Indien deze mail onvolledig of onleesbaar is, klik hier.
Newsletter n°253
Halfmaandelijks - nieuws van 16.03.2018 t/m 27.04.2018

Redactiesecretaris: Philippe DELVAUX
En français

Actua

Voorschotten op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – KB

Financiën, Fiscaliteit [18.03.2018]
Het koninklijk besluit van 18 februari 2018 voert artikel 470/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) uit. Dat artikel werd in het WIB 92 ingevoegd bij de wet van 31 juli 2017 tot invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.


Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand - Migratienota

Burgerlijke stand & Bevolking [30.03.2018]
Migratienota - “Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand” van de DAV en zijn partners


AVCB

Nieuwsbrief nr 106 is verschenen

Internationale samenwerking, OCMW, Duurzame ontwikkeling, Leefmilieu, Mobiliteit, Gemeenteorganen, Verkeersveiligheid, Wegen [05.04.2018]


Gemengd pensioen: de wet treedt in werking op 1 mei … met terugwerkende kracht tot 30 november 2017!

Economie & Tewerkstelling, Financiën, Personeel [16.04.2018]
Op 29 maart heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers in plenaire vergadering het wetsontwerp goedgekeurd tot invoering van het gemengde pensioen voor het personeel van de lokale besturen. Het omvat 2 belangrijke maatregelen: 1. Er wordt niet langer rekening gehouden met de prestaties als contractant in de berekening van het pensioen als statutair. 2. De stelselmatige invoering van een aanvullende pensioenregeling voor contractanten wordt aangemoedigd.


AVCB

Tweetaligheidspremies: Brulocalis verdedigt financiën van lokale besturen en krijgt steun van Brusselse regering

OCMW, Economie & Tewerkstelling, Financiën, Personeel [16.04.2018]
Brulocalis schreef een brief naar vicepremier Jan Jambon om de aandacht te vestigen op zijn weigering om de tweetaligheidspremies voor ambtenaren van lokale overheden terug te betalen, en kreeg vervolgens de steun van Brussels minister-president Rudi Vervoort.


Verkiezingen 2018: bevolkingscijfers en rangschikking van de gemeenten

Lokale democratie, Gemeenteorganen [16.04.2018]
De ministeriële besluiten van 20 maart 2018 tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2017 en tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5 van de Nieuwe Gemeentewet verschenen op 5 april in het Belgisch Staatsblad.


Presentatie van de activiteiten “zero afval” in Brussel, nieuwe agenda Zero waste

Duurzame ontwikkeling, Leefmilieu [26.04.2018]
Nieuwe agenda Zero waste.... En meer vacatures binnenkort op onze website !

Nieuwe documenten

Jaarverslag van de Federatie van OCMW's

Federatie van Brusselse OCMW's [27-03-2018]
 


Verkiezingspropaganda in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gemeenteorganen [27-04-2018]
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 naderen ... Minder dan 6 maanden voor deze cruciale datum voor de werking van de lokale besturen maakt Brulocalis een bondig overzicht van de regels betreffende verkiezingspropaganda.


Agenda

Wij herhalen hier niet alle evenementen ivm mobiliteit en verkeersveiligheid, maar u kan een abonnement nemen op onze e-newsletter  "Agenda van de mobiliteit en de verkeersveiligheid" of de rubriek "Agenda" van onze website raadplegen.

Zie ook ons overzicht van de infosessies ivm subsidies.


[03.05.2018] De nieuwe rijopleiding, het vormingsmoment voor begeleiders - goedgekeurd als bijscholing

Mobiliteit, Politie, Verkeersveiligheid, Wegen
De zesde staatshervorming biedt de mogelijkheid aan Vlaanderen om de rijopleiding te hervormen. Het plan dat voorligt, is een ambitieuze verbetering van de huidige rijopleiding. De hervorming speelt dan ook in op de internationale voorbeelden en biedt de kans de ongevallencijfers effectief terug te dringen.


[08.05.2018] Workshop "Hoe stadslandbouw in het stadsweefsel verwerken?"

Duurzame ontwikkeling, Leefmilieu
Stadslandbouw, of die nu gedragen wordt door burgerinitiatieven, gemeenschappen of professionals, heeft positieve gevolgen voor de stad.
AVCB

[06.06.2018] 10 jaar Brusselse Lokale Agenda's 21 ... en nu?

Duurzame ontwikkeling - nieuwe datum
Schrijf nu in !
[18.05.2018] Seminarie: Gebruik en beheer van duurzame gebouwen

Duurzame ontwikkeling
De bouwsector is de laatste jaren sterk geëvolueerd in de richting van een grotere duurzaamheid.


[24.05.2018 - 31.05.2018 ] Opleiding: Duurzame materialen: hoe kiezen?

Duurzame ontwikkeling
De professionelen van de bouw in staat stellen materialen die voldoen aan de criteria van de duurzame ontwikkeling te herkennen en te kiezen.


[24.05.2018] Colloquium "L’approche cycle de vie dans le recyclage" (in Frankrijk)

Duurzame ontwikkeling, Leefmilieu
In hoeverre beïnvloeden technoologische of organisationele innovaties in de recyclage het concept "kringloopeconomie"?
AVCB

[31.05.2018] Thematische avond - Transparantie & goed bestuur

 
Forum van de gemeentelijke beleidsvoerders


AVCB

[05.06.2018] Europa in mijn gewest: Dialoog over het Europese cohesiebeleid

OCMW, Duurzame ontwikkeling, Economie & Tewerkstelling, Europa, Financiën, Gemeenteorganen, Europese projecten, Sociaal & cultureel


Subsidies

In deze rubriek vindt u de fiches ivm subsidies die pas gecreëerd of gewijzigd zijn.

