betr. de toekenning van premies voor de
verbetering van het woonmilieu

Dit besluit bepaalt in bijlage de lijst van de werkzaamheden voor de renovatie of de verfraaiing van de gevels die in aanmerking komen voor een premie voor de verbetering van het woonmilieu, overeenkomstig het BBHR 31.03.2022. De bijlage verduidelijkt eveneens de factoren waarmee rekening dient te worden gehouden, naargelang de posten van de subsidieerbare werken, om het bedrag te bepalen van de gewestelijke tegemoetkoming die kan worden toegekend aan de aanvragers van deze premie.

31.03.2022 MB houdende de uitvoering van
het BBHR 31.03.2022 betr. de toekenning van premies voor de
verbetering van het woonmilieu

Dit besluit bepaalt in bijlage de lijst van de werkzaamheden voor de renovatie of de verfraaiing van de gevels die in aanmerking komen voor een premie voor de verbetering van het woonmilieu, overeenkomstig het BBHR 31.03.2022. De bijlage verduidelijkt eveneens de factoren waarmee rekening dient te worden gehouden, naargelang de posten van de subsidieerbare werken, om het bedrag te bepalen van de gewestelijke tegemoetkoming die kan worden toegekend aan de aanvragers van deze premie.

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur