Hier staat informatie over het woonbeleid van de Brusselse gemeenten

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond wonen, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Voorontwerp van ordonnantie betreffende het toeristische verblijf: Brulocalis geeft commentaar

Hoewel het voorontwerp van ordonnantie zorgt voor een betere procedure voor de voorafgaande registratie van het toeristische verblijf, heeft Brulocalis een aantal opmerkingen over vooral de informatie van de lokale besturen, de rol en de verantwoordelijkheid van de burgemeester bij de afgifte van het voorwaardelijk brandveiligheidsattest en de beoordeling door de gemeenten van de stedenbouwkundige conformiteit van de toeristische verblijven.

Publicaties

Analyses

Luchtkwaliteit en brandpreventie: voor welke uitdagingen staan de lokale besturen om de burger te beschermen?

De lokale besturen hebben een groot vastgoedpatrimonium dat niet alleen bestaat uit sociale woningen (of woningen met een sociaal karakter), maar ook uit administratieve gebouwen die toegankelijk zijn voor de burgers. Welke normen op het vlak van luchtkwaliteit zijn er momenteel van toepassing? Welke inspirerende initiatieven worden er op dat vlak op het terrein genomen?
Analyses

Vormen van huisvesting : co-living, intergenerationeel wonen & toeristische logies

De huisvestingskwestie is momenteel brandend actueel en toont een opmerkelijke evolutie aan in onze manier van leven (we leven meer in gemeenschappen en delen woningen vaker met anderen). Het is zeker zo dat er vandaag in Brussel steeds meer alternatieve woonprojecten zijn, die vaak gericht zijn op gemeenschappelijk wonen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

EFRO-BHG (2021-2027)

De Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest heeft op 20 juli 2021 een nieuw operati

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Huisvesting| De opeising van verlaten gebouwen

Op met reden omkleed verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt de burgemees- ter over een recht om ieder gebouw dat meer dan 6 maanden verlaten is, op te eisen om het ter beschikking te stellen van daklozen.

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

15.12.2022 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
02.02.2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende
maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest,
betreffende de regeling va

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de toekenningsvoorwaarden van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) voor de werknemers met 60 jaar die een loopbaan hebben met ploegenarbeid met nachtprestaties voor de periode van 01.07.2021 tot en met 30.06.2023. Ze is van toepassing op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest.

15.12.2022 KB waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
02.02.2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende
maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest,
betr. de regeling van werk

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt voor de periode van 01.07.2021 tot en met 30.06.2023 de toekeningsvoorwaarden van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) voor de werknemers met een leeftijd van 62 jaar en die een loopbaan van 40 jaar hebben. Ze is van toepassing op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest.

18.07.2022 MB betr. de bekendmaking van de oproep om te gaan stemmen in het kader van de verkiezingen van 17.09.2022 van de adviesraden van de huurders ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen en de modaliteiten voor de terbeschikkingsstelli

Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor de bekendmaking van de oproep aan de huurders om te gaan stemmen en van de bekendmaking op de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) van de vastgestelde lijst met kandidaatstellingen voor de Adviesraden van de Huurders in elke Openbare vastgoedmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (OVM).

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Juridisch Adviseur