Zie ook ons overzicht van de deadlines van de projectoproepen ivm subsidies.

Belgische subsidies

Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Het Fonds Jacqueline Nonkels reikt jaarlijks een prijs uit voor de opwaardering van het Belgisch surrealistische erfgoed.


Werkgelegenheid
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk lanceert een oproep tot kandidaatstelling om de aanwerving van jonge stagiairs uit het alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen te ondersteunen.


Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché lanceert een projectoproep om de aankoop, de promotie, de restauratie, de conservatie en de valorisatie in de breedste betekenis van het woord van kunstwerken van Belgische kunstenaars door de tijden heen te ondersteunen.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De Minister van Maatschappelijke Integratie verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotings- kredieten, subsidies aan OCMW’s voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen.


Vrije tijd (sport, cultuur, ...) / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Werkgelegenheid / Onderwijs, opleiding en vorming
De Minister van Maatschappelijke Integratie verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotings- kredieten, subsidies aan de OCMW’s om de participatie en de sociale activering van hun gebruikers te bevorderen.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De Vlaamse Regering lanceert een projectoproep voor de verdeling van de subsidiebeloftes aan organisatoren van kinderopvang met een vergunning voor bestaande plaatsen groepsopvang die nog geen basissubsidie krijgen.


Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
De Franse gemeenschap verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, toelagen voor de bezoldiging van de ambtenaren die instaan (voor de coördinatie en) het beheer van een erkend plaatselijk sportcentrum of een erkend geïntegreerd plaatselijk sportcentrum. Deze ambtenaren worden  'sportambtenaren' genoemd.


Huisvesting / Stedenbouw - Ruimtelijke ordening / Mobiliteit / Gebouwen / Vrije tijd (sport, cultuur, ...) / Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Onderwijs, opleiding en vorming
Het ING Fonds lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die de vaardigheden en de beroepen van de circulaire economie versterken met het oog op een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen ten gunste van kinderen met minder kansen.


Vrije tijd (sport, cultuur, ...) / Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Onderwijs, opleiding en vorming
De coöperatieve vennootschap Cera verleent subsidies voor projecten die aansluiten bij belangrijke hedendaagse maatschappelijke noden.


Vrije tijd (sport, cultuur, ...) / Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Onderwijs, opleiding en vorming
AG Insurance Solidarity ondersteunt verenigingen die projecten ontwikkelen ten voordele van


Werkgelegenheid
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan lokale besturen om de diversiteit bij hun personeel te bevorderen.


Huisvesting / Gebouwen / Vrije tijd (sport, cultuur, ...) / Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Internationale samenwerking / Onderwijs, opleiding en vorming
De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep voor projectrekeningen.


Gebouwen / Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
De Koning Boudewijnstichting lanceert een nieuwe projectoproep voor de Culturele Mecenaatsrekening


Huisvesting / Werkgelegenheid / Onderwijs, opleiding en vorming
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe editie van de projectoproep


Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Internationale samenwerking
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert jaarlijks, op initiatief van de Minister van Leefmilieu Céline Frémault, een projectoproep voor projecten op het gebied van ontwikkelingshulp die verband houden met de water- en saneringssector.


Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
De Franse Gemeenschap lanceert een projectoproep om piloot- en innovatieve projecten te ondersteunen op het gebied van gemengde sport en sport voor vrouwen in de vrije tijd.


Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
De Franse Gemeenschap organiseert jaarlijks de actie “Zomersporten” om de organisatie van sportstages tijdens de zomervakantie aan te moedigen.

Europese subsidies

Stedenbouw - Ruimtelijke ordening / Mobiliteit / Investeringen van openbaar nut / Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma “Horizon 2020”, een projectoproep voor de Prijs van de Europese innovatiehoofdstad 2018.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Werkgelegenheid / Internationale samenwerking
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake mobiliteitsacties van jongeren en jeugdanimators in het buitenland voor onderwijs en beroepsopleiding in het kader van het programma « Erasmus+ » / kernactie 1.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Werkgelegenheid / Internationale samenwerking / Onderwijs, opleiding en vorming
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake ‘‘strategische partnerschappen’’ tussen instellingen en organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken in het kader van het programma « Erasmus+ » / Kernactie nr 2.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake ontmoetingen tussen jongeren en politieke beleidsmakers, “gestructureerde dialoog” genoemd, op het gebied van jeugdzaken in het kader van het programma “Erasmus+”/ Kernactie nr 3.

Mobiliteit / Investeringen van openbaar nut / Wegen / Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF : Connecting Europe Facility in het Engels) is het instrument van de Europese Unie voor de ondersteuning van projecten van gemeenschappelijk belang in de sectoren vervoer, energie en telecommunicatie.


Investeringen van openbaar nut / Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
« WIFI4EU » is een nieuw initiatief in het kader van het Financieringsmecanisme voor Europese verbindingen (cf. programmafiche) dat gericht is op de bevordering van gratis toegang tot wifi voor de burgers en bezoekers van de belangrijkste openbare ruimten in de EU.


Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen : BENEFIC (2018)
Mobiliteit / Investeringen van openbaar nut / Wegen / Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
De Europese Unie lanceert, in het kader van de « financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen », een projectoproep om infrastructuurinvesteringen voor ecologische voertuigen en boten te versnellen.


Kent u nog mensen die de inhoud van onze Newsletter op prijs zouden stellen? Aarzel niet om dit bericht door te sturen ! Men kan zich ook abonneren via onze website www.brulocalis.brussels.Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.