Modaliteiten voor de registratie van de verklaringen van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

De Cel “Organen, Embryo’s en Bioethiek” van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu heeft naar de diensten Burgerlijke Stand/Bevolking een rondzendbrief gestuurd over de nieuwe modaliteiten voor de registratie van de verklaringen van donatie van menselijk lichaamsmateriaal die vanaf 1 juli 2020 in voege treden.

De nieuwe modaliteiten brengen voor de gemeentebesturen vanaf 2 juni 2020 drie belangrijke veranderingen met zich mee.


Samengevat:


1. Menselijk lichaamsmateriaal


Voortaan zullen vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden kunnen vastgelegd worden: orgaandonatie voor transplantatie, donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie, donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen, donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek.2. Nieuwe applicatie


Vanaf 2 juni 2020 worden de wensen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden rechtstreeks en alleen in de applicatie "Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal" geregistreerd en dus niet meer in het Rijksregister.


Voorafgaand aan de feitelijke registratie moeten twee controles worden uitgevoerd: 

  1. de controle van de identiteit van de persoon die de verklaring voor registratie voorlegt en 
  2. de controle van de conformiteit van de voorgelegde voorafgaandelijke verklaring met het model dat is bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 9 februari 2020 (zie de bijlage bij de omzendbrief). 


Na bevestiging van de registratie moet de gemeenteambtenaar die de registratie heeft uitgevoerd de ontvangstbevestiging in PDF-formaat afdrukken, ze ondertekenen en ze vervolgens samen met het verklaringsformulier dat als basis voor de registratie heeft gediend, aan de aangever of zijn vertegenwoordiger overhandigen.3. Gemeenten, huisartsen en Mijn Gezondheid


Burgers kunnen hun wil ter zake registreren bij hun gemeentebestuur maar vanaf 1 juli 2020 kunnen ze dat ook doen bij de huisarts en online via de website www.mijngezondheid.be.


In de praktijk vraagt de FOD om vanaf 28 mei 2020:

  1. Verricht geen nieuwe registraties tussen 28 mei 2020 en 2 juni 2020.
  2. Vraag uw lokale beheerder om de nodige toegang te creëren tot de applicatie "Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal" van de portaalsite van de Sociale Zekerheid voor het personeel van de dienst bevolking dat belast zal zijn met de registratie van de wilsverklaringen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden.
  3. Zodra u toegang hebt gekregen, kunt u overgaan, vanaf 2 juni 2020, tot de registratie van de verklaringen in de applicatie "Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal " van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het FAGG en kan u contact opnemen met de helpdesk voor alle vragen met betrekking tot deze applicatie”.

 

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
27-05-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links